Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Poskytnutí rozhodnutí správního orgánu (Ministerstvo spravedlnosti České republiky) ze dne 27. března 2013, čj. 15/2012-OKN-OM/36, kterým bylo Vězeňské službě České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67  Praha 4, identifikační číslo 00212423, uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb.Poskytnutá informace.
Poskytnutí statistických informací za jednotlivé roky v období let 1989 až 2021, které se vztahují k celkovému počtu vězněných osob v daném roce, celkovému počtu úmrtí vězněných osob za daný rok, celkové volební účasti vězněných osob na všech parlamentních volbách od roku 1989 v daném roce (do Poslanecké sněmovny a Senátu), celkový volební počet vězněných osob, které odmítly vykonat volební právo při parlamentních volbách v daném roce, celková volební účast vězněných osob bez platných dokladů na všech parlamentních volbách od roku 1989 v daném roce (počet odmítnutých voličů Okrskovou volební komisí), celková volební účast vězněných osob u prezidentských voleb od roku 1989 (2013, 2018) v daném roce, celkový volební počet vězněných osob, které odmítly vykonat volební právo při prezidentských volbách v daném roce a celková volební účast vězněných osob bez platných dokladů na všech prezidentských volbách od roku 1989 (počet odmítnutých voličů Okrskovou volební komisí).Poskytnutá informace.
Poskytuje Vězeňská služba České republiky zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano/ne.Neposkytuje.
Informace k zacházení s vězněnými osobami v souvislosti s onemocněním HIV/AIDS. Poskytnutá informace.
Výkon trestu odnětí svobody a pracovní zařazení vězňů ve věznicích v České republice.Poskytnutá informace.
Kolik vězňů v ČR bylo od roku 1989 do 9. 10. 2021 předvedeno eskortou VS ČR k soudním jednáním bez občanských průkazů v kmenové věznici a následně odsouzeno k nepodmíněným trestům?Poskytnutá informace.
Kolik vězňů v ČR bylo testováno PCR testy v pandemii SARS COVID – 19 od začátku koronaviru v ČR?Poskytnutá informace.

Seznam úhrad a příslušné objednávky s dodavatelem Irena Műhlová, IČ: 60259256, jako fyzická osoba podnikající, příp. jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm: Krásného 354/5, Veleslavín, 162 00 Praha 6, za sledované období 2011 – 2020. Seznam úhrad a příslušné objednávky s dodavatelem SAARLAND s.r.o., IČ: 27095347, za sledované období 2011 – 2020, a to ve vztahu k Vazební věznici Litoměřice.

Otevřená data
+ příloha
Typ příborového nože poskytovaného vězněným osobám.Poskytnutá informace.
Bylo v elektronickém nástroji NEN zveřejněno koncesní řízení na provozování prodejny potravin a dalšího drobného zboží s ohledem na skutečnost, že Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání byla uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2021?Ke dni 9. února 2021 nebylo zahájeno koncesní řízení na provozování vězeňských prodejen ve Věznici Nové Sedlo – objekt Nové Sedlo a objekt Drahonice. Z tohoto důvodu zatím nedošlo ke zveřejnění koncesního řízení v elektronickém nástroji NEN.
Mají vězněné osoby přístup k internetu, počítači?Poskytnutá informace.
Bylo v elektronickém nástroji NEN zveřejněno koncesní řízení na provozování prodejny potravin a dalšího drobného zboží s ohledem na skutečnost, že Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání byla uzavřena na dobu určitou do 6.8.2021?

Ke dni 9. února 2021 nebylo zahájeno koncesní řízení na provozování prodejny ve Věznici Příbram. Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání nebyla uzavřena na dobu určitou do 6. srpna 2021, jak uvádí žadatel, ale na dobu určitou a to 8 let od data účinnosti smlouvy, které je 1. července 2017. Tato smlouva je k dispozici v Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13125620.

Mohou vězněné osoby využívat CD, DVD a USB média?Poskytnutá informace.

Žádost o poskytnutí rozhodnutí o vyloučení uchazeče XY z poptávkového řízení s názvem „Jiřice - provozování kantýny“, které bylo realizováno Vaší věznicí v prosinci 2017; rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Poskytnutá informace.
+ příloha

Kdo rozhoduje, zda zdravotní péče proběhne ve zdravotnických zařízení patřící pod Vězeňskou službu České republiky, nebo mimo ně?

Poskytnutá informace.
Poskytnutí nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018, kterým se stanoví postup při rozúčtování pracovní odměny vězněných osob a postup při správě a evidenci jejich finančních prostředků.Poskytnutá informace.
Poskytnutí (zpřístupnění) vnitřního řádu pro odsouzené a vnitřního řádu pro obviněné umístěné ve vězeňském zařízení Vazební věznice České Budějovice.Poskytnutá informace.
Protiepidemiologická opatření (COVID-19) ve Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republiky.Poskytnutá informace.
Složení odsouzených podle počtu předchozích výkonů trestů (muži, ženy ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé, ve výkonu trestu odnětí svobody po druhé, ve výkonu trestu odnětí svobody po třetí, ve výkonu trestu odnětí svobody po čtvrté a více, za poslední desetiletí ve všech vězeňských zařízeních na území České republiky.Statistické ročenky.
Statistiky.
Výroční zprávy.
Statistické údaje k vězněným osobám za období let 2010 až 2020.Statistické ročenky.
Statistiky.
Výroční zprávy.
Poskytnutí  nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 13/2017 k realizaci telefonních hovoru obviněných, odsouzených a chovanců.Poskytnutá informace.
Poskytnutí nařízení ministra spravedlnosti č. 1/2007, kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.Poskytnutá informace.
Může být střední stupeň zabezpečení pohromadě s vysokým stupněm zabezpečení (na jednom oddíle)?Poskytnutá informace.
Dotaz na počty vydávaných ochranných pomůcek proti šíření epidemie koronaviru vězněným osobám;  dotazy k postupu pověřených orgánů.Poskytnutá informace.
Dotaz k problematice podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; program zacházení.Poskytnutá informace.
Zpřístupnění informací k zadávacímu řízení na koncesi „GŘ OL - Poskytování zabezpečených komunikačních služeb pro vězněné osoby“.Poskytnutá informace.
Požadavky na informace a odpovědi na otázky ve vztahu ke Střednímu odbornému učilišti Vězeňské služby České republiky.Poskytnutá informace
+ příloha.
Požadavky na zpřístupnění informací vztahujících se k institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.Poskytnutá informace.
Informace k počtu vězňů, jež mají diagnostikovanou epilepsii.
Kolik lidí ročně (od roku 2014) jste museli odmítnout přijmout do výkonu trestu, protože jste se o něj v souvislosti s jeho zdravotním stavem nemohli postarat? Případně bylo by možné specifikovat, o jaké případy šlo?
Poskytnutá informace.
Požadavek na informace vztahujících se k právní úpravě a aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůPoskytnutá informace.
Poskytnutá informace.
Žádost o informace související s bývalým zařízením Sboru nápravné výchovy - Nápravně výchovným ústavem Minkovice.Poskytnutá informace.

Žádost o zaslání aktuálního statistického přehledu o počtu vězněných osob a naplnění vězeňských zařízení v ČR. Žádost o zaslání statistiky o úspěšnosti o podmínečné propuštění vězněných osob u okresních soudů za rok 2021.

Poskytnutá informace.
Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí vnitřního předpisu: nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018, kterým se stanoví postup při rozúčtování pracovní odměny vězněných osob a postup při správě a evidenci jejich finančních prostředků.Poskytnutá informace.
+ příloha.

Přijatá opatření proti šíření pandemie koronaviru COVID-19 na ochranu zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky od roku 2020 do současnosti v úplném znění, včetně právních titulů, které tato opatření zakládaly. Přijatá opatření proti šíření pandemie koronaviru COVID-19 na ochranu vězněných osob od roku 2020 do současnosti v úplném znění, včetně právních titulů, které tato opatření zakládaly.

Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha
Kolektivní smlouva.Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha
Poskytnutí statistiky osob, které nejsou státními občany České republiky (cizinci), a které byly za posledních 10 let vyhoštěni do svých zemí původu (2010 - 2021).Poskytnutá informace.

Aktuální stav zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky (plán a skutečnost) k 1. březnu 2021. Aktuální stav očkování vězněných osob, očkování zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky s rozlišením druhu vakcíny, výrobce, sídlo, IČO, distributor, sídlo, IČO, množství a plán.

Poskytnutá informace.
Poskytnutá informace.
Celkový počet vězňů v režimu „s dozorem“ v roce 2015 ve Vazební věznici v Brně. Celkový počet žádostí o propustku, které vězni v režimu „s dozorem“ podali v roce 2015 ve Vazební věznici v Brně. Celkový počet hodin, které v rámci propustek žádali celkově vězni v režimu „s dozorem“ v roce 2015. Jaká část z těchto hodin byla kladně vyřízena?Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha

Počet vězněných osob z Věznice Plzeň, kteří byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu v době od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021. Kolik z těchto podmíněně propuštěných vězňů za shora uvedené období bylo v okamžiku svého propuštění zařazeno do první prostupné skupiny vnitřní diferenciace?

Od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021 bylo z Věznice Plzeň podmíněně propuštěno 89 odsouzených. Celkem 47 odsouzených bylo v době propuštění zařazeno do 1. prostupné skupiny vnitřní diferenciace.

Kolik věznic pro výkon trestu odnětí svobody na území ČR umožňuje ve svých prostorách přípravu a podávání následujících nezdravotních diet. V případě diety vegetariánské a veganské diety dále žádám o specifikaci konkrétních věznic: muslimská, košer židovská, vegetariánská, veganská.Povinný subjekt odkazuje na poskytnuté informace v roce 2018 (viz https://www.vscr.cz/informacni-servis/svobodny-pristup-k-informacim/poskytovani-informaci/).
Kolik celkově stížností k vyřízení ze strany osob nacházejících se ve výkonu trestu evidovalo GŘ VSČR v předchozím roce, v roce 2019 a poté v roce 2018.Požadované informace jsou k dispozici ve Statistických ročenkách Vězeňské služby České republiky.
Realizuje Vězeňská služba České republiky resocializační a reintegrační programy pro tzv. zahraniční bojovníky.Požadované informace lze dovodit z oficiálních zdrojů, konkrétně z Výročních zpráv Vězeňské služby České republiky za rok 2018 a 2019, z části odborné zacházení. (https://www.vscr.cz/informacni-servis/uredni-deska/vyrocni-zpravy/).
Žadatel se v činěném podání domáhá sdělení, kdy byl po návratu z eskorty z Vazební věznice Ostrava dne 11. února 2021 umístěn ve Věznici Mírov do preventivní karantény v eskortní cele 10. oddílu.Odsouzený xxxxx, nar. xxxxxxx, t. č. xxxxxxxxxxxxxx, byl po návratu z eskorty z Vazební věznice Ostrava dne 11. února 2021, umístěn ve Věznici Mírov do preventivní karantény v eskortní cele 10. oddílu, a to na dobu od 11. února 2021 do 22. února 2021. 
Žádost o zaslání fotografické dokumentace vzorku záchranářského nože, který byl předložen jako součást nabídky vybraným dodavatelem – firmou Mikov s.r.o. (IČO 25028626) – pro plnění veřejné zakázky s názvem „GŘ OL – Nákup záchranářských nožů (VZMR)“,  čj. VS-22539/ČJ-2021-800050-VERZAK.Poskytnutá informace.
Zda ve Věznici Mírov
1. je vězňům poskytována strava s přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu a tělesnému stavu, náboženskému přesvědčení, kulturním zvyklostem a charakteru vykonávané práce,
2. je jídelní lístek zpracováván pověřeným zaměstnancem věznice, ve spolupráci s nutričním terapeutem a schvalován příslušným funkcionářem VS ČR, a následně vydávaná strava odsouzeným je s takovým lístkem zcela v souladu,
3. zda strava vydávaná odsouzeným splňuje legislativou dané požadavky na obsah energetických a nutričních hodnot, a zásady správné výživy,
4. kdo jmenovitě je za dodržování právních i odborných norem ve věci kvality stravy ve věznici Mírov odpovědný.
Poskytnutá informace.

Ve kterých věznicích v České republice provozuje subjekt Jaroslav Kühler, IČ 642 64 581 svůj předmět činnosti, tedy i provoz prodejen potravin a zboží, za jakých podmínek, zejména ohledně délky trvání těchto smluv; současně poskytnutí textu těchto smluv. Zaslání textu smluv týkajících se provozování prodejen potravin a zboží ve vazební věznici Olomouc a dále ve věznici Plzeň a Opava.

Poskytnutá informace.
+ příloha
Členění odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání ke dni 31. 12. 2020.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí rozhodnutí o kázeňském přestupku odsouzeného (§ 46 odst. 1 zákona o VTOS), která byla vydána v těchto třech věznicích: Věznice Pardubice, Věznice Znojmo, Věznice Břeclav, a to vždy  5 posledních rozhodnutí (v anonymizované podobě) z každé uvedené věznice.Poskytnutá informace.

Sdělení celkového počtu trvale umístěných odsouzených, kteří byli v jednotlivých měsících za období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 trvale umístěni ve Věznici Břeclav (včetně objektu Poštorná). Sdělení celkového počtu kázeňských odměn, které byly za období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 uděleny všem odsouzeným umístěným ve výkonu trestu ve Věznici Břeclav (včetně objektu Poštorná). Sdělení specifikace, jakému počtu z těchto odsouzených (viz předešlá věta) byla za období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 udělena 1 kázeňská odměna, 2 kázeňské odměny, 3 kázeňské odměny, 4 kázeňské odměny, 5 kázeňských odměn atd. (tedy sdělení přesného počtu odsouzených, kteří za uvedené období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 obdrželi uvedený počet kázeňských odměn, tedy kupř. kolik odsouzených umístěných ve Věznici Břeclav včetně objektu Poštorná obdrželo za období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 2 kázeňské odměny).

Poskytnutá informace.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku do koncese, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 18.11.2020 pod systémovým číslem N006/20/V00029665 s názvem "Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno - provozování prodejny potravinářského a drobného zboží". Poskytnutí Protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů v řízení označeném v bodě 1), a to včetně údaje o nabídce, která byla vybrána jako vítězná.

Pekárna Kněževes, s.r.o. Pražská 335, 270 01 Kněževes, IČ 24318710
Topírna s.r.o. Humpolecká 213, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28853857
ZLATÁ HVĚZDA, spol. s r.o. Ladova 1819/41, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 25329791
Jaroslav Kühler Drahanovice 278, 783 44 Drahanovice, IČ 64264581
Příloha.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku do koncese malého rozsahu pod č.j. VS-30367-2/ČJ-2018-803550-VERZAK s názvem "Věznice Heřmanice - zajištění provozu prodejen potravinářského a drobného zboží". Poskytnutí Protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů v řízení označeném v bodě 1), a to včetně údaje o nabídce, která byla vybrána jako vítězná.

Poskytnutá informace.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídku do veřejné soutěže pod č.j. VS-30980-8/ČJ-2017-8013PR s názvem "Stráž pod Ralskem - pronájem nebytových prostor - provozování prodejen". Poskytnutí Protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů v řízení označeném v bodě 1), a to včetně údaje o nabídce, která byla vybrána jako vítězná.

Poskytnutá informace.
Poskytnutí statistické informace o počtu odeslaných úředních (tedy evidovaných) poštovních zásilek, a to právě žadatelem za období jeho pobytu ve Věznici Karviná.

xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, jakožto odsouzený, byl kmenově zařazen ve Věznici Karviná v období od 5. března 2019 do 22. května 2019. V době výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Karviná odsouzený odeslal celkem 101 úřední zásilku, jak jsou evidovány v interním systému Vězeňské služby České republiky.

Disponuje Vězeňská služba České republiky informacemi o tom, jak se vyvíjela odměna za práci pro odsouzené? Bude-li odpověď na první otázku kladná, prosím o uvedení této informace (jak se liší odměna za práci odsouzených zařazených do práce v provozovnách Střediska hospodářské činnosti, vnitřním provozu, vlastní výrobě věznice a u tzv. cizích subjektů). Poskytnutá informace.
Poskytnutí poštovních adres všech 35 věznic v České republice.Poskytnutá informace.
Jaké minimální vzdělání musí mít zaměstnanec Vězeňské služby České republiky v pozici vychovatele?Poskytnutá informace.
+ příloha
5) Odsouzení umístění na specializovaném oddělení - TAN se zdravotní klasifikací F, jsou povinni provádět úklidové práce nebo musí být zajištěn ošetřovatel pro pomoc nemocným odsouzeným? 
6) Pokud lékař Vězeňské služby Českém republiky soudu garantuje naprosto exaktně způsob léčby, úlevy atd. Musí tuto garanci akceptovat ve všech věznicích ČR? Kdy na základě opakované garance bylo učiněno soudní rozhodnutí?
7) Má odsouzený právo koupit zdravotnický materiál, který je volně prodejný na zdravotnickém oddělení z konta "Z" nebo si musí zdravotnický materiál (náplasti, obvaz, obinadlo atd.)? Nebo tento zdravotnický materiál musí kupovat ve vězeňské kantýně? Volně prodejné jsou i léky Ibalgin, Paralen atd. Přitom odsouzenému ve VTOS musí předepsat lékař. Obojí je volně prodejné v lékárně, jaký je rozdíl nebo kdo rozděluje, co z volně prodejných položek určuje, co je nutné zakoupit na základě rozhodnutí lékaře a co zdravotní oddělení může odmítnout zajistit k zakoupení z konta "Z".
Poskytnutá informace.
Poskytnutí statistické informace o počtu odeslaných úředních (tedy evidovaných) zásilek poštovních, a to právě žadatelem za období jeho pobytu v VV Olomouc, a to jak mezi 9. 11. 2009 až 13. 7. 2012, tak mezi 2. 2. 2016 až 15. 5. 2018 a i za období od 23. 5. 2019 do 23. 1. 2020?

Žadatel o informace (xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx) má evidovánu úřední korespondenci v informačním systému Vězeňské služby České republiky v předmětném období trvání jeho pobytu ve Vazební věznici Olomouc takto:
• Od 11. 11. 2009 do 13. 7. 2012 evidováno 505 odeslaných úředních zásilek.
• Od 4. 2. 2016 do 15. 5. 2018 evidováno 1 067 odeslaných úředních zásilek.
• Od 23. 5. 2019 do 23. 1. 2020 evidováno 427 odeslaných úředních zásilek.
Období bylo upřesněno s ohledem na faktický pobyt žadatele ve Vazební věznici Olomouc, to znamená na skutečně realizovaný výkon vazby či výkon trestu odnětí svobody. 

Poskytnuté informace za období od roku 2011 do roku 2020 (vždy k datu 1.ledna daného roku):
• Kolik bylo celkem zřízeno tabulkových míst pro příslušníky sboru.
• Kolik tabulkových míst bylo zřízeno celkem pro příslušníky do hodnosti nadpraporčík (včetně) a kolik z nich bylo obsazeno.
• Kolik bylo celkem zřízeno tabulkových míst pro příslušníky v hodnosti rotný a obsazenost těchto míst.

Poskytnutá informace.
Informácie týkajúce sa štatistiky uložených trestov odňatia slobody na doživotie od 1.ledna 2017 do dňa vyhotovenia tejto žiadosti na území Českej republiky. 
Podrobnejšie informácie týkajúce sa skutkov, za ktoré boli tieto tresty uložené, komu boli uložené (pohlavie, vek, vzdelanie odsúdeného, prípadne počet predchádzajúcich odsúdení za úmyselný trestný čin) a kde odsúdený vykonáva uložený trest.

Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha

Poskytnutá informace.

Poskytnutí statistické informace o počtu odeslaných úředních (tedy evidovaných) poštovních zásilek, a to právě žadatelem za období (jenž prosím také uvést) jeho kmenové umístění ve věznici Valdice.Žadatel o informace (xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx) má v informačním systému Vězeňské služby České republiky za dobu jeho pobytu ve Věznici Valdice, tedy v období od 15. května 2018 do 5. března 2019, evidováno 364 odeslaných úředních zásilek.

Kolik odsouzených zemřelo ve Věznici Ostrov za roky 2019, 2020, 2021?

Ve Věznici Ostrov roce 2019 došlo ke dvěma úmrtím, v roce 2020 ke třem úmrtím a k datu zpracování odpovědi na žádost (2. 7. 2021) ke dvěma úmrtím vězněných osob.

1. Poskytnutí seznamu uchazečů, kteří podali nabídku do koncese, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 24.05.2021 pod systémovým číslem N006/21/V00012951 s názvem "Drahonice - provozování kantýny".

2. Poskytnutí seznamu uchazečů, kteří podali nabídku do koncese, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 24.05.2021 pod systémovým číslem N006/21/V00012936 s názvem "Nové Sedlo - provozování kantýny".

3. Poskytnutí protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů v řízeních označených v bodech 1. a 2., a to včetně údaje o nabídce, která byla vybrána jako vítězná.

K bodu 1. a 2.
Nabídky v obou předmětných výběrových řízeních podali účastníci: Pekárna Kněževes, s.r.o. IČ 24318710; PVK Company, s.r.o. IČ 03418375; Jaroslav Kühler, IČ 64264581.
K bodu 3.
S ohledem na ustanovení čl. 8 písm. h) Výzev k podání nabídek (dokumentů obsahujících zadávací podmínky obou koncesí malého rozsahu) si zadavatel (Vězeňská služba České republiky) vyhrazuje právo postupovat analogicky dle ustanovení § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k faktu, že do této chvíle nebyla ukončena výběrová řízení k ani jedné z tazatelem jmenovaných zakázek, nebude Vězeňská služba České republiky, jakožto zadavatel, žadateli poskytovat informace uvedené v nabídkách jednotlivých účastníků předmětných výběrových řízení. V opačném případě by hrozilo narušení hospodářské soutěže.

Jaké platové třídy jsou zařazeni zaměstnanci Vězeňské služby České republiky na pozici vychovatele na oddělení výkonu trestu.

K dané problematice povinný subjekt nyní uvádí, že požadavky na výkon práce na pozici vychovatel jsou: minimálně vyšší odborné vzdělání pedagogického zaměření nebo vyšší odborné vzdělání spolu s doplňujícím pedagogickým studiem (doplňující pedagogické studium lze doplnit v průběhu 2 let od nástupu) nebo vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením, odpovídající zdravotní stav, trestní bezúhonnost, dále schopnost samostatné práce, spolehlivost a komunikativnost.
Zaměstnanec na pozici pro odborné zacházení s vězněnými osobami - vychovatel se zařazuje do 9. - 10. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb.

1) Poskytnutí seznamu uchazečů, kteří podali nabídku do koncese, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 26.10.2020 pod systémovým číslem N006/20/V00028739 s názvem "Věznice Kuřim – provozování prodejny potravinářského a drobného zboží".
2) Poskytnutí protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů v řízení označeném v bodě 1), a to včetně údaje o nabídce, která byla vybrána jako vítězná.

Poskytnutá informace.
+ příloha

1) Poskytnutí protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů, kteří podali nabídku do koncese, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 24.05.2021 pod systémovým číslem N006/21/V00012951 s názvem "Drahonice - provozování kantýny".
2) Poskytnutí protokolu o vyhodnocení nabídek uchazečů, kteří podali nabídku do koncese, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 24.05.2021 pod systémovým číslem N006/21/V00012936 s názvem "Nové Sedlo - provozování kantýny.

Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha
Poskytnutí informace, a sice kolik (bývalých) soudců a kolik (bývalých) státních zástupců je ve vazbě a pak VTOS? (tedy statistiky k době vyřizování žádosti, kolik soudců je a) ve vazbě, b) v VTOS, a pak to samé pro žalobce).

K 6. srpnu 2021 je vedena jedna osoba odsouzená k výkonu trestu odnětí svobody, který před omezením osobní svobody vykonávala praxi soudce. K 6. srpnu 2021 není vedena žádná osoba ve výkonu trestu odnětí svobody, která by před omezením osobní svobody vykonávala praxi státního zástupce.

Poskytnutí statistické informace o počtu odeslané úřední pošty (tedy evidovaných zásilek) žadatelem za dobu jeho umístění ve Věznici Mírov (tuto dobu prosím specifikovat jejím počátkem a pak do doby vyřizování této žádosti).

Žadatel o informace (xxxxxxxxx, nar. xxxxxxx) má v informačním systému Vězeňské služby České republiky za dobu jeho pobytu ve Věznici Mírov, tedy v období od 23. ledna 2020 do 13. července 2021, evidováno 1 111 odeslaných úředních zásilek.

1) Zda jsou odsouzené osoby běžně ze strany věznice poučovány o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je věznice umístěna.
2) Zda jsou v knihovním fondu věznice dostupné obecně závazné vyhlášky obce, ve které je věznice umístěna.
3) Jakých možností může využít odsouzená osoba v případě, že by se chtěla seznámit s obecně závaznými vyhláškami obce (např. požádat vychovatele o jejich vytištění?), ve které je věznice umístěna.
4) Zda možnosti podle bodu 3 odsouzené osoby využívají.
5) Zda věznice již v minulosti řešila porušení obecně závazné vyhlášky obce ze strany odsouzeného [viz § 55 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody], případně o jaké porušení se jednalo a jaký kázeňský trest byl odsouzenému za takové jednání uložen.

Ad 1)
Odsouzení nejsou běžně poučování o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je Věznice Kynšperk nad Ohří.
Ad 2)
Obecně závazné vyhlášky obce, ve které je Věznice Kynšperk nad Ohří umístěna nejsou do knihovního fondu zařazeni.
Ad 3)
Odsouzený může požádat vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociální pracovnici k zajištění konkrétní obecně závazné vyhlášky obce.
Ad 4)
Odsouzení o obecně závazné vyhlášky zájem neprojevují.
Ad 5)
Věznice Kynšperk nad Ohří neřešila žádné porušení vyhlášky obce.

1) Zda jsou odsouzené osoby běžně ze strany věznice poučovány o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je věznice umístěna.
2) Zda jsou v knihovním fondu věznice dostupné obecně závazné vyhlášky obce, ve které je věznice umístěna.
3) Jakých možností může využít odsouzená osoba v případě, že by se chtěla seznámit s obecně závaznými vyhláškami obce (např. požádat vychovatele o jejich vytištění?), ve které je věznice umístěna.
4) Zda možnosti podle bodu 3 odsouzené osoby využívají.
5) Zda věznice již v minulosti řešila porušení obecně závazné vyhlášky obce ze strany odsouzeného [viz § 55 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody], případně o jaké porušení se jednalo a jaký kázeňský trest byl odsouzenému za takové jednání uložen.

Ad 1)
Odsouzení nejsou běžně poučování o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je Věznice Stráž pod Ralskem.
Ad 2)
Obecně závazné vyhlášky obce, ve které je Věznice Stráž pod Ralskem umístěna, nejsou do knihovního fondu zařazeni.
Ad 3)
Odsouzený může požádat vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociální pracovnici k zajištění konkrétní obecně závazné vyhlášky obce.
Ad 4)
Odsouzení o obecně závazné vyhlášky zájem neprojevují.
Ad 5)
Věznice Stráž pod Ralskem neřešila žádné porušení vyhlášky obce.

1) Zda jsou odsouzené osoby běžně ze strany věznice poučovány o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je věznice umístěna.
2) Zda jsou v knihovním fondu věznice dostupné obecně závazné vyhlášky obce, ve které je věznice umístěna.
3) Jakých možností může využít odsouzená osoba v případě, že by se chtěla seznámit s obecně závaznými vyhláškami obce (např. požádat vychovatele o jejich vytištění?), ve které je věznice umístěna.
4) Zda možnosti podle bodu 3 odsouzené osoby využívají.
5) Zda věznice již v minulosti řešila porušení obecně závazné vyhlášky obce ze strany odsouzeného [viz § 55 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody], případně o jaké porušení se jednalo a jaký kázeňský trest byl odsouzenému za takové jednání uložen.

Ad 1)
Odsouzení nejsou běžně poučování o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je Věznice Karviná.
Ad 2)
Obecně závazné vyhlášky obce, ve které je Věznice Karviná umístěna nejsou do knihovního fondu zařazeni.
Ad 3)
Odsouzený může požádat vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociální pracovnici k zajištění konkrétní obecně závazné vyhlášky obce.
Ad 4)
Odsouzení o obecně závazné vyhlášky zájem neprojevují.
Ad 5)
Věznice Karviná neřešila žádné porušení vyhlášky obce.

1) Zda jsou odsouzené ženy běžně ze strany věznice poučovány o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je věznice umístěna.
2) Zda jsou v knihovním fondu věznice dostupné obecně závazné vyhlášky obce, ve které je věznice umístěna.
3) Jakých možností může využít odsouzená žena v případě, že by se chtěla seznámit s obecně závaznými vyhláškami obce (např. požádat vychovatele o jejich vytištění?), ve které je věznice umístěna.
4) Zda možnosti podle bodu 3 odsouzené ženy využívají.
5) Zda věznice již v minulosti řešila porušení obecně závazné vyhlášky obce ze strany odsouzené [viz § 55 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody], případně o jaké porušení se jednalo a jaký kázeňský trest byl odsouzené za takové jednání uložen.

Ad 1)
Odsouzené nejsou běžně poučování o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je Věznice Světlá nad Sázavou.
Ad 2)
Obecně závazné vyhlášky obce, ve které je Světlá nad Sázavou umístěna nejsou do knihovního fondu zařazeni.
Ad 3)
Odsouzená může požádat vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociální pracovnici k zajištění konkrétní obecně závazné vyhlášky obce.'
Ad 4)
Odsouzení o obecně závazné vyhlášky zájem neprojevují.
Ad 5)
Věznice Světlá nad Sázavou neřešila žádné porušení vyhlášky obce.

1) Aktuální vytížení věznic, jedná se o aktuální kapacity věznic v ČR.
2) Zda má Vězeňská služba statistiku propuštění dle paragrafu 327 trestního řádu, a informaci o jednotlivých věznicích.
3) Stav věznic při podmínečném propuštění. Aktuální statistiku o PP. Jedná se o možnost podmínečného propuštění v jednotlivých věznicích.
4) Zda má Vězeňská služba statistiku podmínečného propuštění na 1/3 trestu. A případně žádám o zaslání statistiky od 1. 10. 2020, kde je zohledněna 1/3 trestu.

Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha
+ příloha
1) Počet tabulkových míst pro lékaře a sestry ve vazební nemocnici Pankrác?
2) Počet obsazených míst lékaři a sestrami?
3) Kolik operací a dalších výkonů se dělalo před půl rokem a kolik nyní?
4) Jaká je v současné době kapacita jednotlivých oddělení s ohledem na počty zaměstnanců?
Ad 1) a 2)
Počet systemizovaných pracovních míst lékařů je 15 a 1 zubní lékař. Z tohoto počtu jsou 3 místa neobsazená. Počet systemizovaných pracovních míst je 54 sester. Z tohoto počtu je nyní 14 míst neobsazených.
Ad 3)
Od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 bylo v Nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha Pankrác provedeno 115 výkonů v celkové anestézii (chirurgické, ortopedické, oční, ORL, stomatochirurgické). Od 1. července 2021 byla operativa omezena jen na akutní výkony, do 21. července 2021 byl proveden jeden akutní výkon.
Ad 4)
Oddělení chirurgických oborů
- kapacita 57 fyzicky dostupných lůžek
- počet systemizovaných pracovních míst: 1 primář, 4 lékaři, 2 staniční sestry, 17 všeobecných sester
- personální obsazení: 1 primář, 4 lékaři, 2 staniční sestry, 8 všeobecných sester
Oddělení interních oborů
- kapacita 46 fyzicky dostupných lůžek
- počet systemizovaných pracovních míst: 1 primář, 2 lékaři, 2 staniční sestry, 14 všeobecných sester
- personální obsazení: 1 primář, 2 lékaři, 2 staniční sestry, 12 všeobecných sester
1) Celkový počet trvale umístěných odsouzených, kteří byli v jednotlivých měsících za období 16. 7. 2020 do 15. 7. 2021 trvale umístěni ve Věznici Břeclav.
2) Celkový počet odsouzených z věznice Břeclav, kteří byli v jednotlivých měsících za dané období (16. 7. 2020 – 15. 7. 2021) na základě doporučujícího stanoviska odborné komise Vězeňské služby ČR – Věznice Břeclav, v souladu s § 11a odst. 1,2 písm. a), vyhl. MSP č. 345/1999 Sb., vydanou ŘVTOS a podle ustanovení §12b odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 58/2017 Sb. umístění (přemístění) z oddělení vysokého stupně zabezpečení do oddělení se středním stupněm zabezpečení.
Poskytnutá informace.
1) Zda jsou odsouzené osoby běžně ze strany věznice poučovány o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je věznice umístěna.
2) Zda jsou v knihovním fondu věznice dostupné obecně závazné vyhlášky obce, ve které je věznice umístěna.
3) Jakých možností může využít odsouzená osoba v případě, že by se chtěla seznámit s obecně závaznými vyhláškami obce (např. požádat vychovatele o jejich vytištění?), ve které je věznice umístěna.
4) Zda možnosti podle bodu 3) odsouzené osoby využívají.
5) Zda věznice již v minulosti řešila porušení obecně závazné vyhlášky obce ze strany odsouzeného [viz § 55 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody], případně o jaké porušení se jednalo a jaký kázeňský trest byl odsouzenému za takové jednání uložen.
Ad 1)
Odsouzení nejsou běžně poučování o platných obecně závazných vyhláškách obce, ve které je Věznice Jiřice.
Ad 2)
Obecně závazné vyhlášky obce, ve které je Věznice Jiřice umístěna nejsou do knihovního fondu zařazeni.
Ad 3)
Odsouzený může požádat vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociální pracovnici k zajištění konkrétní obecně závazné vyhlášky obce.
Ad 4)
Odsouzení o obecně závazné vyhlášky zájem neprojevují.
Ad 5)
Věznice Jiřice neřešila žádné porušení vyhlášky obce.
Seznam zdravotních klasifikací ve výkonu trestu odnětí svobody (např. Bx, Cx …) s stručnou specifikací, co pro dotyčného znamená. Zejména s uvedením, od které zdravotní klasifikace se dotyčný nezařazuje do práce.Poskytnutá informace.
1) Poskytnutí informace o pracovních možnostech ve všech věznicích s ostrahou (nízký – střední - vysoký) stupeň zabezpečení. Dále poskytnutí informace ohledně typu možné práce, případně, ve kterých věznicích s ostrahou je možno pracovat na vícesměnný provoz (ranní – odpolední – noční směny).
2) Sdělení celkové kapacity a volných míst v těchto typech věznic.
3) Poskytnutí informace, jaká je maximální možná délka trestu pro zařazení do těchto typů věznic a pro vykonávání dané práce v jednotlivých věznicích.
Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha
1. Je vo väzniciach českej republike poskytovaný úradným pracovníkom napr. vyšetrovateľom, prokurátorom a advokátom pre potrebu oboznamovať sa z obsahom ich CD, DVD a USB v súvislosti s úkonmi napr. trestnými s obvinenými/odsúdenými počítač? 
2. Sú im ich CD, DVD a USB před použitím nejako skontrolované
3. Ak áno, kto to kontroluje? A akým z spôsobom?
4. Upravuje to nějaký interný predpis? A káno, sprístupnite mi ho.  
K bodu 1. žádosti
Ve věznicích České republiky je poskytován tento přístup v místnostech, jejichž vybavení je určeno pokynem generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 18/2020, kterým se stanoví standard vybavení výslechových místností (příloha).
K bodům 2., 3. a 4. žádosti
Nosiče dat nejsou odebírány a ani kontrolovány osobám taxativně vyjmenovaným v nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 33/2019 o vězeňské a justiční stráži. Dané nařízení se poskytuje v omezené podobě v rámci částečného odmítnutí žádosti žadatele (příloha – pro přehlednost zvýrazněny požadované informace).
Poskytnutí nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 4/2005 (73/2010) o způsobu zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odsouzených.Poskytnutá informace.
Poskytnutí NGŘ č. 55/2014 o vyřizování stížností a oznámení ve Vězeňské službě České republiky.Poskytnutá informace.
+ příloha
1) Pokud odsouzený není v hodnotícím období programu zacházení trestán, plní tzv. program zacházení?
2) Pokud odsouzený ze zdravotních důvodů není schopen udělení kázeňské pochvaly, jak má zahladit v minulosti udělený kázeňský trest?
3) Pokud byl odsouzený před více než rokem trestán důtkou, je možné na tomto základě vyhodnotit plnění programu zacházení pouze částečně?
4) Pokud nemocný odsouzený, jež objektivně není schopen udělení kázeňské pochvaly, ale nebyl v hodnotícím období trestán, lze vyhodnotit plnění programu pouze částečně?
5) Pokud byl odsouzený přemístěn z jedné věznice do druhé např. v polovině hodnotícího období, je možné nehodnotit program zacházení z věznice, odkud byl přemístěn? V podstatě to znamená, že tu část trestu dle hodnocení jakoby neodpykal, i přesto, že ve vězení byl? 
6) Pokud má nemocný odsouzený umístěný na oddělení SPO-TPN, který není objektivně schopen dosáhnout kázeňské pochvaly, a plní tři po sobě jdoucí hodnotící období i s v minulosti nezahlazeným trestem důtka, zařazen do I. PSVD?
7) Jsou pro VS ČR závazné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která byla v minulosti učiněna?
Ad 1)
Úspěšnost plnění programu zacházení je komplexní zhodnocení kvality plnění jednotlivých oblastí: cíl programu zacházení, aktivity pracovní, vzdělávací, speciální výchovné a zájmové, oblast utváření vnějších vztahů, dodržování pořádku a kázně za daný časový úsek. Z údaje, že odsouzený v daném hodnotícím období nebyl kázeňsky trestán, nelze automaticky odvozovat závěr, v jaké kvalitě byl program zacházení plněn jako celkem.
Ad 2)
Udělování odměn je upraveno ustanovením § 45 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, kdy základním předpokladem pro udělení odměny je, aby (cit.): „odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevoval odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu trestu.“. Z výše uvedené dotazu pak není zřejmé, proč by odsouzený neměl být ze zdravotních důvodů schopen si vytvořit podmínky pro udělení odměny.
Ad 3)
Tato možnost existuje, záleží na kontextu ostatních oblastí a stanoveného cíle programu zacházení.
Ad 4)
V této otázce je důležité vymezit, co míní žadatel „objektivními důvody“, pro které není schopen udělení odměny. Obecně lze konstatovat, že i když odsouzený nebyl v hodnoceném období kázeňsky trestán, lze program zacházení vyhodnotit slovy jako „plní pouze částečně“, záleží na kontextu a kvalitě plnění ostatní oblastí. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o komplexní zhodnocení všech jeho oblastí a stanoveného cíle.  
Ad 5)
Pokud to podmínky věznice dovolí, zpracuje se před přemístěním odsouzeného do jiné věznice průběžné hodnocení programu zacházení v rozsahu odpovídajícím aktuálním možnostem dostupných informací.  
Ad 6)
Zařazování do prostupné skupiny vnitřní diferenciace je upraveno ustanovením § 39 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Mezi rozhodující skutečnosti při zařazování odsouzených do prostupné skupiny vnitřní diferenciace náleží „přístup odsouzeného k plnění programu zacházení, charakteristika osobnosti, možnosti resocializace a dále chování, jednání, postoj ke spáchanému trestnému činu a přístup k plnění povinností v průběhu výkonu trestu.“.
Ad 7)
Dle čl. 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“) platí násl. (cit.): „Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech případech, jichž jsou stranami.“. Z citovaného ustanovení vyplývá, že vysoké smluvní strany (smluvní státy EÚLP, včetně České republiky) jsou povinny respektovat a řídit se konečnými rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“). V případě posuzování striktně formální závaznosti judikatury ESLP z pohledu mezinárodního práva obecně závazná není, jelikož ESLP není součástí tuzemské soudní hierarchie a ESLP ani není na tuzemskou soudní hierarchii napojen formou předběžné otázky na rozdíl od Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“).
V případě judikatury ESLP je možné, aby se soud tuzemské soudní hierarchie odchýlil od rozhodovací praxe ESLP. V takovém případě je nutné, aby soud v rozhodnutí citoval jak souladnou, tak rozpornou judikaturu a své rozhodnutí především náležitě odůvodnil; rovněž v tomto případě platí zásada postupovat maximálně transparentně. K odchýlení od rozhodovací praxe ESLP může dojít např., pokud soud vychází z odlišných skutkových okolností, pokud rozhodnutí zasahuje do práv třetí osoby, která nebyla účastníkem řízení před ESLP (kolize lidských práv) nebo pokud je rozhodnutí ESLP v rozporu s ústavním pořádkem. Odchýlit se lze v jiné, ale i téže věci [srov. např. kauzu Görgülü (BVerfG, 2 BvR 1481/04, 14. 10. 2004) či v ČR kauzu Wallovi].
Zohľadňuje sa při umiestňovaní odsúdených na doživotie do konkrétných väzníc, ich právo návštevy ich příbuzných, v záujme jeho uplatnenia, aby boli čo najbližšie umiestnený vo väzniciach k blízkosti ich bydliska. Upravuje to interný predpis, alebo odborná literatura?Poskytnutá informace.
1. Statistické informace (popřípadě odkaz) pro jakou trestnou činnost byly úkony zahájeny?
2. Kolik trestných činů z celkového počtu spáchaly odsouzené ženy?
Poskytnutá informace.
1. Kdo určuje, jaké jsou pro každou vězeňskou prodejnu srovnatelné obchody pro ověření dodržování obvyklých cen
2. Jsou některé typy obchodů doporučené nebo vyloučené jako srovnatelné obchody, když ve smlouvách o provozování prodejen se objevují výslovně určené večerky i obchodní řetězce?
3. Jak se pro účely kontroly dodržování cen zboží v prodejnách posuzuje termín „ceny obvyklé“?
4. Co je „průměrnou cenou“, na kterou odkazují některé smlouvy o provozování prodejen nebo kontroly v prodejnách, a jak se liší od ceny obvyklé?
5. Existuje manuál vydaný Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR ke stanovování cen ve vězeňských prodejnách
6. Existuje manuál vydaný Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR k provádění kontrol ve vězeňských prodejnách?
7. Kdo je oprávněn provádět kontroly dodržování cen? Řídí se Vězeňská služba ČR stanoviskem Nejvyššího státního zástupce 1 SL 725/2019 (č. 4/2019 Sbírky výkladových stanovisek NSZ?
8. Kdo, na základě jakých kritérií a případně se zohledněním jakých limitů rozhoduje o tom, jestli cena ve vězeňské prodejně je příliš vysoká?
Poskytnutá informace.
Žádám tímto ve veřejném zájmu o informace povinné výše uvedené, jež znají info ze své činnosti např. dle Zák. 373/2011 § 77, o specifických zdravotních službách, když i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a dalším je známo kdo (která právnická osoba) měla v březnu 2020 a kdo měl v roce 2021 oprávnění k provádění externího klinického auditu v oblasti lékařského ozáření, prováděného (toho ozáření) na osobách zbavených svobody ve věznici v Brně.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí informace vztahující se k ustanovení § 24 odst. 6 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a k žádostem o vystavení potvrzení o odeslané poštovní zásilce.Poskytnutá informace.
1) Poskytnutí statistického přehledu pro všechny věznice povinného (organizační jednotky), a sice seznam věznic s vyznačením, kde mohou odsouzení užívat varné konvice na přípravu teplého čaje/kávy.
2) Poskytnutí informace, kdo schválil řediteli plk. Mgr. Mišákovi ve věznici Mírov vnitřní řád věznice.
Poskytnutá informace.
1) Kolik stížností odsouzených k GŘ VS ČR bylo za roky 2019, 2020, 2021
a) uznáno jako důvodné?
b) uznáno jako částečně důvodné?
c) uznáno jako nedůvodné?
2) Kolik stížností právních zástupců k GŘ VS ČR bylo za roky 2019, 2020, 2021
a) uznáno jako důvodné?
b) uznáno jako částečně důvodné?
c) uznáno jako nedůvodné?
Poskytnutá informace.
Zda je možné hovořit s členy poradní komise (§ 4 zákona o výkonu trestu) a zda se odsouzený může seznámit s informacemi poskytnutými touto poradní komisí? Jestli se ubytovací plochy započítává také lůžko, skříňka, stolek se židlemi apod.? Zda existuje seznam věznic, kde se připravuje vegetariánská strava? Jestli je dán seznam věznic, kde existuje oddíl pro nekuřáky? Zda vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se vztahuje a platí také pro věznice? Kolik má na oddíl pro 60 odsouzených připadat toalet a sprch? Jaké jsou počty odsouzených a kapacita (překročení kapacity) Věznice Příbram v letech 2018 až 2021? A jaká je doporučená kapacita?Poskytnutá informace.
+ příloha
1) Kolik bylo trvale umístěno odsouzených v jednotlivých měsících za období: 20. 12. 2020 do 19. 11. 2021 ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno na oddíle D4?
2) Kolik bylo uděleno kázeňských odměn („pochval“) v jednotlivých měsících za období 20. 12. 2020 do 19. 11. 2021 ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno na oddíle D4?
 Poskytnutá informace.
1. Kolik z celkového počtu odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věkové kategorii 60-65 je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé a kolik z těch osob bylo poprvé odsouzeno pro spáchání trestného činu?
2. Kolik z celkového počtu odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věkové kategorii 65-70 je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé a kolik z těch osob bylo poprvé odsouzeno pro spáchání trestného činu?
3. Kolik z celkového počtu odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věkové kategorii 75-80 je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé a kolik z těch osob bylo poprvé odsouzeno pro spáchání trestného činu?
4. Kolik z celkového počtu odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věkové kategorii 80 a více je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé a kolik z těch osob bylo poprvé odsouzeno pro spáchání trestného činu?
5. V kolika věznicích na území ČR je zřízen specializovaný oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné, kolik odsouzených je k dnešnímu dni zařazeno do toho oddílu, kolik odsouzených zařazených k dnešnímu dni do tohoto oddílu je ve věku 65 a více let?
6. Jaká opatření byla doposud učiněna k dosažení specifického cíle 4.5. stanoveném v Koncepci vězeňství do roku 2025 (dále jen „koncepce“) – připravit vězeňství na důsledky pramenící z obecného společenského trendu stárnutí populace, a to mj. za využití nástrojů specifikovaných na str. 74 této koncepce.“
Poskytnutá informace.
1) Je výkon tzv. volné nebo polovolné vazby (výkon vazby se zmírněným režimem) metodicky upraven z pohledu minimálního času v denním rozdílu, kdy je obviněnému umožněn volný pohyb? Pokud ano, jakým způsobem je toto nastaveno?
2) Je existence volné vazby ve vazební věznici podmínkou pro získání kupř. dotačních prostředků na rozvoj vazební věznice?
3) Je ve Vazební věznici Praha Ruzyně realizována volná vazba splňující případná kritéria volné vazby? Pokud ano, jak jsou tato kritéria nastavena?
Poskytnutá informace.
4) a) Pokud HLAVNÍ LÉKAŘ VĚZNICE LŽE ve stanoviscích pro třetí stranu (GŘ VS ČR. SOUDY, MIN. SPRAV.) a odsouzený má možnost tuto skutečnost prokázat pouze v též věznici jak má postupovat? Ředitel věznice ani OPaS tvrdí, že nejsou v rámci medicíny odborně způsobilé.
b) Pokud HLAVNÍ LÉKAŘ VĚZNICE NEKONÁ V RÁMCI SVÉHO PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ, a to i přes minimálně 20 oficiálních žádostí – proseb o konání jak má odsouzený postupovat? Kdy navíc tímto hrozí neustále riziko odsouzenému kázeňským trestem, pro NEKONÁNÍ HLAVNÍHO LÉKAŘE VĚZNICE? (jedná se např. o POVOLENKY – ÚLEVY: INVALIDNÍ VOZÍK, BERLE, OBUV, ORTÉZA atd.) „DOPOSUD VE VŠECH VĚZNICÍCH TYTO ÚLEVY BYLY VYSTAVOVÁNY, A TO I NA ZÁKLADĚ STANOVISKA ODBORNÝCH LÉKAŘŮ“.
c) Pokud NENÍ DODRŽOVÁNA ODBORNÝM LÉKAŘEM stanovená léčba a vzhledem k tomu odsouzený trpí bolestma atd. kdo je schopen tento projev ZLOVŮLE v rámci VS ČR NAPRAVIT? Nebo TÝRÁNÍ A JINÉ NELIDSKÉ ZACHÁZENÍ je bráno jako součást TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY?
5) LÉKAŘI V RÁMCI VS ČR jsou zodpovědní kterému ministerstvu? SPRAVEDLNOSTI? ZDRAVOTNICTVÍ?
Poskytnutá informace.
Je povoleno vydávání teplé stravy a konzumování do hliníkových ešusů? Či jsou HLINÍKOVÉ EŠUSY pro výdej a konzumaci stravy zakázané a případně od kdy?Hliníkové nádobí (ešusy) splňují požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Vzhledem k výše uvedenému je možný výdej i konzumace stravy s použitím hliníkového nádobí.
Jaké množství jsi mohu poslat nekolkovaného tabáku do věznice v nárokovém balíku, tak aby se nikdo nedopustil přestupku (clo, krácení daně atd.)?Na základě ustanovení § 41 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách, ve znění pozdějších předpisů, musí být rovněž veškeré tabákové výrobky v tzv. „nárokovém balíčku“ označeny tabákovou nálepkou - „kolkem“. V opačném případě zaměstnanec věznice pověřený kontrolou a výdejem balíčků obsahujících tabákové výrobky neoznačené tabákovou nálepkou vězněné osobě nepředá.
Dle předchozí zprávy za rok 2020 bylo zahájeno prověřování ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, proti 35 vězněným ženám. Prosím o informaci:
1) Pro jakou trestnou činnost byly úkony trestního řízení zahájeny
2) Zda je možné určit počty prověřovaných k jednotlivým trestným činům?
3) Jaké státní příslušnosti jsou podezřelé?“.
Poskytnutá informace.
Jak budou strhávány peníze odsouzeným, jenž přijdou odsouzeným po 1. 1. 2022 od „lidí z venku“, a to, když mají exekuce či závazky vůči VS ČR. Dochází k nějakým změnám př. strhávání peněz od 1. 1. 2022? V případě, že ano, bude se to týkat peněz, jenž jsou zakontovány na účt vězně?Poskytnutá informace.
1) Z dosavadního vyjádření VS ČR není zřejmé zda bude zabavitelná položka i z konta „Z“. Prosím o SDĚLENÍ Z JAKÝCH ÚČTŮ A PODÚČTŮ ODSOUZENÉHO LZE POSTIHNOUT FINANČNÍ PROSTŘEDKY V PŘÍPADĚ EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ?
2) Tvrzení VS ČR, že základní životní potřeby odsouzeného ve VTOS jsou zajišťování VĚZNICÍ, pak prosím o sdělení o O JAKÉ ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY SE JEDNÁ? V JAKÉM MNOŽSTVÍ? V JAKÉM ČASOVÉM HORIZONTU?
Poskytnutá informace.
Žádost o zaslání nařízení generálního ředitele vězeňské služby ČR č. 16/2020 o stravování ve vězeňské službě.Poskytnutá informace.
Žádost o všechna rozhodnutí, jimiž Ministerstvo spravedlnosti ČR zrušilo rozhodnutí GŘVS, vydaná v řízení dle zákona č. 106/1999 Sb., a přikázalo mu poskytnout žadateli požadované informace. Žádost o všechna podání, jimiž byly poté žadatelům požadované informace povinným GŘVS vydány. A to vše za období od počátku roku 2019.Poskytnutá informace.
Poskytnutá informace.
Ve kterých věznicích způsobilých pro výkon trestu odnětí svobody je umožněna veganská strava?Poskytnutá informace.
+ příloha
1. Kolik činily celkové náklady státu na vězeňskou službu za rok 2020? (Prosím o komplexní náklady všech věznic včetně platů zaměstnanců).
2. Jaké jsou průměrné náklady na jednoho vězně za den?
3. Co je v nákladech na jednoho vězně za den největší položkou
4. Jaký je počet vězněných osob k dnešnímu dni, tj. 1. listopadu 2021? (Všechny věznice včetně vazebních)?
5. Jaký byl počet osob vězněných ke dni 1. listopadu 2020 a 1. listopadu 2019? (Pokud nelze zjistit v tento konkrétní den, prosím o nejbližší termín pro srovnání)?
Požadovaná data jsou dostupná dálkovým přístupem na webových stránkách Vězeňské služby České republiky: ve Statistických ročenkách Vězeňské služby České republiky (<https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/>), aktuální statistické údaje pak v části Statistiky (<https://www.vscr.cz/sekce/statistiky-1/>, <https://www.vscr.cz/sekce/tydenni-statisticke-hlaseni/>,<https://www.vscr.cz/sekce/mesicni-statisticke-hlaseni/>).
Další požadované údaje jsou k dispozici také ve Výročních zprávách Vězeňské služby České republiky, na webových stránkách Vězeňské služby České republiky: (<https://www.vscr.cz/sekce/vyrocni-zpravy/>).
Žádost o zaslání kopie ustanovení § 18 upravujícím problematiku udělování pozitivních poznatků a ustanovení §, kde se pojednává o negativních poznatkách, udělovaných odsouzeným.Poskytnutá informace.
+ příloha