Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Sociální zabezpečení příslušníků Vězeňské služby ČR

Odbor ekonomický GŘ VS vykonává funkci orgánu sociálního zabezpečení pro příslušníky a bývalé příslušníky Vězeňské služby České republiky. Rozhoduje o dávkách důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchod) a provádí jejich výplatu, jestliže příslušník nebo bývalý příslušník splní podmínky stanovené v § 9 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Důchodové pojištění příslušníků vězeňské služby je prováděno podle obecně platných právních předpisů o důchodovém pojištění, vztahujících se i na ostatní skupiny pojištěnců (zaměstnanci, vojáci z povolání, příslušníci policie, příslušníci celní správy a další). Přiznává a vyplácí výsluhový příspěvek podle zákona č. 361/2006 Sb., o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů.

  

Oddělení sociálního zabezpečení

Doručovací adresa:

Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4

Adresa pracoviště:

Na Veselí 1703/51
140 00 Praha 4
ID datové schránky: b86abcb
Elektronická adresa podatelny:e-podatelna@grvs.justice.cz

Úřední hodiny:

po-čt 7.30 - 16.15 
pá 7.30 - 12.00

Telefon:

všeobecné informace o důchodech - 244024970, 244024978
starobní důchody - 244024978
invalidní a pozůstalostní důchody - 244024974
informace a potvrzení o výplatě dávek – 244024976

 Informace pro komunikaci s orgánem sociálního zabezpečení

V žádostech a  v dalších podáních adresovaných orgánům sociálního zabezpečení je občan povinen uvádět své rodné číslo. Žádost nebo podání musí dále obsahovat jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, a podpis osoby, která je činí. Vhodné je uvedení telefonického spojení na žadatele.

Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Povinnost spojit s podáním nebo s jiným úkonem zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb) je obsažena v ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a dále obecně v ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Důvod pro takovou úpravu je zřejmý – prostou datovou zprávu nepodepsanou zaručeným elektronickým podpisem by mohl napsat kdokoli. Proto platí, že není-li nepodepsaná datová zpráva potvrzena do 5 dnů od doručení do elektronické podatelny datovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně poštou, musí být vyřízení datové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu odloženo. Toto opatření je v souladu s povinností mlčenlivosti, kterou ukládá zákon č. 582/1991  Sb., a jeho účelem je zabránit možnému zneužití elektronického podání. 

Podmínka podpisu datové zprávy zaručeným elektronickým podpisem neplatí v případě, že odesílatel požaduje obecné informace o působnosti orgánu sociálního zabezpečení nebo o podmínkách nároku na určitou dávku důchodového pojištění nebo na jinou dávku, kdy vyřízení dotazu nevyžaduje nahlédnutí do spisu konkrétního pojištěnce, nebo se netýká ve spise obsažených osobních údajů. 

Tiskopisy

žádost o úpravu výše starobního důchodu

žádost o změnu výše invalidního důchodu

potvrzení o žití

žádost o výplatu důchodu na bankovní účet

žádost o výplatu výsluhového příspěvku na bankovní účet

žádost o uvolnění výplaty starobního důchodu

Výplata dávek

Důchody a výsluhové příspěvky se vyplácejí každého 10. dne v měsíci na běžný kalendářní měsíc. Připadne-li splatnost dávky na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem výplaty předcházející pracovní den. Dávky se vyplácejí buď v hotovosti, nebo na účet příjemce dávky.

Výplata dávky v hotovosti

Dávky se vyplácejí v hotovosti poukázkou typu "B", kterou obdrží poživatel dávky před výplatním termínem. Tato poštovní poukázka je poživateli dávky nejdříve ve výplatní den proplacena na kterékoliv poště v ČR.

Výplata dávky bezhotovostně

Na základě žádosti příjemce dávky se poukazuje dávka na účet příjemce u banky v České republice. Žádost o výplatu na účet se podává na předepsaném tiskopisu, který obdrží žadatel na personálním oddělení organizační jednotky, na oddělení sociálního zabezpečení nebo jsou zde ke stažení.

Příjemcem důchodu je oprávněný, jeho zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce. Zvláštním příjemcem dávky je občan určený rozhodnutím obce. Obec ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný výplatu přijímat. Oddělení sociálního zabezpečení poukazuje dávku zvláštnímu příjemci po doložení rozhodnutí obce o určení občana zvláštním příjemcem.

Podávání žádosti o důchod

U Vězeňské služby ČR uplatňuje žádost o důchod příslušník, bývalý příslušník nebo pozůstalý po těchto občanech, pokud je Vězeňská služba ČR příslušná k rozhodování o nároku na důchod. Podáním žádosti o důchod se rozumí její sepsání na předepsaném tiskopisu a ověření u příslušného orgánu Vězeňské služby ČR. Příslušník Vězeňské služby ČR podává žádost o důchod u organizační jednotky, ve které koná službu nebo u oddělení sociálního zabezpečení. Bývalý příslušník Vězeňské služby ČR a pozůstalý po těchto příslušnících podávají žádost o důchod u organizační jednotky, ve které bývalý příslušník naposledy konal službu, nebo u oddělení sociálního zabezpečení.

Nezaopatřené dítě starší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod samostatnou žádostí. Za nezaopatřené dítě mladší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod rodič, případně jiný zákonný zástupce. K žádosti o důchod se přikládají originály nebo ověřené kopie dokladů. Písemná podání se předkládají v češtině, doklady v jiných jazycích musejí být opatřeny úředním překladem do češtiny. Kopie dokladů včetně podpisu žadatele v žádosti ověřuje sepisovatel.

 K žádosti o starobní nebo invalidní důchod předkládá žadatel tyto doklady
 • občanský průkaz,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby,
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • potvrzení okresní (pražské, městské Brno) správy sociálního zabezpečení o době trvání registrace osoby samostatně výdělečně činné, o zaplacení pojistného a výši vyměřovacích základů,
 • potvrzení o době, za kterou bylo zaplaceno dobrovolné pojištění,
 • potvrzení o době vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (s vyznačením doby, za kterou náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci),
 • potvrzení o mimosoudní (soudní) rehabilitaci,
 • rodné listy dětí vlastních, osvojených nebo převzatých do péče nahrazující péči rodičů a čestné prohlášení, že o ně osobně pečuje nebo pečoval/a do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků,
 • u osvojených dětí pravomocné rozhodnutí soudu o osvojení,
 • doba péče o dítě do 4 let věku,
 • § před 1. 7. 2007: žena - čestné prohlášení na předepsaném tiskopisu a rodný list dítěte, muž - rozhodnutí okresní (pražské, městské Brno) správy sociálního zabezpečení,
 • § po 30. 6. 2007: žena i muž - čestné prohlášení na předepsaném tiskopisu,
 • rozhodnutí okresní (Pražské, Městské Brno) správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení apod., případně alespoň  adresy  tehdejších zaměstnavatelů,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání,
 • potvrzení stávajícího zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (tiskopis České správy sociálního zabezpečení PZZD).

 

K žádosti o pozůstalostní důchod (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí) předkládá žadatel tyto doklady

Pokud již zemřelá osoba pobírala důchod

 • občanský průkaz,
 • úmrtní list zemřelého,
 • oddací list,
 • rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod,
 • k žádosti o sirotčí důchod oprávněného, který skončil povinnou školní docházku, se připojuje potvrzení o přípravě na budoucí povolání, popřípadě potvrzení o tom, že se nemůže připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz, popř. posudek o tom, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Pokud dosud zemřelá osoba nepobírala vlastní důchod, předkládají se k žádosti o pozůstalostní důchod současně veškeré doklady týkající se zemřelého, které se předkládají k žádosti o starobní nebo invalidní důchod.

Informace k valorizaci důchodů v roce 2022.

Ustanovení § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, upravující zvyšování důchodů, bylo s účinností od 1. ledna 2022 novelizováno tak, že důchody se zvyšují v pravidelném termínu již od 1. ledna kalendářního roku a ne tak, jako dosud, od lednové splátky důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jako jeden z plátců důchodů na uvedenou legislativní změnu zákona o důchodovém pojištění reagovala tím, že informovala prostřednictvím svých webových stránek i medií, že v letošním roce obdrží poživatelé důchodu kromě běžné splátky valorizovaného důchodu také ještě tzv. doplatek valorizace, náležející od 1. ledna 2022 do dne stanoveného jako den splátky. 

Protože ČSSZ vyplácí podle § 116 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení důchody dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem důchodu, byla nucena při valorizaci důchodů zvolit výše uvedený postup. ČSSZ upraví výši důchodu ode dne splatnosti důchodu a následně musí stanovit doplatek od 1. 1. 2022 do dne splatnosti.

Tento doplatek valorizace však nenáleží poživatelům důchodů, kterým vyplácí důchod Vězeňská služba ČR, ani poživatelům důchodů, kterým vyplácejí důchody ostatní orgány sociálního zabezpečení ozbrojených sil.

Důvodem tohoto rozdílného postupu je jiná právní úprava lhůt pro výplatu důchodu příslušníků ozbrojených sil. Podle § 117 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, se dávky důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil vyplácejí ve stanoveném výplatním termínu na běžný kalendářní měsíc, tzn. na dobu od prvního dne v kalendářním měsíci do posledního dne v kalendářním měsíci.

Pro výplatu důchodů příslušníků Vězeňské služby ČR je stanovený výplatní termín každý 10. den v měsíci. Připadne-li výplatní termín na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem výplaty předcházející pracovní den. Vězeňská služba ČR, souladu s ustanovením § 117 zákona č. 582/1991 Sb., vyplácí důchody ve stanoveném výplatním termínu na běžný kalendářní měsíc, tzn. na dobu od prvního dne v měsíci do posledního dne v měsíci.

Ve stanoveném výplatním termínu na měsíc leden 2022 Vězeňská služba ČR vyplatila důchody na měsíc leden 2022, tedy na dobu od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 ve valorizované výši. Poživatelům důchodu byl tedy důchod v měsíci lednu 2022 vyplacen v plné výši, která náleží po valorizaci od 1. 1. 2022, proto nárok na doplatek důchodu za tento měsíc nevznikl.  

Stejným způsobem Vězeňská služba ČR postupovala při valorizaci důchodů i v uplynulých letech. Příjemci důchodů tak každý rok obdrželi ve výplatním termínu na měsíc leden valorizovaný důchod již od prvního ledna kalendářního roku.