Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Rozúčtování pracovní odměny vězněných osob a postup při správě a evidenci jejich finančních prostředků od 1. ledna 2022.

Poskytnutá informace.

1) Počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ředitelem organizační jednotky podle § 56 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody – včetně rozdělení na odsouzené muže a ženy.
2) Počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ředitelem organizační jednotky podle § 56 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody – včetně rozdělení na odsouzené muže a ženy.
3) Počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ředitelem organizační jednotky podle § 56 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody – včetně rozdělení na odsouzené muže a ženy.
4) Počet žen ve výkonu trestu matek nezletilých dětí od jednoho do tří let věku dítěte.
5) Počet žen ve výkonu trestu matek nezletilých dětí ve věku od jednoho roku dítěte, kdy se jedná o matky, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku nepřerušil výkon trestu.
6) Počet těhotných žen ve výkonu trestu, kdy se jedná o ženy, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku nepřerušil výkon trestu.!
7) Počet žen ve výkonu trestu matek nezletilých dětí ve věku do jednoho roku dítěte, kdy se jedná o matky, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku neodložil výkon trestu.
8) Počet těhotných žen ve výkonu trestu, kdy se jedná o ženy, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku neodložil výkon trestu.“

Poskytnutá informace - bod 1. - 3.
Poskytnutá informace - bod 4. - 8.

Poskytnutí údajů za jednotlivé roky 2015 až 2021: 
1) Počet žádostí o odklad podle § 322 odst. 1 trestního řádu.
2) Počet rozhodnutí o odkladu podle § 322 odst. 1 trestního řádu.
3) Počet rozhodnutí o odkladu podle § 322 odst. 2 trestního řádu.
4) Počet rozhodnutí o přerušení podle § 322 odst. 2 trestního řádu.
5) Počet rozhodnutí o odkladu podle § 322 odst. 3 trestního řádu.
6) Počet rozhodnutí o odkladu podle § 322 odst. 4 trestního řádu.
7) Počet rozhodnutí o odvolání odkladu podle § 322 odst. 6 trestního řádu.
8) Počet žádostí o odklad podle § 323 odst. 1 trestního řádu.
9) Počet rozhodnutí o odkladu podle § 323 odst. 1 trestního řádu.
10) Počet rozhodnutí o odkladu podle § 323 odst. 2 trestního řádu.
11) Počet rozhodnutí o odvolání odkladu podle § 323 odst. 3 trestního řádu.
12) Počet žádostí o přerušení podle § 325 odst. 1 trestního řádu.
13) Počet rozhodnutí o přerušení podle § 325 odst. 1 trestního řádu.
14) Počet rozhodnutí o přerušení podle § 325 odst. 2 trestního řádu.
15) Počet rozhodnutí o přerušení podle § 325 odst. 3 trestního řádu.
16) Počet rozhodnutí o odvolání přerušení podle § 325 odst. 5 trestního řádu.
17) Počet rozhodnutí podle § 328 odst. 1 trestního řádu.
18) Počet rozhodnutí podle §328 odst. 2 trestního řádu.
19) Počet těhotných žen a matek pečující o dítě do 1 roku věku dítěte, které byly odsouzeny za jiný trestný čin než zvlášť závažný zločin.
20) Počet těhotných žen a matek pečující o dítě do 1 roku věku dítěte, které byly odsouzeny za jiný trestný čin než zvlášť závažný zločin a bylo rozhodnuto o odkladu výkonu trestu odnětí svobody.
21) Počet těhotných žen a matek pečující o dítě do 1 roku věku dítěte, které byly odsouzeny za jiný trestný čin než zvlášť závažný zločin a bylo rozhodnuto o přerušení výkonu trestu odnětí svobody.
22) Počet těhotných žen a matek pečující o dítě do 1 roku věku dítěte, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin.
23) Počet těhotných žen a matek pečující o dítě do 1 roku věku dítěte, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin a bylo rozhodnuto o odkladu výkonu trestu odnětí svobody.
24) Počet těhotných žen a matek pečující o dítě do 1 roku věku dítěte, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin a bylo rozhodnuto o přerušení výkonu trestu odnětí svobody.

Poskytnutá informace.

Poskytnutí týdenního statistického přehledu (týdenní statistické hlášení) o stavu vězněných osob ve všech věznicích v České republice, a to ke dni poskytování informací.

Poskytnutá informace.

1) V kolika případech bylo vyhověno žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za rok 2021?
2) V kolika případech bylo vyhověno žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za rok 2020?
3) V kolika případech bylo zatím vyhověno žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za rok 2022 k okamžiku podání této žádosti?

Poskytnutá informace.

Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s jinou pojišťovnou jako pojistitelem (dále jen „Pojišťovna“) než je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16. 113 04 Praha 1? Prosím o stručnou odpověď ano/ne.

Ne.

Žádost o poskytnutí textu nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018.

Poskytnutá informace.

1) Kolik má mít jeden odsouzený „m²“?
2) Zdali a jak se do „m²“ započítávají židle, stoly a skříně? A zdali dlouhodobé porušování této problematiky může vést k odškodňování vězňů (dle evropského soudu a ústavního soudu „ANO“ ale, jak je to dle GŘVS)?

Poskytnutá informace.

a) Sdělení celkového počtu trvale umístěných odsouzených, kteří byli v jednotlivých měsících za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 trvale umístěni ve Věznici Břeclav (včetně objektu Poštorná).
b) Sdělení celkového počtu kázeňských odměn, které byly za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 uděleny všem odsouzeným umístěným ve výkonu trestu ve Věznici Břeclav (včetně objektu Poštorná). Sdělení specifikace, jakému počtu z těchto odsouzených (viz předešlá věta) byla za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 udělena 1 kázeňská odměna, 2 kázeňské odměny, 3 kázeňské odměny, 4 kázeňské odměny, 5 kázeňských odměn atd. (tedy sdělení přesného počtu odsouzených, kteří za uvedené období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 obdrželi uvedený počet kázeňských odměn, tedy kupř. kolik odsouzených umístěných ve Věznici Břeclav včetně objektu Poštorná obdrželo za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 2 kázeňské odměny).

Poskytnutá informace.

Měsíční spotřeby elektrické energie Věznice Mírov (tj. údaj pro každý měsíc), v kWh, od ledna 2019 do prosince 2021.

Poskytnutá informace.

1) Počet tabulkových míst pro lékaře a sestry ve vazební nemocnici Pankrác?
2) Počet obsazených míst lékaři a sestrami?
3) Kolik operací a dalších výkonů se dělalo před půl rokem a kolik nyní?
4) Jaká je v současné době kapacita jednotlivých oddělení s ohledem na počty zaměstnanců?

Ad 1) a 2)
Počet systemizovaných pracovních míst lékařů je 15 a 1 zubní lékař. Z tohoto počtu jsou 3 místa neobsazená. Počet systemizovaných pracovních míst je 54 sester. Z tohoto počtu je nyní 14 míst neobsazených.
Ad 3)
Od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 bylo v Nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha Pankrác provedeno 115 výkonů v celkové anestézii (chirurgické, ortopedické, oční, ORL, stomatochirurgické). Od 1. července 2021 byla operativa omezena jen na akutní výkony, do 21. července 2021 byl proveden jeden akutní výkon.
Ad 4)
Oddělení chirurgických oborů
- kapacita 57 fyzicky dostupných lůžek
- počet systemizovaných pracovních míst: 1 primář, 4 lékaři, 2 staniční sestry, 17 všeobecných sester
- personální obsazení: 1 primář, 4 lékaři, 2 staniční sestry, 8 všeobecných sester
Oddělení interních oborů
- kapacita 46 fyzicky dostupných lůžek
- počet systemizovaných pracovních míst: 1 primář, 2 lékaři, 2 staniční sestry, 14 všeobecných sester
- personální obsazení: 1 primář, 2 lékaři, 2 staniční sestry, 12 všeobecných sester

Žádost o poskytnutí textu nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018 v aktuálním znění.

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Na základě zrušených návštěv vězněných osob ve dnech 27. ledna 2022 až 13. února 2022, jaký je „kompenzační bonus“.

V souvislosti se zavedeným zákazem návštěv mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky je jako kompenzační nástroj výše zmíněným mimořádným opatřením plošně stanoveno ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech zabezpečovací detence využití platformy Skype (videohovory), přičemž prostřednictvím této formy on-line komunikace budou zajištěny vzájemné kontakty vězněných osob s osobami blízkými.

Žádost o informaci, zda někteří civilní zaměstnanci Vězeňské služby ČR v zaměstnaneckém poměru v režimu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vykonávají státní správu.

Vězeňská služba České republiky má postavení správního úřadu a účetní jednotky, jedná se o orgán státní správy jako celek, tudíž každý zaměstnanec orgánu státní správy se podílí na výkonu státní správy. Vězeňská služba České republiky je zřízena přímo zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
Jaká je aktuální výměra m2 na vězně k 1. 1. 2022, k 1. 1. 2023, k 1. 1. 2024?Poskytnutí informace.

Poskytnutí metodického pokynu pro zvýšenou ostrahu na přeřazení do věznice ostraha. Za jakých podmínek má či musí věznice dát doporučení? Zda je rozdílná metodika jiná pro Věznici Mírov a Valdice?

Poskytnutí informace.

Žádost o poskytnutí informacích dostupných pro veřejnost, které se týkají služebních psů využívaných Vězeňskou službou a jejich psovodů od roku 2019 do roku 2020. Zejména informace vztahující se na  statistiky o počtu psů a jejich plemen,  následně statistiky počtu psovodů a  v poslední řadě žádám o poskytnutí předpisů či nařízení, jež ukládají psovodovi povinnosti v oblasti kynologie.

Poskytnutí informace.
Měsíční statistické hlášení od roku 2000 do roku 2020.Měsíční statistické hlášení 2000
Měsíční statistické hlášení 2001
Měsíční statistické hlášení 2002
Měsíční statistické hlášení 2003
Měsíční statistické hlášení 2004
Měsíční statistické hlášení 2005
Měsíční statistické hlášení 2006
Měsíční statistické hlášení 2007
Měsíční statistické hlášení 2008
Měsíční statistické hlášení 2009 - 2020

1. Celkový počet odsouzených osob mladistvých, které byly odsouzeny k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v letech 2016 až 2021. Tento počet uveďte jednotlivě za každý rok.
2. V návaznosti na bod 1. uveďte za každý jednotlivý rok, kolik těchto z odsouzených osob k danému trestu bylo dívek a kolik chlapců.
3. V návaznosti na bod 1. uveďte statisticky za jednotlivé roky věk odsouzených jednak při nástupu k trestu odnětí svobody zaokrouhlen na rok věku a jednak při spáchání skutku.
4. V návaznosti na bod 1. uveďte statisticky za jednotlivé roky, podle které hlavy trestního zákoníku ve zvláštní části byly osoby odsouzeny.
5. V návaznosti na bod 1. dále žádám též o uvedení konkrétního ustanovení trestního zákoníku, podle kterého byla daná osoba odsouzena. V případě souběhu trestné činnosti uveďte pouze jedno ustanovení, to nejzávažnější. Tedy například pokud pachatel spáchal provinění vraždy s jiným porušením ustanovení trestního zákoníku, prosím do statistiky zanést pouze jednotku kvalifikace vraždy.
6. Návaznosti na bod 1. uveďte statisticky za jednotlivé roky u mladistvých, počet osob, u níž se jedná o první provinění, dále pak osoby, u níž se jedná o recidivu včetně přesného počtu odsouzení.

Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha

Žádám o sdělení všech přijatých opatření v souvislosti na epidemiologickou situaci k zajištění plnění úkolů VS ČR a minimalizace šíření nákazy. Všechny přijatá Generálním ředitelstvím Vězeňské služby aplikovaná napříč všemi organizačními jednotkami Vězeňské služby včetně věznice Stráž pod Ralskem. 

Poskytnutá informace.

Informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří
a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  
e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu,
a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.ledna 2021 do 31.prosince 2021).

Poskytnutá informace.
Poskytnutí informace, a sice jak povinný subjekt „vnímá“ doporučení REC (2006)2, ze dne 11. 1. 2006, jinak nazývané „Evropská vězeňská pravidla“, tedy zdali je vnímá pro svou činnost jako závazné, či nikoliv. A v obou případech prosím sdělit, z jakého důvodu.Doporučení č. Rec(2006)2 Výboru ministrů členským státům k Evropským vězeňským pravidlům mají pouze povahu doporučení, jde o takzvané „soft law“. Představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů, nicméně nejsou právně závazná či vynutitelná.

Zda v období od ledna 2022 do 11. 2. 2022 došlo k trvalému přesunu vězně do jiné věznice na jeho žádost a pokud ano, prosím o číselné vyjádření počtu takovýchto přesunů.

V období od 1. ledna do 11. února 2022 byly na vlastní žádost do jiné věznice trvale přemístěny dvě osoby. Důvodem schválení byl požadavek na zařazení do specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek.

Celkový počet vězněných osob, kterým bylo umožněno vypracování občanských průkazů v období 9. října 2021 do 2. února 2022.

V období od 9. října 2021 do 2. února 2022 bylo příslušnými úřady vydáno vězněným osobám celkem 972 nových občanských průkazů. V této souvislosti je nutné zmínit, že osobám, kterým ve sledovaném období nebylo možné předat nový občanský průkaz z důvodu jejich dohledného propuštění od podání žádosti na úřad, byl tento doklad ponechán k vyzvednutí na příslušném úřadě.

Poskytnutí statistického přehledu o počtu vězněných osob cizí státní příslušnosti, kterým byl uložen trest vyhoštění.

Poskytnutá informace.
1. Týdenní statistické hlášení o stavech vězněných osob.
2. Přehled podmíněně propuštěných osob z VTOS a to z konkrétních věznic ČR za rok 2021.
3. Jaký stupeň zabezpečení Ostrahy disponuje pro výkon trestu věznice Teplice. (Pouze VT bez osob které odsouzené čekají na eskorty).
4. V jakých konkrétních věznicích jsou zřízeny speciální oddělení pro osoby s označením „MON“ a to pouze pro „Ostrahu s vysokým stupněm zabezpečení“.
5. Kdy budou uskutečněny přemisťovací eskorty konkrétně z věznice Valdice do věznice Plzeň-Bory.
Poskytnutá informace.
+ příloha
+ příloha
1. Kolik případů znásilnění eviduje Vězeňská služba ČR za rok 2021?
2. Kolik vězňů bylo v této souvislosti vyšetřováno?
3. Ve kterých věznicích ke znásilnění došlo?  
4. Jakým způsobem jednotlivé případy skončily?
Poskytnutá informace.

Statistiky jednotlivých soudů, které se zabývají upuštěním od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, když má být odsouzený vyhoštěn. 

Povinný subjekt požadovanou statistiku nevede. Podmínečné upuštění od výkonu trestu je spojeno s podmínečným propuštěním z výkonu trestu, ke kterému může dojít na základě rozhodnutí soudu. A to za předpokladu, že došlo k takové nápravě pachatele, kde lze předpokládat, že se odsouzený v budoucnu nedopustí trestného činu a za předpokladu, že povede řádný život.
Podmínečné upuštění od výkonu trestu je možné pouze v některých případech, které jsou zákonným výčtem stanoveny. Jedná se o nepodmíněný trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti a trest zákazu pobytu. U prvních dvou případů je zde fikce, že trest byl vykonán celý, a že bude účelu trestu dosaženo (došlo k nápravě pachatele).
Odsouzený má možnost podat žádost o podmíněné propuštění či o podmíněné upuštění v místě, v jehož obvodu se nachází věznice, ve které je odsouzený umístěn. 

 Informace k pojmu "negativní poznatek".Poskytnutá informace.

1. Kolik žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo podáno v jednotlivých letech 2015 až 2020 na Vazební věznici v Českých Budějovicích?
2. Kolik rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo vydáno v jednotlivých letech 2015 až 2020 Vazební věznicí v Českých Budějovicích?
3. Kolik bylo podáno odvolání podle zákona č. 106/1999 Sb. v jednotlivých letech 2015 až 2020 na Vazební věznici v Českých Budějovicích? 
4. Kolik bylo podáno stížností podle zákona č. 106/1999 Sb. v jednotlivých letech 2015 až 2020 na Vazební věznici v Českých Budějovicích?

Poskytnutá informace.

Kolik evidujete volných míst pro přesun vězňů z jiné věznice do Věznice Stráž pod Ralskem?

Žadateli se poskytuje odkaz na požadované statistické údaje, které jsou volně dostupné na webu Vězeňské služby České republiky (https://www.vscr.cz/sekce/rok-2022). V těchto statistických údajích je rovněž uveden požadovaný údaj vztahující se k využitelnosti kapacit.

Dotaz na možnosti opuštění věznice u odsouzeného vykonávajícího trest ve věznici se zvýšenou ostrahou  v případě v situaci zvláštního zřetele.

Poskytnutá informace.

Poskytnutí tabulky jednotlivých zdravotnických pracovišť s uvedením jednotlivých zaměstnanců označených jejich pracovní pozicí, respektive funkčním zařazením, a informace, zda dané osobě byla odměna Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním Covid-19 přiznána či nikoliv.

Poskytnutá informace.

Žádáme o zaslání Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 55/2014, o vyřizování stížností a oznámení. Žádost o opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu. Žádáme generálního ředitele o provedení opatření proti nečinnosti GŘVS ohledně plnění povinností plynoucích z ustanovení 11. a 11.2 přílohy vyhlášky č. 515/2020 Sb. (Zveřejnění na internetu přehledu nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, a přehledu právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.)

K části žádosti, která se vztahuje k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkolů v rámci agendy, v aktuálním znění („vyhláška“), povinný subjekt sděluje, že požadované údaje zveřejňované podle přílohy č. 1 vyhlášky jsou volně dostupné na webu Vězeňské služby České republiky (https://www.vscr.cz/sekce/povinne-zverejnovane-udaje).

Příloha.

Poskytnutí nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 31/2017, kterým se stanoví zásady pro zpracování a vydání vnitřního řádu věznice pro obviněné, vnitřního řádu pro odsouzené a vnitřního řádu pro osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

Poskytnutí nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 46/2017, o postupu při přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody, opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení a povolování účasti odsouzených na akcích konaných mimo věznici

Poskytnutá informace.

Poskytnutá informace.

a) Kolik osob odsouzených k doživotnímu trestu odnětí svobody v období od 1. ledna 1990 dodnes.

b) Kolik doživotně odsouzených vězňů je ve výkonu trestu nyní.

c) Kolik doživotně odsouzených vězňů v tomto období bylo amnestováno v období od 1. ledna 1990 dodnes.

d) Kolik doživotně odsouzených vězňů bylo podmínečně propuštěno v období od 1. ledna 1990 dodnes.

e) Kolik doživotně odsouzených vězňů zemřelo ve výkonu trestu v období od 1. ledna 1990 dodnes.

Ad a)
V období od 1. ledna 1990 do 5. dubna 2022 bylo celkem 68 osob ve výkonu trestu doživotí.

Ad b)
Aktuálně je ve výkonu doživotního trestu odnětí svobody 46 odsouzených (+ 1 odsouzený má nařízen doživotní trest odnětí svobody jako plánovaný).
Ad c)
Amnestie prezidenta republiky k doživotnímu trestu byla udělena od roku 1996 jednomu odsouzenému (vznik informačního systému evidence vězněných osob; dřívější údaje neexistují v elektronické podobě), přičemž relevantní údaje v systému se považují až od roku 2008. K propuštění na milost došlo v roce 2017.
Ad d)
Podmíněně propuštěn byl od roku 1996 jeden odsouzený (vznik informačního systému evidence vězněných osob; dřívější údaje neexistují v elektronické podobě), přičemž relevantní údaje v systému se považují až od roku 2008. K podmíněnému propuštění došlo v roce 2018.
Ad e)
Od roku 1996 zemřelo 18 osob, které vykonávaly trest doživotí (vznik informačního systému evidence vězněných osob; dřívější údaje neexistují v elektronické podobě), přičemž relevantní údaje v systému se považují až od roku 2008.

1. Z jakého důvodu bylo ve vazební věznici Ostrava zrušeno výběrové řízení na provozování kantýny a kdy bude eventuelně vypsáno nové výběrové řízení?
2. Zda a kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na provozování kantýny ve věznici Ostrava-Heřmanice?
3. Jaké jsou výsledky kontroly (pokud probíhá) na dodržování cen ve spotřebitelském koši, na jejichž základě společnost Pekárna Kněževes vyhrála výběrové řízení na provozování kantýny ve věznici Jiřice?

Poskytnutá informace.
Průměrné platy příslušníků v letech 2005 až 2020.Poskytnutá informace.

1. Kolik návrhů o podmíněné propuštění z VTOS bylo v roce 2020 a 2021 podáno? Kolik z daného počtu bylo podáno ve prospěch mladistvého? 
2. Kolika z těchto podaných návrhů bylo v roce 2020 a 2021 vyhověno? Jaké procento pozitivně vyřízených návrhů připadá na mladistvého?
3. Kolik návrhů na podmíněné propuštění z VTOS bylo podáno v roce 2020 a 2021 samotným ředitelem věznice dle § 88 odst. 2 TZ,
4. Kolika podmíněně propuštěním z VTOS byl uložen v roce 2020 a 2021 dohled dle § 89 odst. 1 TZ?
5. V kolika případech v souvislosti s podmíněným propuštěním z VTOS bylo v roce 2020 a 2021 rozhodnuto o tom, že se odsouzený ve zkušební době osvědčil?
6. V kolika případech v souvislosti s podmíněným propuštěním z VTOS bylo v roce 2020 a 2021 rozhodnuto o tom, že se odsouzený ve zkušební době neosvědčil?

Ad 1)
Povinný subjekt vede informace pouze k první části otázky, nevede záznamy kolik žádostí (návrhů) bylo podáno ve prospěch mladistvého. Počet podaných žádostí (návrhů) v roce 2020 bylo 9 747 a v roce 2021 bylo 8 875 (bez ohledu na stav vyřízení – zažádáno, zamítnuto, schváleno, odročeno, nebude projednáno a další).
Ad 2)
V roce 2020 bylo schváleno pravomocně podmíněné propuštění celkem 3 268 odsouzeným. Z tohoto počtu bylo 5 mladistvých (0,15 %). V roce 2021 bylo schváleno pravomocně podmíněné propuštění celkem 3 002 odsouzeným. Z tohoto počtu bylo 12 mladistvých (0,40 %). Tyto údaje jsou rovněž dostupně ve statistických ročenkách Vězeňské služby České republiky na webových stránkách povinného subjektu.
Ad 3)
Počet podaných žádostí (návrhů) v roce 2020 bylo 86 a v roce 2021 bylo 81 (bez ohledu na stav vyřízení – zažádáno, zamítnuto, schváleno, odročeno, nebude projednáno a další).
Ad 4)
V roce 2020 bylo schváleno pravomocně podmíněné propuštění s dohledem 2 142 odsouzeným. V roce 2020 bylo schváleno pravomocně podmíněné propuštění bez dohledu 1 126 odsouzeným. V roce 2021 bylo schváleno pravomocně podmíněné propuštění s dohledem 1 872 odsouzeným. V roce 2021 bylo schváleno pravomocně podmíněné propuštění bez dohledu 1 130 odsouzeným. Tyto údaje jsou rovněž dostupně ve statistických ročenkách Vězeňské služby České republiky na webových stránkách povinného subjektu.
Ad 5) a 6)
Tyto údaje povinný subjekt neeviduje. Povinný subjekt doporučuje se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti České republiky, zda tyto údaje statisticky vykazuje.

Tabulky průměrných denních nákladů na jednoho vězně, a to pro roky 2010 až 2021.

Poskytnutá informace.

1. Kolik dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody ročně absolvuje PC kurzy (období 2010 – 2021)?
2. Od kterého roku jsou PC kurzy zařazeny do vzdělávacích programů v českých věznicích pro dospělé osoby ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody?
3. Podle jakých parametrů jsou dospělé osoby ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody do PC kurzů zařazovány?
4. Jaké jsou roční investice do ICT vybavení v českých věznicích určených pro vzdělávání dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody (období 2010 – 2021)?
5. Kdo výuku ICT dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody zajišťuje?
6. Jaká je cena jednoho ICT kurzu dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody?

Poskytnutá informace.

1. Má-li vězeň lékařem diagnostikovanou celiakii s nutností bezlepkové diety, je mu tato léčebná dieta v každé věznici v ČR automaticky poskytnuta? Pokud ne, jak je situace řešena?

2. Podílí se na skladbě diety nutriční terapeut?

Ad 1)
Léčebná výživa je pacientům poskytována na základě indikace lékaře. Nejinak tomu je v případě bezlepkové diety. Všechny diety jsou připravovány ve všech věznicích s tím, že je-li to pro konkrétní věznici logisticky a ekonomicky neúnosné (např. se jedná o jediného strávníka ve věznici), je možné dotyčnou vězněnou osobu přemístit do věznice jiné.  

Ad 2)
Skladbu jednotlivých nutričních diet stanovuje nutriční terapeut.

1. Popis organizační struktury věznice, náplně, povinnosti, kompetence, zaměření, cíle všech oddělení - jednotek věznice, včetně plánku struktury a hierarchie
2. Jména příjmení, hodnost, funkce, titul a pracovní zařazení celého vedení věznice, včetně zdravotního střediska
3. Soupis všech podaných stížností s určením výsledku šetření podaných ve věznici za rok 2021 a za rok 2022, a to jak vězněných osob, tak i služebních  
4. Soupis všech realizovaných přerušení trestu ze zdravotních důvodů za rok 2021 a rok 2022
5. Soupis všech realizovaných opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení za rok 2021 a za rok 2022  
6. Soupis všech realizovaných opuštění věznice podle § 45 odst. 2 písm. g) ZVTOS za rok 2021 a 2022  
7. Soupis všech realizovaných opuštění věznice podle § 45 odst. 2 písm. h) ZVTOS za roky 2021 a 2022
8. Soupis všech realizovaných opuštění věznice podle § 19 odst. 8 ZVTOS za rok 2021 a rok 2022

Poskytnutá informace.
+ příloha

1. Přehled kázeňských služebních řízení zaměstnanců GŘ VS ČR a zaměstnanců organizačních složek (věznice celé ČR) VS ČR.


2. Přehled podaných stížností vězněných osob a zaměstnanců VS ČR a jejich výsledku – DŮVODNÁ/NEDŮVODNÁ za rok 2021 a 2022.

Ad 1)
V roce 2021 byly generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky uloženy příslušníkům zařazeným na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky celkem 4 kázeňské tresty. Ve všech 4 případech byl kázeňský trest uložen formou pokuty.
V rámci celé Vězeňské služby České republiky bylo řediteli jednotlivých organizačních jednotek uloženo celkem 214 kázeňských trestů. Z těchto kázeňských trestů bylo v celkem 15 případech upuštěno od potrestání, dále bylo uloženo v 44 případech písemné napomenutí, v 53 případech bylo uloženo snížení základního tarifu, v 96 případech byla uložena pokuta a v 6 případech byl uložen trest zákazu činnosti.

Ad 2)
V roce 2021 bylo podáno celkem 1051 stížností. V 18 případech byly stížnosti vyhodnoceny jako důvodné, v 37 případech jako částečně důvodné, v 5 případech jako důvodné z objektivních příčin a v 991 případech jako nedůvodné.
V roce 2022 (k 31. březnu 2022) bylo podáno celkem 315 stížností. Z tohoto počtu bylo ve 3 případech vyhodnocení stížnosti jako důvodné, v 7 případech jako částečně důvodné a v 305 případech jako nedůvodné.

1) Provedla Vězeňská služba České republiky v roce 2021 analýzu, kolika vězňů se bude změna daná nařízením od 1. 1. 2022 týkat? Pokud ano, jaké byly očekávané čísla (počet) vězňů dle analýzy v roce 2021.
2) Eviduje Vězeňská služba České republiky počet vězňů v roce 2022, na které změna daná nařízením dopadla? Pokud ano, sdělte počty vězňů za jednotlivé měsíce roku 2022, na které nařízení dopadlo.
3) Sdělte vámi známý počet žalob na Vězeňskou službu České republiky v této věci v roce 2022 od vězňů (A) a žalob jejich rodin (B).
4) Vyčlenila/nevyčlenila Vězeňská služba České republiky v roce 2022 ze svého rozpočtu fond, pokud ano, v jaké výši, ze kterého bude hradit vězňům postiženým nařízením: 1. léky a služby nehrazené ze zdravotního pojištění, 2. výživné na děti a členy rodiny vězňů, 3. telefony, poštu a administrativní potřeby pro klienty a advokáty státními orgány soudy, věřiteli, rodinami a mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv.
5) Pokud VS uvedený fond zřídila, sdělte datum a číslo jednací uvedeného nařízení.

Poskytnutá informace.

1. Poskytnutí informace, jakou podlahovou plochu cely 401, na 10. oddělení, eviduje Věznice Mírov (či hlásí, popř. tvrdí povinnému)
2. Poskytnutí informace, zdali jsou cely č. 3 a 10 na oddělení 5/D Věznice Mírov vedeny jako OZSTZ cely a jak dlouho jsem na každé z nich byl zařazen?

Ad 1)
Podlahová plocha cely č. 401, na 10. oddílu Věznice Mírov, činí 72,12 m2.

Ad 2)
Věznicí Mírov není užíváno označení oddílu 5/D, cely č. 3 a č. 10 jsou označeny jako oddíl se zesíleným stavebně technických zabezpečením.  

K požadavku ohledně časového údaje zařazení konkrétní osoby na výše zmíněných celách povinný subjekt konstatuje, že se v žádném případě objektivně nejedná o věc ve veřejném zájmu, nýbrž o pouze soukromý zájem žadatele. Jak konstatoval Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 18. prosince 2002 (sp. zn. III. ÚS 156/02), právo na informace je právem ve veřejném zájmu (cit.): „Právo na informace ale nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti.“. Na základě výše uvedeného povinný subjekt doporučuje žadateli v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů, že požadovaných informací je možné se domoci např. obecnou žádostí adresovanou oddělení výkonu trestu konkrétní organizační složky (Věznice Mírov), nikoli ovšem v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem "negativní poznatek".Poskytnutá informace.

Poskytnutí informace, a sice kolik postelí je (tj. jaká je kapacita využívaná věznicí) umístěno ve Věznici Mírov, v celách 103 a 104 (na 7. oddělení), v celách 301, 302, 303 a 304 (na 5/A oddělení) a v cele 401 (10 oddělení).

V celách č. 103 a č. 104 v 7. oddílu (neužíváno označení „oddělení“) je kapacita využívaná věznicí pro odsouzené (počet postelí); na cele č. 103 celkem 14 postelí a na cele č. 104 celkem 10 postelí. 
V oddílu 5. A (neužíváno označení „oddělení“) typu zvýšená ostraha jsou čtyři cely označené čísly 301 až 304. V cele č. 301 je kapacita 8 postelí. V cele č. 302 je kapacita 8 postelí. V cele č. 303 je kapacita 9 postelí. V cele č. 304 je kapacita 8 postelí.
Kapacita cely č. 401 v 10. oddílu (neužíváno označení „oddělení“) je aktuálně využívána pro 24 odsouzených, zařazených do zvýšené ostrahy, tj. v cele je umístěno 24 postelí.  
Všechny kapacity jsou zcela zaplněny.

1. Ve kterých věznicech nachazi oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování i poruchami duševní a s poruchou osobnosti, pouze pro „Ostraha“ – s vysokým stupněm zabezpečení. A jestli mužu byt umistěn na podobne specializovany oddíl u nějake z veznic, jestli vše důkazy které o moji osobe vedeny v evidenci/věznice, že tyto kriterie spylňuji, i rozsudek taky.

2. Ve kterých věznicech nachazi, nebo výkonava trest mé krajaný, mám namysly cizince narodností pouze-Běloruskó, ne případě skupin různého etnika – znesvařenych skupin, který mluvi podobnym jazykém – pouze Běloruské národnosti. A jestli mužu vykonávat trest s krajanama Běloruské narodnosti. Mam namysly ostraha s vysokým stupněm zabezpečení. Na případě skupin různého etnika, pouze Běloruské…

3. Jestli můzu vykonávat trest tak jak vedeno v zák. č. 169/1999 sb. § 7. odst. 2.). ve specializovaných oddílech věznic, atd. Jsem v minulosti byl vojak z povolání v Bělorusku…

4. A jestli existuji v nejakych věznicech opravdově nekuřacke-„specializované oddělene“, pro odsouzeny který vedeny – nekurak. Pro vysoky stupeň ostraha a jestli ůžu v takove z nejakych věznic vykonávat trest, nebo takove oddělene nejsou, tak to muž byt zák. č. 169/1999 Sb. §7. odst. 3). to povoluje.

5. Podle váše statistiky, kolik je současne nebo vykonava trest, cizinců v českych věznicech, celkovy stav odsouzenych ve vykonu: cizinců, v ČR.

Ad 1)
Oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování pro odsouzené ženy se nachází ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava a ve Věznici Světlá nad Sázavou.
Oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování pro odsouzené muže se nachází ve Věznici Horní Slavkov, Věznici Jiřice, Věznici Kuřim, Vazební věznici Liberec, Věznici Ostrov, Věznici Rýnovice a Věznici Vinařice.

Ad 2)
K datu 6. června 2022 jsou aktuálně v českých věznicích ve výkonu trestu odnětí svobody 4 cizinci státní příslušnosti Bělorusko. Tito cizinci se nacházejí po jednom ve Věznici Mírov, Věznici Pardubice, Věznici Valdice a Věznici Vinařice.

Ad 3)
Dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání a strážníci obecní policie, byť jejich služební nebo obdobný poměr již netrvá, vykonávají na základě doporučení odborných zaměstnanců trest ve specializovaných oddílech věznic zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky.
Z výše uvedeného vyplývá, že výše zmíněné osoby vykonávají trest odnětí svobody na základě doporučení odborných zaměstnanců.

Ad 4)
Oddíl nekuřácké zóny pro odsouzené ženy se nachází ve Věznici Světlá nad Sázavou.
Oddíl nekuřácké zóny pro odsouzené muže se nachází ve Věznici Bělušice, Věznici Heřmanice, Věznici Oráčov, Věznici Ostrov a Věznici Příbram.

Ad 5)
K datu 6. června 2022 je v českých věznicích celkem umístěno 1 401 vězněných osob, které jsou cizí státní příslušnosti. Z tohoto počtu jsou 4 ve výkonu zabezpečovací detence, 341 je ve výkonu vazby a 1 056 je ve výkonu trestu odnětí svobody.

K ostatním částem žádosti povinný subjekt sděluje, že se v žádném případě objektivně nejedná o věc ve veřejném zájmu, nýbrž o pouze soukromý zájem žadatele. Jak konstatoval Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 18. prosince 2002 (sp. zn. III. ÚS 156/02), právo na informace je právem ve veřejném zájmu (cit.): „Právo na informace ale nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti.“. Na základě výše uvedeného povinný subjekt doporučuje žadateli v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů, že požadovaných informací je možné se domoci např. obecnou žádostí (např. podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) adresovanou oddělení výkonu trestu konkrétní organizační složky s individuálními požadavky (např. Věznice Mírov), nikoliv ovšem v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

1. Kdo a na základě čeho přesně rozhodl, že tresty smrti u odsouzených osob podle tehdy platného trestního zákona č. 140/1960 Sb., nebyly v období od listopadu 1989 do července 1990 na území tehdejší Československé socialistické republiky, resp. České a Slovenské Federativní Republiky vykonány?

2. Existují listinné dokumenty, které nevykonání trestu smrti na území tehdejší Československé socialistické republiky, resp. České a Slovenské Federativní Republiky po listopadu 1989 u osob k němu odsouzených jakkoli dokumentují, popisují či jinak zaznamenávají?

3. Z veřejně dostupných informací plyne, že jeden z takto odsouzených, Jaroslav Malý, spáchal po dvou letech ve výkonu trestu v cele sebevraždu. Disponuje Vězeňská služba České republiky jakýmkoli spisovým materiálem, který je možné ve věci Jaroslava Malého poskytnout k nahlédnutí z důvodů studijních a badatelských účelů?

4. Pokud v České nebo Slovenské republice nedošlo k vykonání trestu smrti po listopadu 1989 u osob k němu odsouzených, resp. v případech, kdy byl trest smrti změněn na doživotní trest odnětí svobody, jakého jména a příjmení tyto osoby jsou, popř. disponuje Vězeňská služba České republiky jakýmkoli spisovým materiálem, který je možné poskytnout k nahlédnutí z důvodu studijních a badatelských účelů?

5. Jaký postup se uplatnil po zániku České a Slovenské Federativní Republiky dne 31. prosince 1992, tedy jakým způsobem došlo k přerozdělení dokumentů zaznamenávajících vykonání, nebo naopak nevykonání trestu smrti mezi nově vzniklou Českou republiky a Slovenskou republiky, a kde jsou tyto dokumenty nyní uloženy?

Ad 1)
Ústavní zákon č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, ve znění pozdějších předpisů, stanoví mimo jiné ve svém čl. 99 odst. 2, že „Nejvyšší soud Československé socialistické republiky („Nejvyšší soud ČSSR“) přezkoumává zákonnost pravomocných rozhodnutí, kterými byl uložen trest smrti“. V této souvislosti Nejvyšší soud ČSSR, pokud neshledal porušení zákonnosti, stanovil termín výkonu trestu smrti a uložil náčelníkovi správy Sboru nápravné výchovy ČSR („SNV“), aby zabezpečil vykonání popravy oběšením v Pankrácké věznici. Po 17. listopadu 1989 již nebyl nařízen výkon trestu smrti. Lze konstatovat, že v té době již probíhala politická diskuze, týkající se zrušení trestu smrti.

Ad 2)
K nevykonání uložených trestů smrti v případě odsouzených Jaroslava Malého a Zdeňka Vocáska došlo tím, že Nejvyšší soud ČSSR již výkon trestu nenařídil.

Ad 3)
Osobní spis odsouzeného Jaroslava Malého byl předán Národnímu archivu Praha k trvalému uložení ve fondu státní správy z let 1945 až 1992, o který pečuje 4. oddělení. Osobní spis odsouzeného Zdeňka Vocáska je uložen ve věznici, kde jmenovaný vykonává doživotní trest a z tohoto důvodu je nepřístupný pro studijní nebo badatelské účely.

Ad 4)
Viz předchozí dopověď s tím, že na území České republiky došlo ke změně trestu smrti na doživotní trest jen ve dvou výše uvedených případech.

Ad 5)
Na základě ústavního zákona č. 148/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 1969 byla správa vězeňství převedena do kompetence republikových (Československé socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky) ministerstev spravedlnosti a výkon trestu smrti na základě rozsudku slovenských soudů byl prováděn v Bratislavské věznici. Osobní spisy popravených v Bratislavě jsou uloženy v Archivu Vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky v Leopoldově.

Poskytnutí informací o Věznici Mírov, konkrétně o jejím 5D oddělení, a sice: a) kolik cel tvoří toto oddělení b) jaká je kapacita tohoto oddělení c) zdali jde o „normální“ oddíl či oddíl se zvýšeným stavebně technických zabezpečením d) po kolika odsouzených jsou v něm na celách umístěni vězni e) zda jsou cely vybaveny kamerami se záznamem či nikoliv?

Ad a)
Na příslušném oddílu (neužíváno označení „oddělení“) je umístěno devět cel.

Ad b)
Kapacita oddílu je 29 odsouzených.

Ad c)
Jedná se o oddíl se zesíleným stavebně technických zabezpečením.

Ad d)
V každé z cel jsou ubytováni dva odsouzení.  

Ad e)
Pět cel je vybaveno kamerovým systémem s možností pořizování záznamu, nicméně zmíněný kamerový systém je vypnutý a není tedy pořizován ani záznam.

Bylo/nebylo Věznici Břeclav v termínu od 1. 5. – 19. 5. 2022 sděleno, že Vězeňská služba rozdělující vězně do věznic do Věznice Břeclav přiděluje nějakého vězně, který je trvale pracovně nezařaditelný a je ve třetím stupni ostrahy, tzn. typ C, kdy tyto vězni jsou ve Věznici Břeclav rozděleni na oddíly A1 a A2.

V době od 1. května 2022 do 19. května 2022 nebylo rozhodnuto o umístění trvale pracovně nezařaditelného odsouzeného vykonávajícího trest v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou do Věznice Břeclav.

Kolik varných konvic bylo reklamováno po jejich odebrání z důvodu jejich „nevyhovujícího stavu“ ve Věznici Mírov v září 2021.

V září 2021 nebyla Věznici Mírov reklamována u dodavatele žádná varná konvice. V uvedeném období Věznice Mírov vyřadila šest kusů rychlovarných konvic z důvodu ztráty jejich technických vlastností, poškození a nemožnosti opravy, a to na základě revize provedené v rozsahu stanoveném technickou normou ČSN 33 1600 ED. 2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání). 

1. Počty odborných zaměstnanců ve věznicích v minulém roce, jmenovitě: vychovatel, speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, vychovatel-terapeut, pedagog volného času (souhrnně za všechny věznice průměrné počty jmenovaných zaměstnanců).

2. Počty eskortovaných vězňů za jeden vybraný kalendářní měsíc roku 2021 nebo 2022, a to konkrétně:
- trvale přemístění do jiné věznice
- na vlastní žádost
- bezpečnostní důvody
- jiné
- dočasné přemístění
- k soudu
- zdravotní eskorta
- jiné

3. Počet absolventek programu FEDDO (ke dni 31.05.2022) a kolik z nich bylo:
- odsouzeno za sexuálně motivovaná trestný čin na dětech
- v příbuzenském poměru s obětí trestného činu, za který byly odsouzeny
- evidováno jako osoba s přítomnou sexuální deviací.

Poskytnutá informace.
Umožnění nahlédnout do textu nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 13/2015.

Požadované údaje se žadateli poskytují v listinné podobě formou přílohy po znečitelnění těch částí předpisu, na které se vztahuje výluka z poskytování (části předpisu neupravující činnost navenek) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím.
Poskytnutá informace.

1. Poskytnutí veškerých interních dokumentů, které upravují pravidla přeřazování vězňů na nekuřácký oddíl C věznice.
2. Poskytnutí statistického přehledu kolik vězňů bylo přeřazeno na výše uvedený oddíl v jednotlivých měsících roku 2021.

Poskytnutá informace.