Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Žádost o podrobné vysvětlení možností použití určitého typu dálkového ovládání televizního přijímače ve věznici.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí dokumentace o provedené skartaci spisu žadatelova přijímacího psychologického vyšetření ve VV Olomouc z 2008, kterou VV Olomouc zaslala v lednu 2013 Generálnímu ředitelství VS ČR a dále o sdělení informace, na základě kterých předpisů byla provedena skartace spisu žadatelova psychologického vyšetření z 2008.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí výčtu subjektů, s nimiž za účelem zaměstnávání vězněných osob Vězeňská služba České republiky uzavřela smluvní vztah.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí seznamu jmen, příjmení, hodností a funkcí neprověřených příslušníků Sboru nápravné výchovy, a také jmen, příjmení, hodností a funkcí u těch příslušníků, které občanská komise navrhla převedení na méně zodpovědnou a náročnou práci, a to ve vztahu k Věznici Příbram.

Poskytnutá informace.

[jmenný seznam pro účely zveřejnění anonymizován]

Žádost o poskytnutí informací ve vztahu k nakládání se zdravotnickou dokumentací, podmínek a postupů k umožnění nahlížení do osobní zdravotnické dokumentace vězněné osoby, zpoplatnění apod.Poskytnutá informace.

Požadavek na poskytnutí 

 1. Kopie dopisu VS 15/373/2012-50/Všeob/334, údajně ze dne 11. 12. 2012,
 2. Dokument, podle kterého lze s jistotou určit, pod kterým číslem jednacím uvedeným ve skartačním návrhu byla evidována dokumentace žadatelova údajně skartovaného psychologického vyšetření ve VV Olomouc z roku 2008 (z dopisu plk. ... ze dne 18. 1. 2013 (č.j. VS 354/2012-37/Všeob/001) v odpovědi na dopis č.j.: VS 15/373/2012-50/Všeob/334 je zřejmé, že dokumenty související se skartací psychologické dokumentace k psychologickému posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů a zaměstnanců ve Vazební věznici Olomouc z období let 2008 až 2012 měl zajišťovat koncem roku 2012 psycholog ve VV Olomouc ...,
 3. Úplné znění vnitřních předpisů Vězeňské služby České republiky, které upravují nakládání s psychologickou dokumentací včetně její likvidace (a) Nařízení generální ředitelky Vězeňské služby České republiky č. 4/2004 o vedení všeobecné administrativy, (b) Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 32/2012, kterým se zřizuje psychologické pracoviště bezpečnostního sboru Vězeňská služba České republiky a stanoví jeho činnosti (o činnosti psychologického pracoviště), (c) Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 12/2013 o personální evidenci a ochraně osobních údajů při jejím vedení, (d) Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 49/2014 o psychologickém posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů, příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, (e) Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 11/2017 o psychologickém posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů, příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.
 4. Vysvětlení, proč žadatelova psychologická dokumentace z 2008 byla údajně skartována v průběhu trvání žadatelova služebního poměru již v roce 2012, když podle sdělení náměstka generálního ředitele ... v dopise ze dne 23. září 2016 č.j.: VS-123566-2/ČJ-2016-200034 tato dokumentace z 2008 měla být uchovávána po dobu trvání žadatelova služebního poměru a akreditovaný psycholog ji měl uchovávat ještě po dobu 3 let od ukončení služebního poměru.

Poskytnutá informace.

Částečně poskytnutá informace.

Poskytnutá informace.

Poskytnutá informace.

Žádost o poskytnutí informací ve vztahu k stravování pro osoby zařazené ve výkonu trestu odnětí svobody a k minimálnímu energetickému příjmu, jež musí mít vězněné osoby, s rozlišením na pracující a nepracující.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí aktuální profilace věznic (vězeňských zařízení České republiky) s tím, že dle sdělení veřejné ochránkyně práv došlo ke změnám typu věznic.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí informace o četnosti použití služební zbraně příslušníky Vězeňské služby v posledních třech letech.Poskytnutá informace.
Poskytnutí informací k působení externího poradce na generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky.  Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí seznamu všech věznic, ve kterých jsou oddělení pro odsouzené umístěné do ostrahy s vysokým stupněm zabezpečení a o poskytnutí procentuální obsazenosti a kapacity oddělení "ostraha - vysoký stupeň zabezpečení" ve všech věznicích, a to k datu zpracování.Poskytnutá informace.
Poskytnutí veškerých smluv, které Vězeňská služba České republiky uzavřela za účelem užívání pozemků, na kterých se nachází letiště Všechov.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí usnesení (rozhodnutí) o zamítnutí žadatelovi žádosti o přemístění z Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno do Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava a dále o poskytnutí informace o podmínkách, které musí být přesně naplněny a splněny, aby mohl být jako chovanec přemístěn zpět.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí informací ohledně pronájmu plochy, na kterých se nachází bývalé vojenské letiště Všechov.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí údajů a informací ve vztahu k poskytování vzdělávacích aktivit Evropského ústavu práva a soudního inženýrství (EUPSI) pro Vězeňskou službu České republiky.Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí informací k problematice zaměstnávání vězněných osob a bližší úpravě v interním aktu řízení.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí jména a příjmení, hodnostního označení, služebních a funkčních data u vymezených funkcí zaměstnanců Vězeňské služby České republiky - Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno.Částečně poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí přehledu počtů osob s výskytem infekčního onemocnění (syfilis) vykonávajících trest odnětí svobody ve vězeňských zařízeních na území České republiky, a to v letech 2013 až 2017 (v členění - věk, pohlaví, název věznice).Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí přehledu počtů osob s výskytem infekčního onemocnění (svrab) vykonávajících trest odnětí svobody ve vězeňských zařízeních na území České republiky, a to v letech 2013 až 2017 (v členění - věk, pohlaví, název věznice).Poskytnutá informace.
Žádost o poskytnutí kopií dokumentů k výběrovému řízení "GŘ OL - Příprava a komplexní zajištění organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky.".Poskytnutá informace + příloha.
Žádost o poskytnutí doplňujících informací ke Zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) z března 2015 se zohledněním informací týkajících se počítačových učeben ve věznicích na území České republiky.Poskytnutá informace.
Poskytnutí informace o zaměstnanosti vězněných osob za rok 2017. Poskytnutá informace.
Poskytnutí informace na okruhy otázek týkajících se zaměstnávání vězněných osob, k poměru zaměstnaných vězněných osob k počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody, k poměru mezi počtem vězňů a počtem dozorců a jiného personálu Vězeňské služby České republiky nebo k ceně výrobků ve „vězeňských kantýnách".

Poskytnutá informace + příloha [bod 1., 2., 3.]

Poskytnutá informace [bod 4.].

Poskytnutá informace [bod 5., 6., 7.].

Poskytnutá informace [bod 9., 10.].

Požadavek na poskytnutí informace ohledně stravování a jídelníčku vězněných osob v režimu diety č. 2 - šetřící.Poskytnutá informace + příloha.
Požadavek o poskytnutí informací o výši evidovaných pohledávek Vězeňské služby České republiky za žadatelem. Poskytnutá informace.

Požadavek na poskytnutí informací:

 1. Jaké je přesné znění smlouvy ohledně pronájmu letiště Všechov mezi Vězeňskou službou České republiky a Ladislavem Semetkovským, respektive firmou Primoco UAV, včetně míry finančního plnění, datem nabytí právní moci smlouvy a jakýchkoli dalších zavazujících podmínek pronájmu, které se ke smlouvě vážou a které se jedna ze stran zavazuje plnit?
 2. Jakým způsobem byla smlouva dojednána, to značí, byl nájemce vybrán, jakým způsobem došlo k odhadu ceny a stanovení smluvních podmínek?
 3. Došlo-li k nějaké dražbě, výběrovému řízení, nebo jiné formě možnosti širší veřejnosti projevit o pronájem zájem kromě firmy Primoco UAV.
 4. Z jakého důvodu se Vězeňská služba České republiky se rozhodla poskytovat pronájem letiště Všechov?
Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí informace  týkající se činností, na které se pro příslušníky Vězeňské služby České republiky nevztahuje zákaz jiné výdělečné činnosti.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí statistických údajů o počtech vězněných osob v polovině listopadu 2018 a ke dni vyřizování žádosti a požadavek na zaslání výtisku nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2014 o stravování. Částečně poskytnutá informace + příloha č. 1 + příloha č. 2.

Žádost o poskytnutí informací k žadatelem vykonávanému trestu odnětí svobody, a to:

 1. Zda, jako osoba ve výkonu trestu odnětí svobody smí mít pro své potřeby u sebe holicí strojek k nabíjení anebo k připojení na el. síť, jestliže je ve výkonu trestu odnětí svobody v ostraze s nižším stupněm zabezpečení?
 2. Smí být zařazen odsouzený s 1 PSVD mezi odsouzenými s 3 PSVD, na oddíl i na ložnici v ostraze?
 3. Zda odsouzený může vykonávat trest odnětí svobody ve věznici, proti níž vede v postavení žalobce občanskoprávní spory a tzv. spoluodsouzení jsou v postavení svědků žalobce?
 4. k uplatnění práva výkonu trestu odnětí svobody co nejblíže místu bydliště,
 5. k držení radiopřijímače,
 6. ke korespondenci odsouzeného a kontrole korespondence,
 7. ke stravování vězněných osob s jinými stravovacími návyky,
 8. k výkonu ochranného léčení.
Poskytnutá informace.

Žádost o poskytnutí informací z oblasti stravování vězněných osob, a to:

 1. Jakým způsobem je po dobu, za trvání výkonu trestu odnětí svobody zajištěna vězňům strava v případě speciálních požadavků na stravování a jiných stravovacích návyků, a to pro (a) bezlepkové diety, (b) vegetariánství, a (c) veganství?
 2. Jaké různé druhy zvláštní stravy (bezlepková, diabetická, pankreatická, vegetariánská apod.) mohou být připravovány a poskytovány vězňům ve Vazební věznici Hradec Králové?
 3. Pokud nemůže být ve vězeňském zařízení (Vazební věznice Hradec Králové) připravována (a) strava bezlepková, (b) vegetariánská nebo (c) veganská, jaké objektivní důvody tomu brání? Je v takovém případě umožněno alespoň podávání (ohřívání, bez přípravy) specifické stravy vězňům, kterou jim externě připraví a do vězení doručí třetí osoby, například rodina či náboženská obec, jak vyžaduje judikatura Evropského soudu pro lidská práva?
 4. Seznam aktuálně platných předpisů vydaných povinných subjektem, respektive generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky, kterými je regulována strava odsouzených osob po dobu výkonu trestu odnětí svobody?
 5. Elektronická kopie dokumentů uvedených v bodě 3.
Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí informací o početních stavech příslušníků Vězeňské služby České republiky k 31.12. roku 2015, 2016 a 2017, z toho počet příslušníků, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí), a současně u kolika z celkového počtu příslušníků v uvedených letech bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona.

Poskytnutá informace.

Částečně poskytnutá informace.

Poskytnutí informací týkajících se problematiky důchodového pojištění příslušníků Vězeňské služby České republiky. Poskytnutá informace.
Poskytnutí týdenního statistického hlášení aktuálního ke dni zpracování žádosti, dále seznamu vnitřních předpisů upravujících podávání odlišné stravy dle náboženských a kulturních tradic (muslimská, vegetariánská), sdělení, na základě čeho a od kdy začala být podporována vegetariánská a muslimská strava?Poskytnutá informace + příloha.
Poskytnutí statistiky početních stavů vězněných osob, vyjádření k problematice stravování a ke zvláštním stravovacích návyků osob ve výkonu trestu odnětí svobody.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí informace týkající se možností dietního stravování vězněných osob.Poskytnutá informace.
Požadavek na poskytnutí statistických údajů o počtech vězněných osob v polovině listopadu 2018 a ke dni vyřizování žádosti a požadavek na zaslání výtisku nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 30/2014 o stravování. Poskytnutá informace + příloha č. 1 + příloha č. 2.
Žádost o poskytnutí informace k novele zákona, která má nabýt účinnosti 1. 1. 2019 (s odkazem na přílohu ze stránek ČAK).Poskytnutá informace.