Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/norske-fondy/norwaygrants.jpg

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů

V současné době Vězeňská služba realizuje předem definovaný projekt Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů. 

Cílem projektu je zlepšení služeb pro vězněné osoby prostřednictvím zavedení chybějících intervenčních programů, které jsou důležitou podmínkou pro opětovné začlenění odsouzených do společnosti po propuštění.

Toho bude dosaženo pomocí hlavních klíčových aktivit projektu:

 • Motivační program pro odsouzené, kteří prokazují malou motivaci účastnit se odborných intervencí. Motivační program bude sloužit jako společná platforma pro přípravu odsouzených na vstup do dalších specializovaných programů.
 • Odborná péče pro uživatele drog . Cílem je stabilizace uživatelů drog v období po vstupu do vězení, zlepšení jejich zdravotního stavu, příprava na zahájení následné péče v komunitě, ochrana veřejného zdraví a snížení rizika relapsu.
 • Program pro otce, u nichž je potřeba nadále podporovat soudržnost rodinných vazeb. Cílem je práce s vězněným otcem a jeho rodinou, zaměřená na podporu rodičovských práv a povinností, udržení pozitivního vztahu a role rodiče v době jeho věznění.

V rámci realizace projektu proběhne pilotní ověření programů v některých věznicích.

Projekt bude probíhat ve spolupráci se zkušenými norskými partnery:

 • KRUS – národní vzdělávací instituce pro vězeňský personál v Norsku, která je zároveň metodikem programu pro otce, a motivátor,
 • Věznice Bastøy  – věznice má zkušenosti s léčbou drogově závislých odsouzených a využívá pro tuto cílovou skupinu vyzkoušené                   programy,
 • Věznice Ila – dlouhodobě ověřuje program Motivátor,
 • Region Jih ředitelství Norské nápravné služby – má s výše uvedenými programy bohaté zkušenosti.

 

Po třech letech pečlivých příprav, jednání a diskusí s norskými partnery, Evropskou komisí i zprostředkovatelem programu, kterým je Ministerstvo financí ČR, byla dne 14. 2. 2020 schválena žádost o grant na projekt s názvem „Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“, který je financován z Norských fondů 2014 – 2021. Realizace projektu s rozpočtem více než 40 mil. Kč tak mohla být od 1. 3. 2020 zahájena. Čtyřletý projekt je zaměřen na rozšíření služeb pro vězněné osoby o ty programy zacházení, které u nás dosud chybí a které jsou běžně využívány v norském vězeňství. Jedná se o Motivační program a Program pro otce. Zároveň budou na základě norských zkušeností vyvinuty tři nové zdravotní programy pro uživatele drog. Do projektu je zapojeno na jedenáct věznic, ve kterých budou programy pilotně ověřovány. V průběhu minulého roku proběhly analýzy potřeb vybavení a úprav prostor pro pilotáž v těchto věznicích. Součástí projektu je rovněž překlad manuálů norských programů Motivator (Motivační program) a Pappaprogram (Program pro vězněné otce) a jejich přizpůsobení podmínkám v českých věznicích. Věříme, že všechny aktivity napomohou ke zlepšení péče o vězněné stejně jako k následnému snížení recidivy.

Další informace o fondech a programech naleznete na stránkách www.mfcr.cz a www.eeagrants.org

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/norske-fondy/norwaygrants.jpg

Strengthening the rehabilitation of prisoners through treatment

The project aims to improve services for prisoners through the development of missing intervention programs, which are an important precondition for the reintegration of clients back into society after their release.

This will be achieved through the implementation of the following key of the project:

 • Motivation program for convicts, who lack the motivation to attend professional interventions. The motivation program will serve as a gateway for the preparation of convict to attend other specialised treatment/intervention programmes.
 • Professional care for drug-abusing inmates. The objective of the programme is to assure stabilization of drug-abusers after their admission to prison, improvement of their health condition, commencement of follow-up care in the community, protection of public health and decrease in relapse rates.
 • Program for fathers who need help with the strengthening of their family ties. By continuous work with incarcerated fathers and their families, the program aims to ensure that fathers remain attentive to their parental roles and that their parental rights and obligations are maintained in the time of their imprisonment.

As part of the project, pilot verification will take place in some prisons.

The project will be implemented in cooperation with experienced Norwegian partners:

 • KRUS – University College of Norwegian Correctional Service, methodologist of the Motivation programme and Father´s program,
 • Bastøy Prison – expertise in drug addiction treatment for inmates and usage of proven programs for this target group,
 • Illa Prison and detention facility – long term validation of the Motivator program,
 • Norwegian Correctional Service – Region South – extensive experience with the aforementioned programs.

After three years of thorough preparations, negotiations and discussions with the Norwegian partners, the European Commission and the program facilitator represented by the Ministry of Finance of the Czech Republic, a grant application was approved for the project titled „Strengthening the rehabilitation of prisoners through treatment“ on February 14th, 2020. Financed by the Norwegian funds 2014 – 2021 and having the budget of more than 40 million CZK, the project was implemented on March 1st, 2020.

The four-year project focuses on the extension of services for convicts which are commonly used in the Norwegian prison system and still absent in the Czech Republic. These services include the Motivational Programme (Motivator) and the Father’s Programme (Pappaprogram). Additionally, three drug treatment programs will be developed based on the Norwegian models. There will be eleven prisons involved in the project, where the programs will be piloted. The manuals of the Norwegian programs Motivator and Pappaprogram are currently being translated into Czech. We sincerely believe that the above-mentioned activities will help improve the treatment of inmates and subsequently reduce recidivism.

More information about the funds and programs can be found on the websites: www.mfcr.cz and www.eeagrants.org