Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014
Rozpočet: 16 135 983 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo grant na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘ v rámci Norských fondů 2009-2014.
Projekt je primárně zaměřen na zvýšení kvality zacházení s vězněnými osobami ve věznicích a vazebních věznicích vytvořením lepších podmínek v oblasti odborných činností. První oblastí je podpora vývoje a rozvoje standardizovaných programů pro odsouzené na zvládání agresivity a předcházení (sexuálního) násilí, pro pachatele dopravních nehod a pro uživatele drog. Druhou oblastí je snižování socio-kulturní, právní a jazykové bariéry, a tím i rizika diskriminace u vězněných cizinců. Třetí oblastí je posílení celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR s důrazem na průběžné odborné vzdělávání v kriminologii, psychologii, managementu a v získání dalších odborných dovedností v zacházení s odsouzenými. V rámci realizace projektu je zahrnuta bilaterální spolupráce s Norskou vězeňskou službou, kdy se uskuteční seminář v České republice s norskými kolegy a 4 studijní cesty do Norska s cílem tematické výměny zkušeností v oblasti zacházení s odsouzenými.

 

Register number of the project: NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014
Budget: 16 135 983 CZK (financing: 20 % state budget, 80% Norwegian funds)
Project Implementer: Prison Service CR
Realization of the project: 1st September 2014 – 30th April 2016

The project is primarily focused on enhancement of prisoners´ treatment quality in prisons and remand prisons via creation of better 23rd September 2014 Ministry of Finance – Program Intermediary CZ15 – ,,Capacity building and cooperation in justice/Correctional services including alternative sanctions‘‘  approved a grant for the beforehand defined project of PS CR ,,Projects focused on vulnerable groups in prisons and Prison Staff training‘‘ within Norwegian funds 2009-2014. Conditions in the area of special activities. The first area is a support of development and progress of standardized programs for convicts to deal with aggression and prevent (sexual) violence, for offenders of traffic accidents and for drug addicted. The second area is decreasing of socio-cultural, legal and language barriers of foreign nationals in prisons and in this way decreasing of their possible discrimination. The third area is reinforcement of lifelong learning for prison service workers with the emphasis on continuous professional education in criminology, psychology, management and in achieving other professional skills in prisoners´ treatment. The project includes direct bilateral cooperation with the Norwegian Prison System. There will be one workshop organized in the Czech Republic with the participation of the Norwegian colleagues and four study trips of Czech experts in Norway. All the events will be focused on exchange of experience in the field of professional treatment of inmates.