Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

 

Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který se zaměřuje na vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá služeb sociální práce v době výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Cílem projektu je ošetřit systémový přístup státu a zajištění kontinuální sociální práce s klientem, který byl jednak pachatel trestného činu (s přetrvávajícími riziky pro společnost v podobě opakování trestné činnosti) a jednak je osobou s kumulovanými problémy sociálního charakteru. Tento druh klienta vyžaduje odlišný přístup v porovnání s běžným občanem, který je zatížen dluhy. Bude vytvořena metodika standardizovaného programu a metodiky pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem, resp. osobou ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejím propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Standardizovaný program bude zaveden do praxe Vazební věznice Praha Pankrác a Vazební věznice Praha Ruzyně, v rámci projektu ověřen a v následujícím období  zaveden do praxe všech věznic.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hl. města Prahy a společností Lighthouse o.s.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

 

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg
Září 2020
Vystoupení divadelního spolku Ty-já-tr „Peníze nerostou na stromech“ ve Věznici Kuřim

V rámci projektu „Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění“, který je již druhým rokem realizován v obou pražských věznicích, byla ve spolupráci s divadelním spolkem Ty-já-tr představena nová aktivita, která se má v budoucnu stát součástí standardizovaného programu pro odsouzené. Formou edukativního divadelního představení jsou „diváci“ vtahováni do děje a sami jsou spolutvůrci celého vystoupení.

Představení divadelního spolku Ty-já-tr „Peníze nerostou na stromech“ bylo vzhledem k nástupu opatření spojených s prevencí přenosu onemocnění způsobeném Covid-19 poprvé odehráno pro odborné pracovníky Vězeňské služby a v pátek 25. 9. 2020 bylo vystoupení pilotováno pro klienty ve Věznici Kuřim. Zde se setkalo s nemalým ohlasem. Dojmy z představení nám popsala ředitelka herečka spolku, paní Radka Tesárková: „Naši první diváci byli velmi pozorní a komunikativní a v první chvíli trochu překvapení a zaskočení, že na „přednášce“ chceme od všech aktivní účast, spolupráci na konkrétních úkolech aj. Byli jsme rádi, když pak přede všemi řekli svůj názor a sdělili svoje zkušenosti, diskutovali. A my jsme byli překvapeni, jak se tak inteligentní lidé, kteří v „hledišti“ valnou většinou byli, mohli dostat do vězení.“

Kuřimské představení bylo velice kladně hodnoceno, jak diváky, tak odbornými pracovníky. Za všechny ohlasy citujeme vyjádření sociální pracovnice, paní Mgr. Vladimíry Němcové: „Děkujeme, že jsme mohli divadlo u nás uskutečnit. Já mám ráda nové inovativní projekty, které kreativně doplňují teoretické vědomosti, které již odsouzení měli z mého dluhového poradenství. Divadlo s dluhovou tématikou, které se dne 25. 9. 2020 uskutečnilo ve Věznici Kuřim, pod vedením aktérek Divadelního spolku Ty-já-tr, humornou formou a zapojením obecenstva (odsouzených z oddílu Mladých dospělých) do hry, nastínili nejožehavější problémy zadluženosti, exekucí, slibných půjček… I pro mne byla technika nazvaná 1:7:2 něčím novým a začlením ji do své aktivity s odsouzenými.“

Názor diváka:

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg
Duben 2020
S nástupem omezení způsobených koronavirovou infekcí se těžiště práce s klientem ze skupinové výuky přesunulo k individuální péči

Klientům byl rozdán k samostatné práci „Úvahovník“, který je nutil zamýšlet se nad svízelnou finanční situaci v krizových okamžicích. Mnozí z našich klientů již také vyplnili po absolvování kurzu závěrečný dotazník, který poslouží mimo jiné také ke srovnání úrovně znalostí respondentů před a po absolvování kurzu finanční gramotnosti. Nadále pokračuje individuální péče dluhových poradců i mentorů, kteří pracují zároveň i  s rodinami odsouzených.

Pokračují práce na standardizovaném programu a metodikách pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem.

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg
Listopad 2019
Realizace projektu se s nástupem nového roku dostává již do druhé poloviny

V minulém roce proběhla formou dotazníkového šetření analýza úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti a pro její řešení u vězněných osob. Této analýzy se zúčastnilo 450 respondentů  – odsouzených z Vazební věznice Praha Pankrác, Vazební věznice Praha Ruzyně a z objektu Velké Přílepy.  Následovaly osobní rozhovory s dvanácti odbornými zaměstnanci obou věznic. Rozhovory posloužily pro analýzu úrovně a forem poskytování dluhového poradenství a vzdělávání v pražských věznicích. Budoucí lektoři standardizovaného programu absolvovali v srpnu lektorský kurz pro rozšiřování tohoto programu ve VS ČR. Proběhlo také školení sociálních pracovníků pro dluhové poradenství. V rámci tohoto školení byla navíc uskutečněna stáž u Exekutorského úřadu v Přerově. Tato stáž nejen nastínila fungování exekutorských úřadů, ale byly zde navázány také první kontakty, včetně nabídky možných konzultací.

Na podzim se vybraných odsouzených ujali dluhoví poradci, kterým se již podařilo v některých případech nejen zmapovat dluhy klientů, ale též zastavit exekuce v řádech desítek milionů. V obou věznicích v současné době probíhá pilotní výuka programu pro finanční gramotnost a dluhové poradenství.  Absolventi se po ukončení kurzu zúčastní ověření změny úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti – opět formou dotazníkového šetření.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

Kontinuální práce se zadluženým klientem