Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice je jedním ze šesti projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí v kombinaci s podprogramem Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 19., 39., 70. a 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je naplnit významný potenciál energetických úspor a tím se podílet na splnění závazku Vězeňské služby České republiky ke splnění článku 5 Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (tzv. EED), jejímž smyslem jsou úspory energie, celkové zvyšování energetické účinnosti technologií a snižování energetické náročnosti veřejných budov.

Předmětem projektu v areálu Věznice Valdice je modernizace energetického hospodářství spočívající v rekonstrukci parního technologického systému provozu kuchyně, prádelny a parní kotelny, dále teplovodního systému vytápění a zavedení systému zpětného získávání tepla v technologickém schématu prádelny a v teplovodní kotelně. Navrženými opatřeními by mělo dojít ke snížení roční spotřeby energie o 15 700 GJ, což činí úsporu zhruba 3,7 milionu korun a rovněž ke snížení produkce emisí skleníkových plynů.

logoSFŽP ČR