Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 13. prosince (VS ČR, IKSP) - Vězeňská služba ČR zřídila na svých internetových stránkách novou rubriku věnovanou penologickému výzkumu, na kterém se podílí společně s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP). V této rubrice bude vězeňská služba průběžně prezentovat výsledky výzkumů, podle toho jak je bude IKSP zveřejňovat. Aktuálně jsou zde k dispozici výsledky výzkumného projektu Uživatelé drog ve vězení – hodnocení účinnosti terapeutických programů.

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že terapeutické programy pro uživatele drog ve specializovaných oddílech výkonu testu jsou dostatečně efektivní a fungují. Problematická je návaznost těchto programů na nedostatečnou postpenitenciární péči, která může příznivý vývoj resocializace zvrátit. Výzkumný projekt prokázal, že u uživatelů drog ve specializovaných oddílech pro dobrovolnou léčbu a v oddílech specializovaných pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického je zřejmá významná redukce kriminogenních postojů a vzorců myšlení, a to zvláště ve srovnání s odsouzenými, kteří těmito programy neprocházejí. 

„Za současných podmínek má práce s odsouzenými uživateli drog na specializovaných oddílech jen omezenou možnost ovlivnit pravděpodobnost jejich kriminální recidivy po propuštění. Není zajištěno, aby propuštění z výkonu trestu navazovalo na dokončení programu. Rovněž dosud není v ČR systémově řešena návaznost postpenitenciární péče na specializované zacházení s uživateli drog během výkonu trestu,“ vyplývá z resumé výzkumného projektu IKSP. 

Udržitelnost účinků programu specializovaného oddílu při přechodu odsouzeného na svobodu je proto v současnosti zásadním problémem v oblasti efektivity působení na vězněné uživatele drog na specializovaných oddílech. Program je tedy prokazatelně schopen přinášet žádoucí změny kriminogenních postojů odsouzených, dosud se ovšem nedaří tento efekt udržet a po ukončení programu a odchodu z výkonu trestu. Potenciál terapeutického zacházení s odsouzenými na specializovaných oddílech v oblasti snižování kriminální recidivy po propuštění z výkonu trestu je tak z velké části nevyužit, píše IKSP. „Bez navazující léčby na svobodě je náročná a kvalifikovaná práce s odsouzenými na specializovaném oddíle celkově spíše plýtváním odbornými kapacitami vězeňské služby,“ dodává IKSP.

IKSP spolupracuje s Vězeňskou službou ČR na několika výzkumných záměrech, z nichž prvním je citovaný projekt Uživatelé drog ve vězení – hodnocení účinnosti terapeutických programů. Na něj navazuje výzkumný projekt Návaznost penitenciární a postpenitenciární péče o odsouzené uživatele drog realizovaný v letech 2021 – 2023. Výsledky dalších výzkumných projektů najdete v budoucnosti v rubrice Penologický výzkum. Součástí rubriky budou také aktuality, fotodokumentace, infografika a další materiály.

Penologický výzkum

Sdílet článek

Facebook
Platforma X