Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zvýšení starobního důchodu za vychované dítě.

Od začátku roku 2023 bude nově ke starobním důchodům náležet výchovné ve výši 500 korun měsíčně.

Vězeňská služba bude od ledna 2023 zvyšovat starobní důchody o 500 Kč za každé vychované dítě. Nárok na výchovné bude mít vždy jen jeden z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Ženám, které už starobní důchod pobírají, bude výchovné náležet automaticky. Výchovné může získat i muž, pokud o dítě pečoval ve větším rozsahu, ale jen na základě podané žádosti.

Podmínky pro uznání dítěte za vychované jsou, aby pojištěnec před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujal výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečoval aspoň po dobu pěti roků a nepřestal o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

 

Ženy, které již starobní důchod pobírají, a kterým byl důchodový věk snížen s ohledem na výchovu dítěte/dětí, obdrží výchovné automaticky. Vězeňská služba bude při zvyšování jejich starobních důchodů vycházet z údajů o počtu vychovaných dětí, které má ve své evidenci.   Informaci o zvýšení starobního důchodu tyto ženy obdrží formou valorizačního oznámení, které bude vězeňská služba rozesílat na přelomu roku.

V případech automatizovaného zvýšení starobního důchodu o výchovné může dojít k situaci, že se později prokáže, že se o dítě staral ve větší míře někdo jiný. V takovém případě bude výchovné odebráno a starobní důchod opětovně snížen na původní výši.

 

Muži, kteří pobírají starobní důchod, musí o zvýšení důchodu za výchovu dítěte vždy požádat.  Nárok na výchovné jim vznikne, pokud prokáží, že o dítě pečovali v největším rozsahu.

 

Žádost a čestné prohlášení, kterým se výchova dítěte prokazuje, je nutno podat na předepsaném tiskopisu nejpozději do konce roku 2024.

Pro tento účel vězeňská služba použije Tiskopis ČSSZ, který je k dispozici na ePortále ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zzsdvd.

Budoucí poživatelé starobního důchodu budou svou žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě podávat současně s žádostí o přiznání starobního důchodu.

 

Bližší informace k výchovnému jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovu-ditete/deti-v-otazkach-a-odpovedich