Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. lékař, vychovatel, sociální pracovník, mzdová účetní). Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny konkrétní kvalifikační předpoklady, popř. odborná způsobilost. Vnitřními předpisy jsou pak pro některá pracovní místa stanoveny kvalifikační požadavky.

Podmínky

Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí být: 

 • bezúhonný 
 • splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem 
 • osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovního zařazení) 
 • Pro výkon vedoucích funkcí založených jmenováním je nutné negativní lustrační osvědčení, pro výkon některých jmenovaných funkcí je potřebná bezpečnostní prověrka kategorie „Důvěrné“.

Přijímací řízení do pracovního poměru

 • přijímací řízení se zahajuje z důvodu obsazení volného pracovního místa 
 • volné místo je nahlášeno příslušné pobočce Úřadu práce, zveřejněno na intranetových stránkách organizační jednotky a na webových stránkách VS ČR. Může být zveřejněno i v rámci placené internetové inzerce či inzerce v denním tisku. Oznámení každého volného místa obsahuje i podmínky pro jeho obsazení 
 • žádosti zájemců o volné pracovní místo včetně jejich CV jsou vyhodnoceny příslušným vedoucím zaměstnancem ve spolupráci s personálním útvarem (na některých organizačních jednotkách je zřízena poradní komise pro přijímání zaměstnanců – výběrová komise) 
 • je vybrán užší okruh zájemců, se kterými jsou uskutečněny osobní pohovory 
 • s vybraným zájemcem, nyní již uchazečem o zaměstnání, je zahájeno přijímací řízení.

To znamená:

 • je informován v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce o podmínkách přijetí do pracovního poměru, je seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplynou, o pracovních podmínkách a podmínkách odměňování a o povinnostech, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru 
 • je mu předán osobní dotazník a je seznámen s osobními údaji, které jsou povinné pro přijetí do pracovního poměru a které jsou dobrovolné 
 • je seznámen se způsobem nakládání s osobními údaji ze strany VS ČR a podepisuje souhlas s jejich soustřeďováním po dobu přijímacího řízení; 
 • je požádán o předložení výpisu z rejstříku trestů 
 • je požádán o předložení dokladů osvědčujících splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, popř. odborné způsobilosti a kvalifikačních požadavků 
 • je vyslán na vstupní zdravotní prohlídku vztahující se k práci, na kterou je přijímán, u vyjmenovaných funkcí zdravotní prohlídce předchází psychologické vyšetření, zaměřená na osobnostní způsobilost uchazeče pro výkon obsazovaného pracovního místa 
 • na závěr je uchazeči o zaměstnání předložena k podpisu pracovní smlouva a je mu vydán platový výměr 
 • nevybraným zájemcům o volné pracovní místo je tato skutečnost sdělena a pokud není sjednáno jinak, jsou poskytnuté osobní údaje skartovány.

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity vycházejí a jsou upraveny Kolektivní smlouvou a Dohodou o tvorbě a čerpání FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb). Zaměstnavatel v rámci svých finančních zdrojů poskytuje a nabízí:

 • Příspěvek na dovolenou a rekraci. 
 • Příspěvek na stravování. 
 • Možnost půjček (na bydlení a sociální výpomoci v sociálně tíživých životních situacích) 
 • Příspěvek na kulturní a sportovní vyžití 
 • Profesní rozvoj a růst zaměstnanců (prohlubování kvalifikace, stáže, studium)