Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb. splňovat následující podmínky:

 • občanství České republiky;
 • věk nad 18 let;
 • bezúhonnost;
 • minimálně střední vzdělání nebo střední s výučním listem;
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby;
 • není členem politické strany nebo politického hnutí;
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Podmínky pro přijímací řízení

Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR. V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR. Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením. 

Prověrka fyzické zdatnosti se skládá z  testů: člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test (po dobu 2 minut opakovaně stoj spatný – dřep – leh na břiše – dřep – stoj spatný), klik – vzpor ležmo (opakovaně) – hodnotí se počet správně provedených cviků bez přerušení, běh na 1000 m na čas.

Komplexní zdravotní prohlídka posoudí zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby. Osobnostní způsobilost se prokazuje psychologickým vyšetřením, které je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na služebním místě strážný nebo dozorce. Uchazeči absolvují přibližně 4hodinové vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí výlučně akreditovaní psychologové. Pokud uchazeč nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje za předpokladu volného služebního místa s uchazečem, který splňuje výše uvedené podmínky, doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, životopis a podepíše souhlas se soustřeďováním osobních údajů po dobu přijímacího řízení. Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru. 

Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce. V jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, zdravotní prohlídku, prověrku tělesné zdatnosti a další personální řízení. Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují. Personální údaje nepřijatých uchazečů se v souladu s výše uvedeným zákonem archivují ještě další 3 roky a pak jsou zničeny.

Vznik služebního poměru

Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo a složením služebního slibu. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. Základní odborná příprava – nově přijatí příslušníci po přijetí do služebního poměru musí absolvovat základní odbornou přípravu.

Skladba služebního příjmu

Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády ČR a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR. Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Služební příjem je tvořen z následujících složek:

 • základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 1. nebo 2. tarifní třídy /podle vzdělání/, platový stupeň se přizná podle délky započtené praxe
 • zvláštní příplatek
 • osobní příplatek (nenárokový)
 • odměna (např. splnění mimořádného úkolu)
 • příplatek za vedení (dle řídící úrovně)

Výhody služebního poměru

Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Dále je možné příslušníkům, kteří studují poskytovat studijní volno s nárokem na služební příjem. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, vzniká nárok na výsluhový příspěvek. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské péče. Na některých organizačních jednotkách je i možnost ubytování v ubytovnách VS ČR. Naturální náležitosti jako je služební stejnokroj, součástky určené k obměně, nebo doplnění služební výstroje a výzbroje, ad. Další výhody jsou příslušníkům poskytovány v souladu se sjednanou Kolektivní dohodou a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Příslušníci mají možnost ve volném čase využívat sportovní a rehabilitační zařízení bezpečnostního sboru.