Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Žádost o poskytnutí údajů z evidence vězněných osob je formalizována, tzn. o údaje nelze žádat např. po telefonu či ústně na podatelně organizace (či její organizační jednotky) a tímto způsobem ani nejsou jakékoli údaje o vězněných osobách poskytovány.

§ 23a odst. 6 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži stanoví povinnost každému držiteli datové schránky (nerozlišuje tedy, zda je držitelem orgán veřejné moci, právnická osoba, fyzická osoba anebo podnikající fyzická osoba), aby žádost podal výhradně prostřednictvím své datové schránky. Jestliže tak držitel datové schránky neučiní, může to být překážkou k vyřízení žádosti.

O žádosti se nevede řízení podle správního řádu. Na vyřízení žádosti je stanovena obecná lhůta 30 dnů, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu jinou (např. daňový řád, trestní řád). Žádosti jsou však vyřizovány zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich doručení.

Způsob dotazování, jakož i odpovědi, se může s ohledem na úpravu v zákoně o Vězeňské službě a souvisejících právních předpisech lišit podle subjektu, který dotaz do Centrální evidence vězněných osob činí. Tedy rozlišujeme, zda se dotazují orgány činné v trestním řízení či ostatní orgány veřejné moci, právnické osoby, podnikající fyzické osoby anebo fyzické osoby samotné. Současně se rozlišuje, jakým způsobem byla žádost podána, jaké údaje mají být poskytnuty a zda existuje právní titul na poskytnutí údajů z evidence vězněných osob.

Jakým způsobem může příslušný subjekt žádat a jaké skutečnosti je nezbytné v žádosti uvést anebo k žádosti připojit, je uvedeno níže. 

Písemné podání

Žádosti o poskytnutí informace se zasílají na adresu: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, Centrální evidence vězněných osob, Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha 4.

Elektronické podání (e-mail)

Žádosti o poskytnutí informace se zasílají na adresu elektronické podatelny Vězeňské služby České republiky. V případě, že nebude možné pravost odesílatele ověřit na základě zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, bude vyzván k autorizaci podání.

Fax

Možnost zasílání žádostí faxem je určena zejména žadatelům uvedeným v písm. a) a to s ohledem na hrozící prodlení. Při příjmu většího počtu než 5 žádostí jsou odpovědi odesílány standardním způsobem – prostřednictvím poštovních služeb.

Elektronické podání (Informační systém datových schránek)

Žádosti o poskytnutí informace se zasílají do datové schránky Centrální evidence vězněných osob, ID: ynsarxi.

 

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Centrální evidence vězněných osob
Soudní 1672/1a
P.O.Box 3
140 67 Praha 4