Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-5-005-01-2014
Rozpočet: 14 885 381 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava‘‘. Cílem projektu je zrekonstruovat objekt bývalé kotelny na prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, kterými vzhledem ke stavebnímu a prostorovému uspořádání věznice v současné době nedisponuje. Tím dojde ke zvýšení možnosti pracovního uplatnění odsouzených žen, které nesplňují kritéria pro možné pracovní zařazení na pracoviště, popř. výkon pracovních činností, mimo areál věznice. V důsledku toho se navýší možnosti získání pracovních návyků u odsouzených, které je nemají vytvořeny a jejich udržení u těch odsouzených, které je vybudovány mají. To by mělo vést k lepšímu uplatnění těchto osob na trhu práce po jejich propuštění z výkonu trestu a snížení recidivy. Zároveň v rámci stavebních úprav budou vytvořeny dvě učebny umožňující realizaci vzdělávacích a dalších speciálně výchovných aktivit odsouzených žen, zaměřených na zvýšení jejich reintegračních schopností a uplatnění na trhu práce po propuštění. To přináší nové možnosti vzdělávání odsouzených žen, neboť vznikne prostor pro možnost provádění kurzů, přednášek, besed, osvětovou činnost apod. a realizaci dalších speciálně výchovných aktivit, které není možné provádět v běžných prostorách výkonu trestu.

 

Register number of the project: NF-CZ15-PDP-5-005-01-2014
Budget: 14 885 381 CZK (financing: 20 % state budget, 80% Norwegian funds)
Project Implementer: Prison Service CR
Realization of the project: 1st September 2014 – 30th April 2016

23rd September 2014 Ministry of Finance – Program Intermediary CZ15 – ,,Capacity building and cooperation in justice/Correctional services including alternative sanctions‘‘ approved a grant for the beforehand defined project of PS CR ,,Enhancement of pre-release preparation effectiveness of female prisoners´ in the prison Opava‘‘. The main aim of the project is reconstruction of the former boiler house leading to building new places of employment and education for convicted women meeting European and international regulations in the area of human rights. It will offer more opportunities to convicted women who do not meet requirements for current working placement or working out of the prison. As a result, it will contribute to wider adoption or strengthening of their working habits. It should lead to increase in their working opportunities on the labor market after their release and decrease in reoffending. At the same time, within building reconstruction, there will be made two classrooms for education and other special educational activities of convicted women focused on their reintegration and employment after their release. It brings new possibilities of education for convicted women because it will create a new area for running courses, lectures, discussions, activities of public enlightenment and so on, and realization of other special educational activities which cannot be run in usual places of imprisonment.