Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pro řízení před orgány státní správy v rámci správního řízení je postup upraven zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“).

Odvolání (viz. §§ 81 – 93 správního řádu)

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Je-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán. Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat.

Opravné prostředky uplatňované v případech, kdy rozhodnutí správního orgánu již nabylo právní moci

Přezkumné řízení (viz. §§ 94 – 99 správního řádu)

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, může dát podnět k provedení přezkumného řízení s cílem upozornit na nezákonnost rozhodnutí; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli. V přezkumném řízení správní orgány přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Zahájit přezkumné řízení lze nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

Obnova řízení (viz. § 100 správního řádu)

Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Účastník řízení může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do tří měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.