Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Obviněný může přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení.

Korespondence podléhá kontrole, která se týká i obsahu.

  • Je-li důvodem vazby obava, že obviněný bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, provádí ve lhůtě 14 dnů od přijetí kontrolu korespondence orgán, který vede řízení.
  • V ostatních případech je oprávněn kontrolu provádět orgán vězeňské služby. Vězeňská služba má povinnost korespondenci zadržet a předat orgánům činným v trestním řízení, zakládá-li její obsah podezření z trestné činnosti nebo jestliže by doručením korespondence mohl být mařen účel vazby.
  • Zadržená korespondence se založí do trestního spisu a nezávadná část jejího obsahu se oznámí adresátu.
  • Kontrola zahrnuje i ověření, zda korespondence neobsahuje věci, které nesmějí být na cele, nebo věci, jejichž odeslání by mohlo zmařit účel vazby.
  • O zadržení korespondence a jejím postoupení orgánu činnému v trestním řízení zaměstnanec vězeňské služby obviněného neprodleně vyrozumí.
  • Kontrola korespondence je nepřípustná mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi obviněným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu anebo mezi obviněným a mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. Tato korespondence se adresátu odesílá a obviněnému doručuje neprodleně.

Obviněnému, který neumí nebo nemůže číst nebo psát, vězeňská služba zajistí, aby mu byly došlé dopisy přečteny, nebo mu poskytne pomoc při sepisování žádostí, podání a stížností státním orgánům a při dopisování s obhájcem.