Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poskytování údajů z evidencí spravovaných Vězeňskou službou je upraveno v § 23a odst. 2, 3 a 6 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, takto:

(2) Vězeňská služba může předávat nebo zpřístupňovat osobní údaje orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. Osobní údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody předává nebo zpřístupňuje na žádost též

  1. soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti,
  2. ministerstvu spravedlnosti a Rejstříku trestů,
  3. orgánům veřejné moci, pokud je potřebují pro svou činnost, a
  4. jiným osobám, pokud osvědčí právní zájem na předání nebo zpřístupnění osobních údajů a jejich předání nebo zpřístupnění nebrání zvláštní zákon.

(3) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, pravomocným odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby předat nebo zpřístupnit podle odstavce 2 písm. c) a d) jen s jejím souhlasem.

(6) Žadatel, který má zřízenu datovou schránku, podává žádost podle odstavce 2 prostřednictvím datové schránky.

Žadatelem tak může být orgán činný v trestním řízení (včetně cizozemského), orgán veřejné moci, právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická osoba. V souladu s mezinárodními smlouvami a úmluvami, které byly ratifikovány Českou republikou, mohou být údaje ve stanoveném rozsahu poskytnuty také jiným subjektům na jejich žádost.