Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Valdice je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou. Do věznice jsou umísťováni odsouzení zařazení do typu věznice:

 • s ostrahou – se zvýšeným stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení
 • se zvýšenou ostrahou

Ve věznici zabezpečuje zaměstnávání odsouzených umístěných k výkonu trestu odnětí svobody oddělení zaměstnávání vězněných osob. 

Samotný systém zaměstnávání je realizován v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu trestu odnětí svobody, kdy po posouzení zdravotní a odborné způsobilosti a možností věznice v oblasti volných pracovních míst, je odsouzený odbornou komisí zařazen do práce. Za vykonanou práci mu náleží pracovní odměna podle druhu, množství a náročnosti a vykonávané práce, a to v souladu s nařízením vlády č. 361/2017 Sb., v platném znění, o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Toto nařízení zvýšilo výši odměny za práci. Ve valdické věznici jsou odsouzení zařazení v I. a II. skupině. 

Smyslem pracovního zařazení odsouzeného je zejména udržet u něho určité pracovní návyky, které si přináší z civilního života. Pokud tyto návyky dosud nemá, pak je u něj vypěstovat tak, aby byl schopen, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, snadněji se začlenit do společnosti a na obživu si vydělávat jinou než „kriminální“ cestou. 

Odsouzení ostraze se středním stupněm zabezpečení (cca 20-25 pracovních míst) jsou zaměstnáváni jak v objektu věznice, tak i na práce vně – úklidové práce v okolí věznice, sportovního hřiště, kulturního domu apod. Někteří z nich pracují v závodní kuchyni – mytí nádobí a roznos stravy. 

Odsouzení zařazení na pracoviště ve vnitřní režii věznice vykonávají pracovní činnosti spojené se zajištěním běžného chodu věznice na těchto pracovištích: kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, nádvorní parta, zámečnická dílna. Za zmínku jistě stojí úsek prádelny. Od 1. ledna 2010 došlo k rozšíření její činnosti – v současné době ve valdické věznici pere prádlo již 13 věznic z východních a severních Čech. Tím samozřejmě došlo i k nárůstu počtu odsouzených, kteří zde pracují.

Odsouzení z důvodu profilace věznice pracují téměř výhradně v objektu věznice. Věznice Valdice disponuje několika vnitřními objekty. 

Věznici Valdice se dlouhodobě i přes ztížené podmínky, daří zaměstnávat vysoký počet odsouzených. V letech 2007-2009 se podařila zajistit i práce pro doživotně odsouzené – lepení obálek a podobná kartonážní práce. 

Ovšem krize se projevila i v zaměstnanosti vězňů. Ještě v roce 2008 byla celková zaměstnanost ve Věznici Valdice na 60% hranici. V prvním pololetí r. 2009 přišla věznice o cca 130 pracovních míst. Ani ve druhém pololetí se situace nezlepšila a nedošlo k rapidní změně v počtu zaměstnaných vězňů. 

Před koncem roku 2009 došlo k jednání mezi ředitelem věznicí a jednatelem firmy s pobočkou v Jičíně s tím, že firma přesune část výroby z Jičína do věznice a poskytne 100-150 pracovních míst pro odsouzené. Ke dni 14. ledna 2010 došlo k podpisům smluv mezi oběma subjekty a po kolaudaci pracoviště věznice zařadila cca 120 odsouzených na tuto práci. V roce 2012 se podařilo pro několik doživotně odsouzených zajistit práci, a to lepení obálek, se kterou už mají někteří z nich zkušenosti. Tato práce bohužel po několika měsících přestala být dostupná a pro doživotně odsouzené byla zajištěna jiná práce, a to montáž objímek. 

V červenci 2012 bylo zřízeno Středisko hospodářské činnosti, ke konci roku zde bylo zaměstnáno již 113 odsouzených, jejichž pracovní činností je zejména broušení litinových odlitků ručními bruskami a strojové broušení litinových odlitků na pracovišti. Během let se částečně změnil druh práce a dochází k neustálému zvyšování počtu zaměstnaných odsouzených. 

V roce 2021  byla ve věznici realizována pracovní činnost převážně prostřednictvím Střediska hospodářské činnosti. 

Kdo hradí za vězněné osoby dluhy a pobyt ve V a VV?

Dluhy hradí vězněná osoba. V případě, že vězněná osoba není solventní, je možná úhrada dluhů od jiné osoby (např. prostřednictvím manžela(ky), druha(ky), jiných osob).

Druhy možných pohledávek (dluhů):

1) Náklady výkonu trestu – odsouzení mají povinnost hradit dle § 35 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody náklady výkonu trestu ve výši 26 % z čisté pracovní odměny nebo 40 % z přijatých finančních prostředků, maximálně 1500,- Kč za kalendářní měsíc. Nelze-li tyto náklady srazit z odměny za práci, může věznice k jejich úhradě použít peněžní prostředky, které má odsouzený uloženy ve věznici. Od povinnosti hradit náklady výkonu trestu je osvobozen odsouzený

 • který nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost,
 • který nedovršil 18. rok věku,
 • po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu,
 • po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin týdně,
 • po dobu přerušení výkonu trestu,
 • po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného,
 • po dobu dočasného předání do ciziny,
 • je-li na útěku.

Lze požádat o prominutí dluhu?

Prominout dluh, resp. pohledávky v evidenci Vězeňské služby ČR lze částečně nebo zcela po propuštění z výkonu trestu, a to na základě písemné žádosti, která je řádně doložena potřebnými doklady. Doklady musí věrohodně vypovídat o finanční a sociální situaci dlužníka. 

Rozhodnutí o prominutí dluhu je v přímé kompetenci ředitele věznice, ze které byl odsouzený naposledy propuštěn, a to na základě znění odst. 4 § 35 a odst. 5 § 36 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

Co je třeba doložit v případě požádání o prominutí dluhu?

Prohlášení o sociální a finanční situaci, příp. hodnověrné a ověřené doklady vypovídající o sociální situaci, např. potvrzení o evidenci na Úřadu práce, počet vyživovaných osob, Rozhodnutí sociálních orgánů a úřadů o pobírání různých sociálních dávek, doklad o úhradě nájemného, celkovou rodinnou situaci apod. V prohlášení o sociální a finanční situaci je třeba uvést následující údaje:

 • plátce mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši tohoto nároku,
 • potvrzení úřadu práce v případě, že dlužník není zaměstnán,
 • potvrzení orgánů sociálního zabezpečení v případě pobírání sociálních dávek,
 • doklady o úhradách nájemného za bydlení,
 • počet vyživovaných osob,
 • v případě nepříznivého zdravotního stavu příslušná zdravotní potvrzení,
 • peněžní ústavy, u nichž jsou vedeny účty, čísla účtů,
 • movité věci (spoluvlastnický podíl na nich),
 • nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich),
 • podnik dlužníka a jeho části a místo, kde se nachází.

Mohu odsouzenému zasílat peníze?

Ve věznici je zaveden bezhotovostní platební styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu. 

Peníze lze odsouzeným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného. Peníze je možné zaslat rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice ekonomického oddělení odsouzeným nebo odesilateli peněz. Pokud nesouhlasí odsouzený s jejich přijetím, jsou peníze vráceny na náklady odsouzeného zpět na adresu odesilatele; pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově.