Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Valdice je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou. Do věznice jsou umísťováni odsouzení zařazení do typu věznice:

 • s ostrahou – se zvýšeným stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení
 • se zvýšenou ostrahou

Ve věznici zabezpečuje zaměstnávání odsouzených umístěných k výkonu trestu odnětí svobody oddělení zaměstnávání vězněných osob. 

Samotný systém zaměstnávání je realizován v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu trestu odnětí svobody, kdy po posouzení zdravotní a odborné způsobilosti a možností věznice v oblasti volných pracovních míst, je odsouzený odbornou komisí zařazen do práce. Za vykonanou práci mu náleží pracovní odměna podle druhu, množství a náročnosti a vykonávané práce, a to v souladu s nařízením vlády č. 361/2017 Sb., v platném znění, o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Toto nařízení zvýšilo výši odměny za práci. Ve valdické věznici jsou odsouzení zařazení v I. a II. skupině. 

Smyslem pracovního zařazení odsouzeného je zejména udržet u něho určité pracovní návyky, které si přináší z civilního života. Pokud tyto návyky dosud nemá, pak je u něj vypěstovat tak, aby byl schopen, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, snadněji se začlenit do společnosti a na obživu si vydělávat jinou než „kriminální“ cestou. 

Odsouzení ostraze se středním stupněm zabezpečení (cca 20-25 pracovních míst) jsou zaměstnáváni jak v objektu věznice, tak i na práce vně – úklidové práce v okolí věznice, sportovního hřiště, kulturního domu apod. Někteří z nich pracují v závodní kuchyni – mytí nádobí a roznos stravy. 

Odsouzení zařazení na pracoviště ve vnitřní režii věznice vykonávají pracovní činnosti spojené se zajištěním běžného chodu věznice na těchto pracovištích: kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, nádvorní parta, zámečnická dílna. Za zmínku jistě stojí úsek prádelny. Od 1. ledna 2010 došlo k rozšíření její činnosti – v současné době ve valdické věznici pere prádlo již 13 věznic z východních a severních Čech. Tím samozřejmě došlo i k nárůstu počtu odsouzených, kteří zde pracují.

Odsouzení z důvodu profilace věznice pracují téměř výhradně v objektu věznice. Věznice Valdice disponuje několika vnitřními objekty. 

Věznici Valdice se dlouhodobě i přes ztížené podmínky, daří zaměstnávat vysoký počet odsouzených. V letech 2007-2009 se podařila zajistit i práce pro doživotně odsouzené – lepení obálek a podobná kartonážní práce. 

Ovšem krize se projevila i v zaměstnanosti vězňů. Ještě v roce 2008 byla celková zaměstnanost ve Věznici Valdice na 60% hranici. V prvním pololetí r. 2009 přišla věznice o cca 130 pracovních míst. Ani ve druhém pololetí se situace nezlepšila a nedošlo k rapidní změně v počtu zaměstnaných vězňů. 

Před koncem roku 2009 došlo k jednání mezi ředitelem věznicí a jednatelem firmy s pobočkou v Jičíně s tím, že firma přesune část výroby z Jičína do věznice a poskytne 100-150 pracovních míst pro odsouzené. Ke dni 14. ledna 2010 došlo k podpisům smluv mezi oběma subjekty a po kolaudaci pracoviště věznice zařadila cca 120 odsouzených na tuto práci. V roce 2012 se podařilo pro několik doživotně odsouzených zajistit práci, a to lepení obálek, se kterou už mají někteří z nich zkušenosti. Tato práce bohužel po několika měsících přestala být dostupná a pro doživotně odsouzené byla zajištěna jiná práce, a to montáž objímek. 

V červenci 2012 bylo zřízeno Středisko hospodářské činnosti, ke konci roku zde bylo zaměstnáno již 113 odsouzených, jejichž pracovní činností je zejména broušení litinových odlitků ručními bruskami a strojové broušení litinových odlitků na pracovišti. Během let se částečně změnil druh práce a dochází k neustálému zvyšování počtu zaměstnaných odsouzených. 

V roce 2020  je ve věznici realizována pracovní činnost převážně prostřednictvím Střediska hospodářské činnosti. Aktuální stav zaměstnanosti najdete v novinkách v článku zaměstnávání ve věznici v roce 2020.

Jaký dostávají odsouzení plat?

Pracovní odměna náleží odsouzenému podle § 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Její výše je daná nařízením vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.  

Odsouzenému je přiznána základní složka odměny podle druhu jím vykonávané práce a požadované kvalifikace. Pokud je odsouzený zařazen na práci, k jejímuž vykonávání není potřebná odborná kvalifikace, lze mu přiznat pouze I. skupinu základní složky odměny bez ohledu na jeho vzdělání.

Jak je rozúčtována pracovní odměna odsouzeného?

Na základě Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny odsouzených, ve znění pozdějších předpisů, věznice z odměny za vykonanou práci srazí pojistné na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 Sb.), pojistné na veřejné zdravotní pojištění (zákon č.  48/1997 Sb.) a zálohu na daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % (zákon č. 586/1992 Sb.). Sleva na poplatníka je přiznána v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Z čisté pracovní odměny se provádí srážky ve výši:

33 % na srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí,

23 % na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, maximálně však 1.500,- Kč za kalendářní měsíc,

12 % na další srážky prováděné na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy,

4 % na ostatní srážky,

17 %  na kapesné,

11 % na úložné.

Příjem peněz a nakládání s nimi

Pokud byly odsouzenému do věznice zaslány peníze, převedou se na jeho účet zřízený a vedený věznicí a odsouzený se o tom vyrozumí. Nesouhlasí-li s přijetím peněz, peníze se vrátí odesílateli na náklady odsouzeného.  Peníze odsouzených vede věznice na oddělených účtech: podúčet kapesné „K“, podúčet úložné „U“, podúčet rezervovaných peněz „R“, podúčet exekuce „E“, podúčet zdravotní  „Z“ a podúčet cestovné „C“, a to v rámci svého zřízeného účtu u peněžního ústavu – České národní banky.

Veškeré peníze, které odsouzený do věznice přijal, se rozdělí na dvě poloviny. Z první se nejprve naplní podúčet cestovného (pokud není tato částka již na úložném), zbylá část se převede na podúčet osobní. Druhá polovina se převede na podúčet rezerv, avšak do výše úhrady nákladů výkonu trestu (tj. maximálně do výše 1.500,- Kč  za kalendářní měsíc a pouze u evidovaných pohledávek s označením VS NVT DP), a do výše pohledávek vzniklých trestnými činy a pohledávek vzniklých vůči Vězeňské službě. Zbylá část jde opět na podúčet osobní.

Od zaevidování pohledávky pro úhradu nákladů výkonu trestu nebude odsouzenému umožněno disponovat s částkou do výše předepsané pohledávky:

-          z podúčtu osobního nad částku 100,- Kč a

-          z podúčtu úložného nad částku 35.000,- Kč.

V případě zaslaných finančních prostředků s vyznačením, že jsou určeny výhradně na léky, zdravotní poplatky a potřeby, nedochází k jejich dělení a celá částka je převedena na podúčet zdravotní.

Kdo hradí za vězněné osoby dluhy a pobyt ve V a VV?

Dluhy hradí vězněná osoba. V případě, že vězněná osoba není solventní, je možná úhrada dluhů od jiné osoby (např. prostřednictvím manžela(ky), druha(ky), jiných osob).

Druhy možných pohledávek (dluhů):

1) Náklady výkonu trestu – odsouzení mají povinnost hradit dle § 35 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody náklady výkonu trestu ve výši 26 % z čisté pracovní odměny nebo 40 % z přijatých finančních prostředků, maximálně 1500,- Kč za kalendářní měsíc. Nelze-li tyto náklady srazit z odměny za práci, může věznice k jejich úhradě použít peněžní prostředky, které má odsouzený uloženy ve věznici. Od povinnosti hradit náklady výkonu trestu je osvobozen odsouzený

 • který nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost,
 • který nedovršil 18. rok věku,
 • po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu,
 • po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin týdně,
 • po dobu přerušení výkonu trestu,
 • po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného,
 • po dobu dočasného předání do ciziny,
 • je-li na útěku.

Lze požádat o prominutí dluhu?

Prominout dluh, resp. pohledávky v evidenci Vězeňské služby ČR lze částečně nebo zcela po propuštění z výkonu trestu, a to na základě písemné žádosti, která je řádně doložena potřebnými doklady. Doklady musí věrohodně vypovídat o finanční a sociální situaci dlužníka. 

Rozhodnutí o prominutí dluhu je v přímé kompetenci ředitele věznice, ze které byl odsouzený naposledy propuštěn, a to na základě znění odst. 4 § 35 a odst. 5 § 36 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

Co je třeba doložit v případě požádání o prominutí dluhu?

Prohlášení o sociální a finanční situaci, příp. hodnověrné a ověřené doklady vypovídající o sociální situaci, např. potvrzení o evidenci na Úřadu práce, počet vyživovaných osob, Rozhodnutí sociálních orgánů a úřadů o pobírání různých sociálních dávek, doklad o úhradě nájemného, celkovou rodinnou situaci apod. V prohlášení o sociální a finanční situaci je třeba uvést následující údaje:

 • plátce mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši tohoto nároku,
 • potvrzení úřadu práce v případě, že dlužník není zaměstnán,
 • potvrzení orgánů sociálního zabezpečení v případě pobírání sociálních dávek,
 • doklady o úhradách nájemného za bydlení,
 • počet vyživovaných osob,
 • v případě nepříznivého zdravotního stavu příslušná zdravotní potvrzení,
 • peněžní ústavy, u nichž jsou vedeny účty, čísla účtů,
 • movité věci (spoluvlastnický podíl na nich),
 • nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich),
 • podnik dlužníka a jeho části a místo, kde se nachází.

Mohu odsouzenému zasílat peníze?

Ve věznici je zaveden bezhotovostní platební styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu. 

Peníze lze odsouzeným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného. Peníze je možné zaslat rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice ekonomického oddělení odsouzeným nebo odesilateli peněz. Pokud nesouhlasí odsouzený s jejich přijetím, jsou peníze vráceny na náklady odsouzeného zpět na adresu odesilatele; pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově.