Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Spolupráci s institucemi mimo oblast vězeňské služby v oblasti výkonu trestu zajišťují převážně sociální pracovnice. 

Náplní jejich práce je poskytování odborné pomoci odsouzeným v náročných životních situacích, podílejí se zajišťování návštěv odsouzených, navrhují sociální výpomoc při propuštění finančně nezajištěným odsouzeným a především koordinují spolupráci s dalšími návaznými organizacemi a pracovníky, kteří hrají velmi důležitou roli při začleňování odsouzených před a po propuštění. Sociální pracovnice v rámci své činnosti průběžně spolupracují se sociálními kurátory městských úřadů, z nichž někteří své klienty ve věznici i navštěvují. 

Sociální pracovnice navazují spolupráci s městskými úřady, azylovými domy Armády spásy, matrikami, úřady práce, okresní správou sociálního zabezpečení, dětskými domovy apod. 

Pro příklad uveďme, že za rok je vydáváno okolo 100 nových občanských průkazů, celková roční částka sociální výpomoci při propuštění se pohybuje okolo 24,000 Kč, je sepsáno okolo 30 žádostí o důchody. 

Přechodu odsouzených do civilního života napomáhá velmi dobrá spolupráce s úřadníky Probační a mediační služby (Jičín/Semily) nebo sociálními kurátory. Dále za odsouzenými do věznice pravidelně dojíždí sociální pracovnice Centra sociálních služeb Praha pracoviště resocializačních a reintegračních programů, která poskytuje odsouzeným specifické odborné služby v oblasti sociálních služeb v trestním řízení i následnou postpenitenciární péči. Dále pak odborná pracovnice Centra drogových služeb Laxus, které se zaměřuje na práci s drogově závislými odsouzenými. Spolupracují s nimi jak individuálně, tak v rámci besed, na motivaci ke změnám dočasného způsobu života, pomáhají s navázáním dalších kontaktů s institucemi nebo službami, ale i s rodinnými příslušníky. Možnost vzájemných setkání je cca 2x do měsíce. Od roku 2018 byla prohloubena spolupráce s Rubikon centrem, několikrát za rok probíhají besedy.

Odsouzení mají možnost řešit svou situaci jak se sociálními pracovnicemi, tak dalšími odbornými zaměstnanci věznice, např. vychovateli, vychovateli-terapeuty.