Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 22. listopadu (VS ČR) – Vězeňská služba ČR zpřísňuje podmínky pro vstup návštěvníků vězněných osob do vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence. Omezení bylo přijato na základě Vládou ČR vydaného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 11. 2021 (MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN), které v souvislosti s epidemiologickou situací nařizuje s účinností od 22. 11. 2021 do odvolání omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Vstupující osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) dle aktuálně platných opatření (respirátor), dále pokud nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a zároveň při vstupu doloží, že splňuje následující podmínky:

a)  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

- léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

- léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle předchozího bodu, pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

b)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Povinnost doložit splnění podmínek podle výše uvedeného se nevztahuje na děti do dovršení 12 let věku, osoby vykonávající návštěvu podle § 14 odst. 9 a 10 nebo § 28 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., § 10 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb. nebo § 144 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. a návštěvu úřední osoby.

Návštěvník při vstupu do věznice musí také podepsat Čestné prohlášení ve vztahu k preventivním opatřením přijímaným v souvislosti s šířením COVID-19, ve kterém podpisem stvrzuje, že na něj nejsou uvalena žádná karanténní nebo izolační opatření a není mu známo, že by měli v současnosti onemocnění COVID-19.

Více zde.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X