Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výstupní oddíly jsou ve věznici zřízeny v souladu s NGŘ VS ČR č. 68/2013 pro odsouzené, kteří se před očekávaným skončením výkonu trestu potřebují intenzivněji připravovat na život na svobodě. 

Ve věznici jsou zřízena dva výstupní oddíly (dále jen VO), a to pro odsouzené zařazené do typu věznice s ostrahou a pro odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou. 

Činnost v těchto oddílech je zaměřena především na utváření postojů a dovedností odsouzených, které pomáhají k návratu do společnosti a umožňují vést soběstačný život v souladu se zákonem. Výběr odsouzených probíhá dle platných kritérií. Po zařazení odsouzeného do VO je provedena aktualizace Programu zacházení (dále jen PZ) se zaměřením na aktivity, které přispívají k úspěšné reintegraci odsouzeného do společnosti. Ve všech formách zacházení je zdůrazňován princip zodpovědnosti, samostatného rozhodování a přijetí důsledků za své jednání.

Výstupní oddíl s ostrahou-vysokým stupněm

Tento výstupní oddíl má kapacitu 25 míst. Činnost na VO s ostrahou je zaměřena především na speciálně výchovné postupy a vzdělávací programy, kde je důraz kladen zejména na sociálně právní poradenství a základní pravidla společenského chování. Pracovní a tělesné aktivity vytvářejí a upevňují hygienické návyky, volní vlastnosti, fyzickou kondici a zdraví odsouzených. Sociálně právní poradenství napomáhá řešení možných situací a problémů odsouzených při hledání zaměstnání, ubytování, kontakt s úřady a společenskými organizacemi. Nedílnou součástí činnosti výstupního oddílu jsou i extramurální aktivity. V souladu se zákonem, vyhláškou a na základě individuálního vyhodnocení rizik je odsouzeným umožněno individuálně či ve skupině pod dohledem zaměstnance opustit věznici. Účelem je podpora praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici. Probíhá spolupráce s Probační a mediační službou, s neziskovou organizací Rubikon a s Centrem sociálních služeb Praha.

Výstupní oddíl se zvýšenou ostrahou

Kapacita VO pro odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou činí 20 míst. Míra motivace odsouzených o umístění na VO se zvýšenou ostrahou je velmi vysoká. Jednotlivé cely jsou vybaveny dřevěnými lůžky a skříňkami. Součástí cely je kuchyňský koutek, sprcha a vlastní sociální zařízení. Maximální počet zde ubytovaných odsouzených jsou čtyři na jedné cele. 

Cílem činností odborného personálu VO je intenzivně připravovat odsouzené pro život na svobodě vytvářením příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění a minimalizovat možná rizika opětovného páchání trestné činnosti. Posilovat princip zodpovědnosti, samostatného rozhodování a přijetí důsledků za své jednání. Motivovat odsouzené k intenzivnímu a iniciativnímu zájmu o řešení svých problémů, přičemž pro všechny odsouzené jsou povinné tyto aktivity: sebeobslužné činnosti, sociální poradenství a psychosociální poradenství. 

Sociální pracovnice pomáhá odsouzeným vyřizovat všechny nezbytné doklady, potřebné pro plynulý přechod do civilního života. Odsouzení dostávají podrobné informace o základních občanskoprávních aspektech. Vlastní činnost s odsouzenými ve výstupním oddílu je zaměřena především na realizaci samoobslužných aktivit – praní, sušení a žehlení prádla, drobné opravy oděvů, péče o svěřené technické vybavení a přidělené prostory atd. 

Mimo celé škály nabízených aktivit mohou odsouzení v době vymezené vnitřním řádem uspokojovat své potřeby využíváním knihovny věznice, odběrem tisku, knih a publikací, podílet se na vydávání vězeňského občasníku Kartuzián, sledovat rozhlasové a televizní pořady a účastnit se dalších vzdělávacích a zájmových aktivit nabízených věznicí. 

Nadále trvá spolupráce s úředníky Probační a mediační služby, s neziskovou organizací Rubikon, s Centrem sociálních služeb Praha, Úřadu práce a sociálními kurátory, která napomáhá bezproblémovému přechodu odsouzených do občanského života.