Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výstupní oddělení (VO) pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou - vysoký stupeň zabezpečení v ubytovně A

Tento výstupní oddíl má kapacitu 29 míst. Odsouzení jsou zde ubytováni v ložnicích, které jsou odemčeny 24 hodin denně a odsouzení mají možnost volného pohybu po celém VO. V průběhu roku 2017 bylo do VO zařazeno 36 odsouzených. Ve sledovaném období pak mělo 30 odsouzených výstup z výkonu trestu odnětí svobody, 2 odsouzení byli přemístěni do jiné věznice, 2 odsouzení byli přeřazeni do mírnějšího typu věznice a 1 odsouzený byl vyřazen z důvodu kázeňského trestu a porušování norem. Počet odsouzených zařazených k 31. 12. 2017 byl 23 (z toho 8 pracujících), s průměrnou délkou trestu odnětí svobody 5 let.

Součástí VO je společenská místnost s kuchyňským koutkem, která slouží zejména k přípravě jednoduchých jídel. Odsouzení mají rovněž v rámci sebeobslužných aktivit k dispozici žehlicí prkna, žehličky a pračku, počítačovou učebnu se 7 počítači, sportovní místnost pro kondiční cvičení, k hraní stolního tenisu a elektronických šipek.

Činnost výstupního oddělení

Činnost je zaměřena především na speciálně výchovné postupy a vzdělávací programy, kde je důraz kladen zejména na sociálně právní poradenství a základní pravidla společenského chování. Pracovní a tělesné aktivity vytvářejí a upevňují hygienické návyky, volní vlastnosti, fyzickou kondici a zdraví odsouzených. Sociálně právní poradenství napomáhá řešení možných situací a problémů odsouzených při hledání zaměstnání, ubytování, kontakt s úřady a společenskými organizacemi.

Přechodu odsouzených do civilního života napomáhá též velmi dobrá spolupráce s úředníky Probační a mediační služby, sociálními kurátory a pracovníky neziskové organizace LAXUS.

Nedílnou součástí činnosti jsou i extramurální aktivity, jedná se především o opuštění věznice v souvislosti s návštěvou (dle § 19, odst. 8 ZVTOS.) a opuštění věznice v doprovodu zaměstnance (dle §53, odst. 6 ŘVTOS). Tyto aktivity slouží zejména k podpoře praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici: provést nákup, zvládnout dopravní situace, navštívit kulturní zařízení, posílit rodinné vazby apod. Účelem je, aby se odsouzený individuálně anebo ve skupině se zaměstnancem dostal do kontaktu s prostředím, situacemi a lidmi mimo věznici. Opuštění věznice v souvislosti s návštěvou bylo realizováno u 5 odsouzených. Opuštění věznice za účasti zaměstnance věznice bylo realizováno u 7 odsouzených, kteří za doprovodu speciálního pedagoga a vychovatele VO navštívili město Jičín.

Výstupní oddělení (VO) pro odsouzené zařazené do věznice se zvýšenou ostrahou v ubytovně C

Kapacita tohoto výstupního oddílu činí 28 míst. Do VO bylo v průběhu roku 2017 zařazeno 40 odsouzených, výstup z výkonu trestu mělo v této době 22 odsouzených. 7 odsouzených bylo z VO vyřazeno z důvodu porušování vnitřního řádu, 1 odsouzený byl vyřazen na vlastní žádost, 2 si podali žádost k okresnímu soudu o podmíněné propuštění a 2 vyřazeni po zamítnutí jejich žádosti o podmíněné propuštění. Aktuální počet odsouzených zařazených ve VO ke konci roku byl 22, s průměrnou délkou trestu odnětí svobody 9 let. Z celkového počtu odsouzených jich bylo 8 pracovně zařazených. Kapacita VO je průběžně doplňována odsouzenými ze standardního výkonu trestu.

Míra motivace odsouzených k umístění do VO je velmi vysoká. Jednotlivé cely jsou vybaveny dřevěnými lůžky a skříňkami. Součástí cely je kuchyňský koutek, sprcha a vlastní sociální zařízení. Odsouzení jsou ubytovávání maximálně po čtyřech na jedné cele.

Činnost výstupního oddělení

Cílem činností odborného personálu je intenzivně připravovat odsouzené pro život na svobodě vytvářením příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění a minimalizovat možná rizika opětovného páchání trestné činnosti. Posilovat princip zodpovědnosti, samostatného rozhodování a přijetí důsledků za své jednání. Motivovat odsouzené k intenzivnímu a iniciativnímu zájmu o řešení svých problémů, přičemž pro všechny odsouzené jsou povinné tyto aktivity: sebeobslužné činnosti, sociální poradenství a psychosociální poradenství.

V rámci sociálně právního poradenství dochází formou metodické a odborné pomoci k řešení sociálních problémů spojených se zaměstnáním a ubytováním po skončení trestu prostřednictvím zajištění kontaktů s obecními úřady, úřadem práce, popřípadě azylovými domy a společenskými organizacemi. Sociální pracovnice pomáhá odsouzeným vyřizovat všechny nezbytné doklady, potřebné pro plynulý přechod do civilního života. Odsouzení dostávají podrobné informace o základních občansko-právních aspektech.

I nadále jsou realizovány aktivity Finanční gramotnost a Dluhové poradenství pod patronací sociální pracovnice a dále Adiktologie vedená vychovatelem - terapeutem v rámci Poradny drogové prevence.

Vlastní činnost s odsouzenými ve výstupním oddílu je zaměřena především na realizaci samoobslužných aktivit – praní, sušení a žehlení prádla, drobné opravy oděvů, péče o svěřené technické vybavení a přidělené prostory atd. Odsouzení si pravidelně perou a žehlí osobní prádlo, provádějí drobné úpravy oblečení, dále si odsouzení mohou v kuchyňce na cele ohřát či připravit jednoduché jídlo z vlastních zdrojů nad rámec standardně vydávané stravy.

Mimo celé škály nabízených aktivit mohou odsouzení v době vymezené vnitřním řádem uspokojovat své potřeby využíváním knihovny věznice, odběrem tisku, knih a publikací, podílet se na vydávání vězeňského občasníku Kartuzián, sledovat rozhlasové a televizní pořady a účastnit se dalších vzdělávacích a zájmových aktivit nabízených věznicí.

Dále pravidelně probíhá spolupráce s úředníkem z oblastního střediska Probační a mediační služby v oblasti institutu podmíněného propuštění s dohledem a z vyplývajících opatření a spolupráce s Centrem sociálních služeb Praha.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X