Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výstupní oddělení (VO) pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou - vysoký stupeň zabezpečení v ubytovně A

Tento výstupní oddíl má kapacitu 29 míst. Odsouzení jsou zde ubytováni v ložnicích, které jsou odemčeny 24 hodin denně a odsouzení mají možnost volného pohybu po celém VO. V průběhu roku 2018 bylo do VO zařazeno 43 odsouzených. Ve sledovaném období pak mělo 41 odsouzených výstup z výkonu trestu odnětí svobody. Počet odsouzených zařazených k 31. 12. 2018 byl 25 (z toho 8 pracujících), s průměrnou délkou trestu odnětí svobody 5 let.

Součástí VO je společenská místnost s kuchyňským koutkem, která slouží zejména k přípravě jednoduchých jídel. Odsouzení mají rovněž v rámci sebeobslužných aktivit k dispozici žehlicí prkna, žehličky a pračku, počítačovou učebnu se 7 počítači, sportovní místnost pro kondiční cvičení, k hraní stolního tenisu a elektronických šipek.

Činnost výstupního oddělení

Činnost je zaměřena především na speciálně výchovné postupy a vzdělávací programy, kde je důraz kladen zejména na sociálně právní poradenství a základní pravidla společenského chování. Pracovní a tělesné aktivity vytvářejí a upevňují hygienické návyky, volní vlastnosti, fyzickou kondici a zdraví odsouzených. Sociálně právní poradenství napomáhá řešení možných situací a problémů odsouzených při hledání zaměstnání, ubytování, kontakt s úřady a společenskými organizacemi.

Přechodu odsouzených do civilního života napomáhá též velmi dobrá spolupráce s úředníky Probační a mediační služby, sociálními kurátory a pracovníky neziskové organizace LAXUS. Nově byla navázána spolupráce s NNO Rubikon, která ve věznici realizovala ve věznici několik besed.

Nedílnou součástí činnosti jsou i extramurální aktivity, jedná se především o opuštění věznice v souvislosti s návštěvou (dle § 19, odst. 8 ZVTOS.) a opuštění věznice v doprovodu zaměstnance (dle §53, odst. 6 ŘVTOS). Tyto aktivity slouží zejména k podpoře praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici: provést nákup, zvládnout dopravní situace, navštívit kulturní zařízení, posílit rodinné vazby apod. Účelem je, aby se odsouzený individuálně anebo ve skupině se zaměstnancem dostal do kontaktu s prostředím, situacemi a lidmi mimo věznici. Opuštění věznice v souvislosti s návštěvou bylo realizováno u 2 odsouzených. Opuštění věznice za účasti zaměstnance věznice bylo realizováno 3x u 5 odsouzených, kteří za doprovodu speciálního pedagoga a vychovatele VO navštívili město Jičín.

Výstupní oddělení (VO) pro odsouzené zařazené do věznice se zvýšenou ostrahou v ubytovně C

Kapacita tohoto výstupního oddílu činí 28 míst. Do VO bylo v průběhu roku 2018 zařazeno 35 odsouzených, výstup z výkonu trestu mělo v této době 39 odsouzených. Aktuální počet odsouzených zařazených ve VO ke konci pololetí byl 21 (z tohoto počtu jich 11 bylo zařazeno v 3. PSVD), s průměrnou délkou trestu odnětí svobody 7,5 let. Z celkového počtu odsouzených byli 3 pracovně zařazeni. Kapacita VO je průběžně doplňována odsouzenými ze standardního výkonu trestu.

Míra motivace odsouzených k umístění do VO je velmi vysoká. Jednotlivé cely jsou vybaveny dřevěnými lůžky a skříňkami. Součástí cely je kuchyňský koutek, sprcha a vlastní sociální zařízení. Odsouzení jsou ubytovávání maximálně po čtyřech na jedné cele.

Činnost výstupního oddělení

Cílem činností odborného personálu je intenzivně připravovat odsouzené pro život na svobodě vytvářením příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění a minimalizovat možná rizika opětovného páchání trestné činnosti. Posilovat princip zodpovědnosti, samostatného rozhodování a přijetí důsledků za své jednání. Motivovat odsouzené k intenzivnímu a iniciativnímu zájmu o řešení svých problémů, přičemž pro všechny odsouzené jsou povinné tyto aktivity: sebeobslužné činnosti, sociální poradenství a psychosociální poradenství.

V rámci sociálně právního poradenství dochází formou metodické a odborné pomoci k řešení sociálních problémů spojených se zaměstnáním a ubytováním po skončení trestu prostřednictvím zajištění kontaktů s obecními úřady, úřadem práce, popřípadě azylovými domy a společenskými organizacemi. Sociální pracovnice pomáhá odsouzeným vyřizovat všechny nezbytné doklady, potřebné pro plynulý přechod do civilního života. Odsouzení dostávají podrobné informace o základních občansko-právních aspektech.

I nadále jsou realizovány aktivity Finanční gramotnost a Dluhové poradenství pod patronací sociální pracovnice a dále Adiktologie vedená vychovatelem - terapeutem v rámci Poradny drogové prevence. Další aktivitou je psychosociální poradenství, kdy psycholog je zejména nápomocen při řešení konkrétních situací a problémů odsouzených, usiluje o posilování volních vlastností se zaměřením na morální a nekriminální jednání, dále s odsouzenými usiluje o praktický nácvik psychosociálních dovedností se zaměřením na zvládnutí prvních okamžiků a dnů po propuštění na svobodu. Řešena je problematika samostatného způsobu života po skončení výkonu trestu a prohloubení vztahu k rodině.

Vlastní činnost s odsouzenými ve výstupním oddílu je zaměřena především na realizaci samoobslužných aktivit – praní, sušení a žehlení prádla, drobné opravy oděvů, péče o svěřené technické vybavení a přidělené prostory atd. Odsouzení si pravidelně perou a žehlí osobní prádlo, provádějí drobné úpravy oblečení, dále si odsouzení mohou v kuchyňce na cele ohřát či připravit jednoduché jídlo z vlastních zdrojů nad rámec standardně vydávané stravy.

Mimo celé škály nabízených aktivit mohou odsouzení v době vymezené vnitřním řádem uspokojovat své potřeby využíváním knihovny věznice, odběrem tisku, knih a publikací, podílet se na vydávání vězeňského občasníku Kartuzián, sledovat rozhlasové a televizní pořady a účastnit se dalších vzdělávacích a zájmových aktivit nabízených věznicí.

Dále pravidelně probíhá spolupráce s úředníkem z oblastního střediska Probační a mediační služby v oblasti institutu podmíněného propuštění s dohledem a z vyplývajících opatření a spolupráce s Centrem sociálních služeb Praha. Taktéž u odsouzených ve zvýšené ostraze došlo k navázání spolupráce s NNO Rubikon v oblasti bydlení a pracovního zařazení po konci výkonu trestu odnětí svobody.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X