Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Psycholožka věznice, Mgr. Květoslava Štrublová, která se odsouzeným na oddělení TOXI věnuje celou dobu činnosti toho specializovaného oddělení hodnotí dlouholetou činnost ze svého pohledu.

Zpráva o činnosti specializovaného odd. Věznice ZnojmoCíl specializovaného oddělení je zaměřen na odsouzené muže v dozoru, kteří mají soudem nařízenou léčbu ústavní nebo ambulantní formou. Kapacita oddělení je 22 míst. Jedná se o samostatné oddělení, ve kterém je 11 pokojů po 2 odsouzených, společenská místnost kde se provádí ranní komunity, a další terapie v rámci terapeutického programu. Součástí specializovaného oddělení je místnost pro individuální pohovory s psychiatrem a specialisty pracovního týmu. Vychovatelé mají k dispozici vychovatelnu, kde se střídají na ranní a odpolední směny. V rámci oddělení je vyčleněn prostor pro malou posilovnu. Součástí oddělení je také hygienické příslušenství. Oddělení bylo otevřeno v roce 2011 a v rozmezí následujících 2 let se snažilo získat statut léčebny, čímž by se dalo u odsouzených, kteří mají soudem nařízenou léčbu v ústavní formě, žádat o přeměnu na formu ambulantní. Nakonec jsme status léčebny zařazené do kancelářského řádu ministerstva spravedlnosti získali. Od roku 2001 byla 100% naplněnost a léčbou prošlo průměrně 45 odsouzených ročně. Odsouzení byli přijati buď na základě žádostí z jiných věznic, nebo na základě dispečera s GŘ VS ČR, při nástupu trestu. Každou žádost individuálně posoudí odborná komise, a dle možností, odsouzeného co nejdříve zařadí. Doba pobytu na oddělení je zpravidla 1 rok. Pobyt je rozdělen do IV. fází. Délka pobytu v jednotlivých fázích, které se nazývají adaptační, sebepoznávací, léčebná a příprava na propuštění, je individuální a záleží na posouzení pracovně-terapeutického týmu. U každého odsouzeného se přihlíží na vyjádření psychiatra, psychologa a délky výkonu trestu. Pokud je doba výkonu trestu kratší než 1 rok, jsou fáze upraveny individuálně. Každý odsouzený musí vždy projít všemi fázemi, ovšem v kratší době. Všem odsouzeným, kteří měli nařízenou léčbu ústavní formou, a po ukončení výkonu trestu na tomto specializovaném oddělení si zažádali o její změnu na ambulantní, Okresní soud Znojmo vyhověl. Cíle, které specializované oddělení nabízí, byly tedy vždy splněny. A stát ušetřil finanční prostředky, které by se musely vynaložit za ústavní léčbu, kterou by byl odsouzený nucen absolvovat po výkonu trestu. Odsouzení při své žádosti o podmíněné propuštění, mají již domluvenou ambulantní následnou odbornou péčí, a většinou dostávají od soudu i dohled probační a mediační služby. Pokud mají zájem, je jim navíc domluven doléčovací program, nebo pobyt v komunitě. Na specializovaném oddělení má terapeutický program rozsah 21 hodin. Program se skládá s psychoterapie, fyzicky zátěžového programu, pracovní terapie, výchovně vzdělávacího programu, a rovněž ze sociálně právního poradenství. Den začíná ranní hodinovou komunitou, po které následují různé aktivity vedené pracovním týmem, účast je povinná pro všechny členy komunity. V průběhu týdne mají odsouzení 2x l hod psychoterapie, při které jsou rozděleni do 2 skupin a to odsouzení v I. a II. fázi, což je fáze adaptace a sebepoznávaní, tuto skupinu vede psycholog a III. a IV. fázi, kterou vede vychovatel-terapeut. Psychoterapie I. fáze směřuje na získání náhledu na příčiny proč jsem začal brát drogy, co jsem schopen udělat pro to, abych se po návratu domů zapojil do běžného života bez nich. Ve II. fázi sebepoznání se snaží poznat svoje přednosti, III. fáze je zaměřena na odmítání drogy, a získání náhledu jak se správně zachovat při relapsu. Poslední IV. fáze připravuje odsouzenému program pro návrat domů. Další součástí psychoterapie je tzv. komunikativní hodina, která se soustředí na výcvik odsouzených v komunikaci, asertivním chování a dovednosti, jak se v životě prosadit. Jednou týdně mají odsouzení hodinu nácviku relaxačních technik. K uvolnění napětí či stresu se využívá technika „boxovaní do pytle“, která vychází z techniky psychiatra Knoblocha v rámci integrované psychoterapie. Většinou se využívá metoda skupinové psychoterapie a různých psychoterapeutických technik jako je např. psychohra, transakční analýza, psychodrama, hierarchie potřeb, hodnot, arteterapie … V rámci extramurálních aktivit chodí odsouzení navštívit pod vedením sociální pracovnice úřad práce a městský úřad. V rámci prevence drogové problematiky jsou prováděny besedy na školách a domovech mládeže. Ve spolupráci s vedením Dětského domova ve Znojmě připravuje každoročně 10 odsouzených vánoční besídku pro děti. S vychovateli navštívili i Národní park Podyjí, v rámci kulturně historického poznávání města, jsme absolvovali každoročně prohlídky kostelů, hradu a dalších význačných památek. Součásti biologického kroužku byla návštěva ZOO koutku hendikepovaných dravců. Vyhodnocování práce jednotlivých členů specializovaného oddělení probíhá každé pondělí při ranní komunitě. Členové dostávají přidělené body, maximálně 3 v každé aktivitě, pokud neplní svoje povinnosti, jsou jim body strhávány. Při závažnějším porušení pravidel komunity, či neplnění funkce, mohou být odsouzení penalizováni a udělen jim kázeňský trest. Jednou měsíčně je shromáždění komunity a jsou hodnoceny jednotlivé funkce, které odsouzení dostávají přiděleny. Rovněž jsou celým pracovním týmem zařazováni do jednotlivých fází. Změna funkcí probíhá jednou za 2 měsíce, aby žádný odsouzený nebyl zvýhodněn a každý se naučil zodpovědnosti za ostatní členy komunity. Jednou měsíčně si odsouzení dávají předsevzetí na další měsíc, což je také zařazeno do hodnocení odsouzených. Vzhledem k tomu, že se jedná o specializované oddělení se soudem nařízenou ústavní a ambulantní léčbou je součástí oddělení i psychiatr. Ten dochází do věznice každý týden, v rozsahu 4 hodin a s každým odsouzeným provádí individuální pohovor. V případě potřeby je možno provést pohovory častěji. Individuálním pohovorům se každý člen pracovního týmu věnuje na základě požadavků odsouzených. Na specializovaném oddělení probíhají pravidelné i namátkové kontrolní odběry moče u všech jejich členů. Všechny provedené odběry byly dosud negativní. Tyto kontroly probíhají také při nástupu na oddělení a i po návratu z každé eskorty. Za dobu 10 let existence oddělení můžeme říci že, jím prošlo průměrně 500 odsouzených. Mgr. Květoslava Štrublová psycholog Věznice Znojmo

Sdílet článek

Facebook
Platforma X