Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 1.června (VS ČR) Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Do 30. září roku 2017 vykonávali ve věznici mimo mladistvých odsouzených trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s dohledem a ve věznici s dozorem.

 Historie

Věznice Všehrdy byla spolu s Věznicí Bělušice v roce 1957 pobočkou Nápravného ústavu Libkovice. 
S výstavbou samostatného útvaru se započalo v roce 1958 na místě bývalého statku s kachní farmou. První odsouzení byli ubytováni na špejcharu v počtu asi 30 mužů, kteří pracovali pro potřeby státního statku, později na výstavbě věznice. V roce 1960 ústav dostal od statku další 2 budovy. Byl přistavěn kinosál asi pro 100 osob, ošetřovna a přízemní budova pro odsouzené. V části statkové budovy byla zřízena kuchyně, sklady a centrální koupelna. Ve stejném roce bylo do ústavu přemístěno asi 300 odsouzených žen.

Odsouzené ženy pracovaly pro státní statek, později po vypovězení smluv byla zahájena vlastní výrobní organizace „MIVEX“, kde odsouzené ženy oplétaly bužírkou demižony. Po obdržení finančních prostředků na zlepšení podmínek ústavu se začala budovat v prostorách staré stodoly hala pro potřeby MIVEXU, kde se vyráběla konfekce. Dále zde byla zřízena výroba mozaikových dlaždic. Po adaptaci kravína bylo zřízeno pracoviště pro potřeby Elektro – Kovářská. Odsouzené ženy pracovaly i v okolních podnicích např. v Porcelánce v Klášterci nad Ohří, VTŽ Chomutov. Byla vybudována nová administrativní budova a pobočka mezi novými výrobními halami pro 10 odsouzených mužů, kteří byli zaměstnáni v režii údržby. Později byla vybudována další pobočka před ústavem v odkoupeném rodinném domku. S výstavbou útvaru se nadále pokračovalo po etapách cca do roku 1988.

Postupně jak vyrůstal nový útvar, ustupovaly stavbě staré a nevyhovující objekty útvaru  a přilehlého okolí. Rozsáhlá investiční výstavba se tak velkou měrou dotkla i obce Všehrdy. Výstavbě musela ustoupit řada rodinných domů a zemědělských pozemků. Útvar odkoupil a zrekonstruoval některé rodinné domky. Provedl ve spolupráci se Státním statkem Chomutov demolice chátrajících objektů. Přestavbou bývalého teletníku byla vybudována krytá střelnice. Společně s obcí bylo vybudováno koupaliště pro veřejnost, veřejné osvětlení a zastávka autobusu.

Od roku 1987 do roku 1989 byla provedena výstavba 16 bytových jednotek pro příslušníky včetně garáží.

Současnost

Od 1. října 2017 na základě novely zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb. ve věznici kromě mladistvých odsouzených vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s ostrahou, v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Kapacita věznice činí  478 míst při zachování ubytovací plochy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytovaní na ložnicích 7 ubytoven. Celkově je vyhrazeno pro mladistvé odsouzené muže 48 míst.

 V oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením, v počtu 10 míst.

Ve věznici s ostrahou se středním stupněm zabezpečení je zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě podání žádosti o zařazení, kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddílu má 32 míst. Program zacházení je více zaměřen na dlouhodobou individuální práci s odsouzenými, včetně zaměření na snížení četnosti projevů agrese. Součástí terapeutického působení jsou i pracovní aktivity.

Nedílnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých odsouzených je vzdělávání, které věznice zajišťuje prostřednictvím Školského vzdělávacího střediska (ŠVS).

ŠVS ve Všehrdech zajišťuje výuku ve třech učebních oborech, a to Truhlář (dvouletý), Kuchař a Elektrikář (tříleté). Pro žáky s kratším trestem jsou poté zajištěny tři 10-měsíční kurzy: Zámečník (akreditovaný), Zedník a Malíř-natěrač.

Odsouzení Věznice Všehrdy jsou pracovně zařazeni ve vnitřní režii věznice, dále pak na pracovištích uvnitř věznice, které mají v pronájmu soukromé subjekty a na vnějších pracovištích. Vykonávají odborné a pomocné práce ve strojírenství, v zemědělství a lesnictví, v dřevovýrobě, v potravinářství apod.

Základní zdravotní péče je odsouzeným poskytována na zdravotním středisku věznice všeobecným lékařem, u mladistvých odsouzených pediatrem. Ošetření zubní lékařkou je prováděno v zubní ordinaci věznice nebo v mimovězeňském zdravotnickém zařízení.

Na oddělení výkonu trestu mají odsouzení dále k dispozici vězeňskou kapli. Od října roku 2018 má věznice na částečný pracovní úvazek svou kaplanku. Další dobrovolní duchovní do věznice docházejí.

Odsouzení si mohou nakoupit ve  vězeňské prodejně.  Nákupy se uskutečňují bezhotovostním platebním stykem.

Pozornost byla v poslední době zaměřena na obnovu a zvyšování bezpečnosti ve věznici, zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance a příslušníky a také na zlepšení estetizace věznice. V této souvislosti došlo v roce 2018 a 2019 k obnově prostorů na ubytovně mladistvých odsouzených, například lité podlahy, vymalování všech ložnic a dalších prostor pro samoobslužné účely.

Na estetizaci věznice se velkou měrou podílelo také školské vzdělávací středisko, jehož žáci obnovili či zhotovili např. dřevěné hračky do dětského koutku na návštěvním sále, vyrobili lavice do vězeňské kaple a kuchyňské zařízení pro příslušníky.

Věznice má i svou soudní místnost, ve které zasedá senát Okresního soudu Chomutov ohledně projednávání podmíněného propuštění vězňů. Věznice tak nemusí ve všech případech eskortovat odsouzené k soudu mimo věznici.

V současné době ve Věznici Všehrdy probíhají dvě investiční stavební akce, a to Rekonstrukce stravovacího provozu kuchyně pro odsouzené a již dlouhodobě plánovaná Rekonstrukce (přestavba) ubytovny č. 6, která po dokončení bude sloužit k výkonu trestního opatření u mladistvých odsouzených.

Věznice Všehrdy má přiděleno 241,2 tabulkových míst, z toho 137 pro příslušníky a 104,2 pro občanské zaměstnance.

Zaměstnanci věznice se celkem úspěšně zúčastňují sportovních akcí pořádaných Vězeňskou službou České republiky i akcí pořádaných mimovězeňskými organizacemi. Jako jsou například Běh se žlutou stužkou, hokejová či florbalová utkání v rámci VS ČR, ale také malá kopaná v regionu Chomutova. Své zástupce má věznice i ve fotbalovém družstvu, které reprezentuje vězeňskou službu při mezinárodních utkáních mezi vězeňskými službami okolních států.

Svou roli na prezentaci věznice má také tým zaměstnanců, kteří se věnují prevenci kriminality pro žáky základních a středních škol a příslušníci vězeňské stráže spolu s dozorci, kteří propagují věznici na různých veřejných akcích, ať jsou to již letní dětské tábory, Den dětí nebo společné akce s dalšími ozbrojenými složkami v regionu.

brv

 

Poděkování patří všem bývalým i stávajícím příslušníkům a občanským zaměstnancům, kteří se na rozvoji tohoto zařízení všechna léta podíleli. Oslava tohoto významného výročí bude spojena se Dnem českého vězeňství v měsíci prosinci letošního roku.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X