Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pravidla pro návštěvy odsouzených

Podmínky návštěv dle platné legislativy

 • Návštěvy blízkých osob jsou realizovány po dobu 3 hodin (u mladistvých odsouzených po dobu 5 hodin) během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů lze povolit častěji i mimo původně určený čas.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných bez blízkých osob. O tomto rozhoduje ředitel věznice nebo jím pověřená osoba.
 • Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.
 • Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Pravidla vstupu do věznice

 • Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze za současného předložení jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií.
 • Osoby, které jdou na návštěvu odsouzeného, musí rovněž disponovat povolením k realizaci návštěvy neboli tzv. navštívenkou.
 • Dostavit se musí s dostatečným časovým předstihem kvůli realizaci kontrolních procesů na vstupu do věznice.
 • Osoba, která je viditelně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebude do věznice vpuštěna.

Kontrola vstupujících osob

 • Vstupující osoby jsou povinny podrobit se standardní vstupní prohlídce, tj. projít detekčním rámem a své zavazadlo umístit do rtg přístroje.
 • Nesmí pronášet mobilní telefony, fotoaparáty nebo jiná záznamová zařízení, zbraně, ostré předměty, léky, potraviny, návykové látky, alkohol apod. Jsou povinny dbát pokynu službu konajícího příslušníka.

Pravidla a podmínky realizace návštěv

 • Při návštěvách jsou odsouzení i jejich blízcí povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby.
 • Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit (a to bez náhrady), jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

Prostory pro realizace návštěv

 • Návštěvy odsouzených se konají zpravidla v místnostech k tomu určených.
 • Ve Věznici Všehrdy je pro návštěvy určen malý a velký návštěvní sál.
 • Na malém sále jsou zveřejněny právní předpisy, vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení jejich zdravotní péče. Dále jsou zde uveřejněny jízdní řády místní dopravy.
 • Na velkém sále je dispozici vybavený dětský koutek a kantýna.

Termíny pro realizaci návštěv

 • Návštěvy odsouzených jsou organizovány zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu a každý čtvrtek. Konkrétní termíny jsou uvedeny v ročním plánu návštěv.

Možnosti uzpůsobení návštěv

 • Časovou dotaci  na návštěvu v měsíci (3/5 hodin) je možné rozdělit na dvě části. Jeden termín je vždy víkendový v rozsahu 1,5/2,5 hodiny a druhý bude umožněn vždy při čtvrtečních návštěvách rovněž v rozsahu 1,5/2,5 hodiny. K rozdělení návštěvy je potřeba souhlas ředitele Věznice Všehrdy. Žádost o rozdělení návštěvy podává odsouzený prostřednictvím odborného zaměstnance - vychovatele.
 • Věznice Všehrdy neumožňuje navýšení počtu návštěvníků z důvodu omezeného prostoru návštěvní místnosti.
 • Ve Věznici Všehrdy není možné realizovat návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly z důvodu absence prostor pro takové účely.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou (tzv. bezkontaktní návštěva).
 • Realizace návštěvy v období kratším než stanoví zákon, je možná pouze v odůvodněných případech. Rozhoduje ředitel věznice.