Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Kriminalita patří nesporně mezi vysoce negativní společenské jevy a úměrně jejímu nárůstu vyvolává potřebu zvýšeného boje proti ní. Účinnost tohoto boje přímo souvisí od použitých forem. Jednou z nejvhodnějších a také nejúčinnějších je nepochybně prevence. Boj proti kriminalitě je sice úkolem celospolečenským, avšak rozhodující úloha v něm zákonitě připadá státu, zejména pak jeho orgánům činným v trestním řízení.

Trestní řízení je v povědomí širší veřejnosti ztotožňováno zpravidla především s postihem již spáchaných deliktů a jeho preventivní aspekt bývá často a neprávem přehlížen. Tak je tomu zejména v případě tzv. vykonávacího řízení, kterému je v praxi přisuzován význam výlučně represivní.

Věznice jsou stěžejním článkem trestního řízení vykonávacího jako místa určená k výkonu trestu odnětí svobody uloženého soudy v trestním řízení nalézacím. Ani účelem tohoto pro odsouzené nejcitelnějšího trestu při tom není pouhá represe; již trestní zákon č. 140/1961 Sb. vymezoval účel trestu nejen jako ochranu společnosti před pachateli trestných činů a zabránění odsouzenému v  dalším páchání trestné činnosti, nýbrž i v jeho výchově k tomu, aby vedl řádný život, a v působení na ostatní členy společnosti. Současný trestní zákoník č. 40/2009 Sb. sice toto vymezení výslovně nepřevzal, to ovšem rozhodně nelze chápat tak, že by se zmíněné nápravně výchovné (a tím i preventivní) pojetí účelu trestu vytratilo.

Kolektiv odborných zaměstnanců kuřimské věznice se v této souvislosti zaměřil mimo jiné na možnost skloubení nápravně výchovné práce s odsouzenými s působením na širší veřejnost vytvořením speciálního programu prevence kriminality, který je zaměřen především na věkovou skupinu dospívající mládeže od 14 do 18 let věku. Vyšel při tom z premisy, že právě tato věková skupina je velmi vhodnou cílovou skupinou preventivního působení; jde totiž o skupinu obyvatelstva tvořenou vesměs osobnostmi dosud ne zcela vyzrálými, jejichž myšlenkový a názorový vývoj není ještě zcela ukončen a jež si teprve své místo ve společnosti hledají a svůj vlastní systém hodnot dotvářejí. Tato specifická situace je činí přístupnými různým vlivům, v nichž se snaží orientovat a zaujmout vůči nim svůj vlastní postoj, a jsou tak oproti zralejším věkovým skupinám obyvatel zranitelnější, pokud jde o vlivy negativní, avšak současně i vnímavější vůči vlivům pozitivním.

Při tom jsou ovšem dospívající osobnosti vysoce citlivé na výběr formy působení, takže případná nevhodně zvolená forma v nich může vyvolat nežádoucí odezvu, a nevhodnost volby může v takovém případě spočívat i v pouhé kolizi s ostatními výchovnými vlivy, jíž je potřební až nutné předejít spoluprací se školou.

Program je tedy určen především pro střední školy, je však často využíván i školami základními zejména pro žáky jejich posledních ročníků. Praxe jeho realizace se ustálila v té podobě, kdy vedení školy o tuto formu spolupráce věznici požádá a věznice v případě vyhovění vyšle přímo do školy realizační tým.

Obsah programu je určen jeho preventivně výchovným účelem. Program je koncipován jako společná beseda odborných zaměstnanců věznice s odsouzenými a posluchači, ve které dochází k přirozenému spojení dvou základních, spolu souvisejících a vzájemně se doplňujících tematických okruhů. Odborní zaměstnanci věznice zde poskytnou pro posluchače srozumitelným způsobem základní informace o věznici a režimu v ní, o zacházení s odsouzenými a jejich právech a povinnostech, čímž otevřou posluchačům pohled do života odsouzených. Tento výklad názorně provázejí fotodokumentací a ukázkami rukodělných výrobků odsouzených. Jednotliví odsouzení jejich výklad doplní vylíčením vlastních životních příběhů a zde nejen ve stručnosti popíší trestnou činnost, která k jejich odsouzení vedla, ale pokusí se při tom i o určitou analýzu příčin tohoto jejich selhání, svěří se s důsledky, které odsouzení zanechalo v jejich dosavadním životě a v životě jejich blízkých, a podělí se i o své plány do budoucna. Je pamatováno i na dostatečný prostor pro dotazy posluchačů a diskusi. V kuřimské věznici působí v rámci zájmových aktivit odsouzených hudební skupina, která zpestří mluvené slovo svojí hudební produkcí. Tímto způsobem vzniká poměrně působivý celek, který dokáže cílovou skupinu zaujmout a vede ji nenásilnou formou k uvědomění si mnohdy podceňovaných rizik chování na hraně zákona i k poznání jeho možných a hrozících následků. Preventivně výchovné působení je zde umocněno tím, že cílová skupina posluchačů dostává možnost poučit se ze zkušeností těch, kteří sami taková rizika podcenili a proto v životě selhali.

Zapojení odsouzených do programu se děje na základě dobrovolnosti, neboť úspěch tohoto programu by byl jen stěží možný bez jejich zájmu; je však současně třeba i určité obezřetnosti při výběru konkrétních osob. Krom jejich dobré vůle je totiž třeba vyžadovat u nich v potřebném rozsahu kultivované chování a vyjadřování, jakož i určitou schopnost vystupování na veřejnosti. Protože jsou jednotlivé besedy pořádány mimo prostory věznice, musí také – a to v prvé řadě – jít o odsouzené splňující podmínky k tomu, aby jim bylo možno k takovému účelu opuštění věznice povolit. Odborní zaměstnanci mají o jednotlivých odsouzených především z vlastní každodenní práce s nimi dostatek poznatků. U každého jednotlivce citlivě rozlišují jak prostředí, v němž se odsouzený pohyboval na svobodě, a jeho postavení v něm, tak i povahu trestné činnosti, za kterou byl odsouzen, a stupeň narušení jeho osobnosti, ale v neposlední řadě též jeho chování, přístup k plnění povinností v průběhu výkonu trestu v postupném vývoji po celou dobu pobytu odsouzeného ve věznici a možnosti jeho nápravy. Na základě těchto kriterií mezi odsouzenými vytypovávají osoby vhodné k účasti na programu tak, aby taková účast u odsouzeného co nejvíce přispěla ke splnění účelu jeho trestu.

I pro odsouzené je tak jejich aktivní účast v programu přínosem.

Ve stávající podobě je program prevence kriminality v kuřimské věznici realizován již po dobu devíti let a závěrem lze shrnout, že se za tuto dobu projevil jako účinný a že se osvědčil. Žáky a studenty jednotlivých škol je přijímám vysoce pozitivně a se zájmem, který je na prvý pohled patrný již z jejich přístupu a následně se zpravidla odráží též v bohaté a věcné diskusi. O účinnosti programu na cílovou skupinu mládeže lze usuzovat nejen z hodnocení vedení jednotlivých do něj zapojených škol, ale především z toho, že ty školy, které již tuto formu spolupráce s věznicí vyzkoušely, žádají o ni opakovaně.

Současně se však tento program stal významným prvkem nápravně výchovné činnosti s odsouzenými, které motivuje k zamyšlení nad vlastní minulostí a k vypořádání se s ní, jakož i k vytvoření a upevnění pozitivních hodnot a názorů pro jejich budoucí život na svobodě. Není bez zajímavosti, že ke dni 1.1.2018 prošlo tímto programem již nejméně 35 odsouzených, z nichž nejméně 20 bylo v mezidobí podmíněně propuštěno na svobodu; prokázali tedy polepšení a byly u nich shledány předpoklady, že v budoucnu povedou řádný život.

PhDr. Málek Petr

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X