Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Mám syna/manžela/druha ve výkonu trestu a chci aby jej vykonával ve Věznici Kuřim

Písemnou formou požádat ředitele věznice o přemístění do Kuřimi. Avšak samotná Vaše žádost nestačí. Musí se k ní připojit i odsouzený. Proto je rychlejší, když svoji žádost směřujete do věznice, kde odsouzený aktuálně vykonává svůj trest. V té připojí svoji žádost a postoupí se požadavek do Kuřimi. Pokud dojde k dohodě ředitelů, je odsouzený přemístěn. Pokud k dohodě nedojde, můžete požádat Generální ředitelství, aby žádost posoudilo.


Musí odsouzený pracovat?

Pro potřeby věznice ano. Může být potrestán za to, že takovou práci odmítne. Ve chvíli, kdy má za práci dostávat plat, musí s nabídkou souhlasit.
 

Kudy do Věznice Kuřim?

Věznice Kuřim leží na východním okraji výrobní zóny města Kuřim, při silnici E 461 z Brna na Svitavy. Pokud využijete vlakového spojení, je vzdálenost od železničního nádraží cca 3 km. Plánujete-li cestu autobusem vystupte na zastávce Kuřim, Prefa rozc., která je nejblíže věznici cca 200 metrů. Veškeré autobusové i železniční spoje naleznete na stránkách Integrovaného dopravního systému. Věznice Kuřim nemá k dispozici parkoviště osobních automobilů pro návštěvy odsouzených.


Mohu se zúčastnit soudního jednání, které probíhá ve Věznici Kuřim?

„V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Kuřim, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.“

Pokud probíhá jednání (jakéhokoliv soudu) prostřednictvím videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu.

Informace o nařízených jednáních naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                   Příloha č.13 NŘV o ZVB Věznice Kuřim

Informace o zpracování osobních údajů pro vstupující osoby do Věznice Kuřim 

V souvislosti se vstupem do chráněných objektů, které Vězeňská služba České republiky spravuje, kontroluje a eviduje vstupy osob, které prokáží oprávněný zájem vstupu a dále osobní údaje osob, které jsou osobami blízkými ve vztahu k osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v zabezpečovací detenci, zpracovává osobní údaje návštěv odsouzeného pro účely poskytování právního zastupování a právní pomoci advokátem v trestní či jiné věci. Eviduje údaje vztahující se k osobám, jež konají pravomoc orgánů činných v trestním řízení. Zpracování osobních údajů je realizováno v rozsahu upraveném zejména těmito právními předpisy (v platném znění):

 • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 • zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
 • zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
 • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
 • vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Spravující orgán na základě právního titulu výkonu veřejné moci v oblasti vězeňství, kterou je Vězeňská služba České republiky pověřena [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR], ke střežení objektů a za účelem splnění podmínek prevence proti mimořádným událostem, narušení pořádku a bezpečnosti vězeňských (detenčních) zařízení, užívá přiměřeně prostředky kamerového monitorování u vstupů a vjezdů do střežených objektů, stavebně technického zabezpečení uvnitř objektů a v nezbytném rozsahu i prostranství bezprostředně k chráněným objektům přiléhající.