Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
 • Návštěvy blízkých osob odsouzených se uskutečňují po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů lze povolit častěji i mimo původně určený čas.
 • Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Děti odsouzených osob mohou v průběhu standartní návštěvy využít dětského koutku.
 • Ředitel věznice může na žádost odsouzeného povolit účast vyššího počtu nezletilých dětí v doprovodu osoby starší 18 let a může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených.
 • Navštěvující osoba musí disponovat povolením k realizaci návštěvy tzv. navštívenkou a platným dokladem k ověření totožnosti návštěvníka. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií.
 • Navštěvující osoba se dostavuje s dostatečným časovým předstihem v souvislosti s kontrolními procesy na vstupu do věznice.
 • V zájmu nápravy odsouzeného, nebo z jiného závažného důvodu, lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.
 • Návštěvy odsouzených, umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení, jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.
 • Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.
 • Věznice umožňuje odsouzeným realizovat videohovory s jejich dětmi, blízkými osobami a advokáty prostřednictvím aplikace Skype.
 • Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.
 • Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.
 • Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.
 • Návštěvy odsouzených se konají zpravidla v místnostech k tomu určených. Jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.
 • Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a fotografie návštěvní místnosti a dětského koutku.
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/kurim/aktuality/navstevni-mistnost-detsky-koutek/img-1094.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/kurim/aktuality/navstevni-mistnost-detsky-koutek/img-1095.JPG