Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem zajišťuje kromě kurzů Základní odborné přípravy zaměstnanců a specializačních kurzů v rámci programu Celoživotního vzdělávání i kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků VS ČR.

Vzdělávání sociálních pracovníků má svá specifika a řídí se podmínkami, které jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. V § 111 tohoto zákona se praví, že (1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud pracovní poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu dvanáctinu částky rozsahu uvedeného ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru. V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době. (2) Formy dalšího vzdělávání jsou a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, b) účast v kurzech s akreditovaným programem, c) odborné stáže, d) účast na školicích akcích, e) účast na konferencích. (3) Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen „vzdělávací zařízení“). (4) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. c) se rozumí výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž. (5) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 hodin ročně organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem. (6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka. (7) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43). (8) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a b) je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) a d) je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí akce. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference.“ 

Z tohoto zákona pro Akademii VS ČR vyplynula nutnost zpracovat a akreditovat kurzy, které jsou pro další vzdělávání sociálních pracovníků nezbytné. Od dubna loňského roku se změnila pravidla i způsob podávání žádostí o akreditace jednotlivých kurzů. MPSV zavedlo systém AKRIS, pomocí něhož lze žádosti podávat. Lze říci, že se podmínky pro udělování akreditací dosti zpřísnily. 

V průběhu loňského roku se však podařilo Akademii akreditovat na MPSV dokonce čtyři kurzy. Jde o kurz Úvod do problematiky komunikace, Úvod do verbální a neverbální komunikace, Stres a relaxační programy a Techniky mediace pro sociální pracovníky.  

Právě poslední kurz se stal základem pro akreditované vzdělávání v letošním roce. Vzdělávání sociálních pracovníků organizované Akademií VS ČR se v  roce 2018 uskuteční v rámci 10 šestnáctihodinových běhů. Sociální pracovníci se budou moci přihlásit v 9 vypsaných standardních termínech. (Jeden termín plánujeme jako náhradní). 

Každý běh skládá ze dvou částí (z akreditované a neakreditované): 

  • 1.      část:    Techniky mediace pro sociální pracovníky (akreditovaná část) 12 hodin   Mgr. Květa Sluková, Ph.D. 
  • 2.      část:    Přednáška zaměřená na práci s mladistvými včetně případových studií 4 hodiny   Mgr. Antušák (psycholog Věznice Všehrdy) 

Počet účastníků v jednom běhu je maximálně 15. 

Součástí zákonného dalšího vzdělávání je odborná stáž v zařízení sociálních služeb v rozsahu 8 hodin, kterou si sociální pracovníci zajistí individuálně po dohodě s vedením příslušné věznice, či vazební věznice, která s odborným pracovištěm uzavře smlouvu. 

Závěrem lze konstatovat, že přestože má Akademie pouze omezený počet odborných učitelů, kteří se většinu času věnují výuce v kurzech Základní odborné přípravy, Akademie tento nelehký úkol, kterým práce na akreditaci vzdělávacích programů bezesporu je, zvládla a ve spolupráci s metodičkou sociálních pracovníků GŘ VS ČR již připravuje plán na rok 2019. 

Autor: v. kom. kpt. PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter