Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie Vězeňské služby České republiky 

Akademie VS ČR je resortním vzdělávacím zařízením Ministerstva spravedlnosti a organizační jednotkou Vězeňské služby České republiky s celorepublikovou působností. Je jediným vzdělávacím zařízením pro české vězeňství. Hlavním úkolem Akademie je zajistit, aby zejména nově nastupující příslušníci a občanští zaměstnanci Vězeňské služby byli náležitě vycvičeni a vyškoleni k výkonu služby a práce na všech úsecích činnosti Vězeňské služby ČR.

Akademie VS ČR na základě zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži a dalších resortních předpisů zajišťuje:

  • základní odbornou přípravu pro nově nastupující zaměstnance Vězeňské služby ČR;
  • služební zkoušky příslušníků VS ČR včetně přípravného kurzu;
  • kurzy v rámci celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání manažérského a jazykového;
  • penologický výzkum;
  • publikační činnost;
  • vědecké konference a instruktážně metodická setkání.

Akademie VS ČR zajišťuje příslušníkům a zaměstnancům všech organizačních jednotek VS ČR základní kvalifikaci a kompetence nezbytné k výkonu jejich služebních a pracovních povinností a následně během jejich profesního života jim umožňuje další rozvoj potřebných odborných kompetencí.

Akademie VS ČR plní roli bezprostředního poskytovatele vzdělávání, v oblasti meziresortní spolupráce roli koordinátora vzdělávacích a výcvikových aktivit, ve vztahu k veřejnosti plní roli osvětovou a preventivní. 

Akademie VS ČR se podílí také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky. 

Pravidelně jsou Akademií VS ČR pořádány konference za účasti zástupců spolupracujících vzdělávacích institucí dalších bezpečnostních sborů a vysokých škol, a to domácích i zahraničních.

Akademie VS ČR je velmi aktivní na mezinárodním poli. Je členem evropského sdružení akademií vězeňských služeb EPTA.

Organizačně je do Akademie VS ČR začleněn Kabinet dokumentace a historie VS ČR, jehož pracovníci zajišťují přednáškovou a výstavní činnost z oblasti historie i současnosti českého vězeňství pro laickou veřejnost, dále poskytují odborné konzultace zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Součástí Akademie VS ČR je knihovna, která poskytuje knihovnické, bibliografické, informační, rešeršní a meziknihovní výpůjční služby zaměstnancům z resortu justice, studentům vysokých škol, účastníkům školení a odborných kurzů pořádaných Akademií VS ČR, a také odborné veřejnosti.

Akademie VS ČR se v současnosti podílí i na realizaci vzdělávacích projektů hrazených z fondů Evropské unie a Norských fondů.

Investiční akcí, jež je ve fázi příprav, je výstavba moderního stravovacího zařízení pro zaměstnance Akademie VS ČR a účastníky všech kurzů a dalších akcí zajišťovaných na půdě Akademie VS ČR.