Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

         I.            INFORMACE O SPRÁVCI

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423, jako správce osobních údajů dle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), zpracovává osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou zástupci nevládních neziskových organizací (dále jen „nevládní organizace“).

 

       II.            ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vězeňská služba zpracovává osobní údaje zástupců nevládních organizací pro účely absolvování vstupního vzdělávání zajišťovaného Vězeňskou službou a prokazatelného poučení o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na WWW: <http://www.vscr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju>.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu/cestovního pasu.

 

      III.            ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vězeňská služba zpracovává osobní údaje zástupců nevládních organizací bez jejich souhlasu k čemuž je oprávněna na základě zákonných důvodu.

Zákonnost zpracování osobních údajů je ustanovena v obecném nařízení a to zejména v čl. 6 odst. 1 písm. b) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“; čl. 6 odst. 1 pism. c) „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“; čl. 6 odst. 1 písm. e) „zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce“.

Vězeňská služba je dle §1 odst. 2 zákona 555/1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Vězeňské službě“) bezpečnostním sborem. Na základě ustanovení §21a zákona o Vězeňské službě, může Vězeňská služba je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se v objektech a prostorách jí spravovaných a střežených.

 

 

     IV.            ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů zástupců nevládních organizací se Vězeňská služba řídí dle „Zásad zpracování osobních údajů“ uvedených v čl. 5 obecného nařízení a to zejména;

(1) Osobní údaje musí být ve vztahu k zástupcům nevládních organizací zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem, musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

(2) Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Musí být přesné a v případě potřeby aktualizované, musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

(3)  Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

(4)  Vězeňská služba zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále i po skončení smluvního vztahu v potřebném rozsahu po dobu plnění povinností, které se na Vězeňskou službu jako bezpečnostního sboru vztahují dle příslušných právních předpisů.

 

       V.            ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovává přímo správce se sídlem v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů může probíhat v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech anebo v podobě listinné.

Osobní údaje zástupců nevládních organizací mohou být zpřístupněny na základě příslušných zákonů a ustanovení zejména těmto příjemcům: soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě.

 

     VI.            INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zástupce nevládní organizace je informován o svém právu požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu práv jsou uvedeny na WWW: <http://www.vscr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju>.

 

   VII.            KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Vězeňské služby České republiky, adresa pro doručování Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, ID datové schránky: nzz9tgu, e-mail: gdpr@grvs.justice.cz., WWW: <http://www.vscr.cz/kontakty>.

 

  VIII.            KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>.