Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzdělávání odsouzených žen je důležitou částí programů zacházení. Může se vhodně doplňovat se současným zařazením do zaměstnání. U odsouzených, které pracovat nemohou (např. ze zdravotních důvodů) nahrazuje pracovní činnost. Pro odsouzenou je tím stanovena konkrétní povinnost a je zde možnost zvýšení její kvalifikace. Nezanedbatelná je i preventivní stránka vzdělávání. Toto všechno má velký význam nejen během výkonu trestu, ale může sehrát významnou roli i po propuštění, kdy získaný výuční list či obdržené osvědčení z kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání. Školské vzdělávací středisko a další vzdělávací aktivity v podobě rekvalifikačních kurzů tak významně přispívají k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody.

ŠKOLSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO

Vzdělávací aktivity zajišťuje ve Věznici Světlá nad Sázavou školské vzdělávací středisko (ŠVS), které vzniklo v roce 2001. Jako externí pracoviště je od roku 2008 součástí pražského SOU Na Veselí 51, jehož zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Podobná školská vzdělávací střediska existují také ve Věznicích Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy, Kuřim, Stráž pod Ralskem a Příbram. Světelské ŠVS je jediné, ve kterém se mohou vzdělávat odsouzené ženy.  

ŠVS ve Světlé nad Sázavou je vybaveno dostatečným počtem učeben, kabinetů učebních pomůcek i výpočetní technikou. Výuku zajišťuje šest stálých učitelů a  jedna asistentka. V současné době si odsouzené ženy mohou zvolit některou z následujících vzdělávacích aktivit:

  • učební obor Šití prádla (výuka 26 hodin týdně),
  • učební obor Provozní služby (výuka 26 hodin týdně),
  • kurz Základy obsluhy počítače (2 hodiny týdně),
  • kurz Základy práce s keramikou (6 hodin týdně).

Při práci s odsouzenými je v rámci vzdělávání využívána také metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Učební obory

Výuka v obou učebních oborech se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v teoretických učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školní dílně a kuchyni. Základním cílem je propojení získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.  

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím získat úplné střední vzdělání.

Učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla  

Dvouletý vzdělávací program připravuje absolventa na výkon povolání výrobce oděvů a kusových výrobků ve velkých, středně velkých i malých firmách. Praktická výuka obsahuje ruční a strojové šití, žehlení, oděvní technologii, oděvní materiály, tvorbu střihů, ale také informační technologie a zdravotnickou přípravu. Absolventky jsou připraveny plnit pracovní úkoly při výrobě prádla osobního, stolního a ložního individuálním a hromadným způsobem. Může se uplatnit i při výrobě jiných šitých výrobků, jednoduchých oděvních výrobků a při opravách prádla.  

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby  

Dvouletý vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro úklid a další servisní a obslužné činnosti ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Pro praxi studentky připravuje odborný výcvik v oblasti praní a žehlení prádla, úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, zdravotní příprava a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

Kurzy

Kurz Základy obsluhy počítače  

Cílem je poskytnout základní vědomosti a dovednosti potřebné pro práci s počítačem. Žákyně se učí využívat hardwarové nástroje počítače a ovládat jeho programové vybavení. Učí se základům textového a tabulkového editoru, aby byly schopné zvládat základní operace s dokumenty a složkami. Součástí výuky je také vytvoření základních návyků při práci s výpočetní technikou, rozvíjení paměti, představivosti, tvořivosti, abstraktního myšlení a logického úsudku. Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou a předáním potvrzení o absolvování kurzu.  

Kurz Základy práce s keramikou  

Délka trvání kurzu je 10 měsíců. Ženy se zde naučí pracovat s hlínou, jejím tvarováním a modelováním, ať ručním, do forem nebo na hrnčířském kruhu. Učí se také další technologické postupy při práci s keramikou, jako je její barvení, glazování, oxidace a vypalování v keramické peci. Výsledkem je velký sortiment keramických výrobků od kachlů, nádob pro praktické využití, ozdobných předmětů i menších sošek. Kurz je zakončen předáním potvrzení o absolvování.

Metoda Feuersteinovo instrumentální obohacování

Jedná se o celoroční vzdělávací aktivitu. Metoda FIE je založena na zprostředkovaném učení, kdy vyučující studenty provází řešením různých úkolů. Při výuce se používají soubory pracovních listů, tzv. instrumenty, s úkoly typu tužka – papír. 

Obecně je možné říci, že cílem této metody je rozvoj myšlení. Metoda také cíleně ovlivňuje impulzivní jednání, které je ve vězeňské populaci jedním ze zásadních problémů.

Spolupráce s věznicí

V systému zacházení s odsouzenými představuje vzdělávání ve školském vzdělávacím středisku komplexní a systematický program. Jde o časově stálé a intenzivní působení na odsouzené v rozsahu více než 21 hodin týdně po dobu deseti měsíců v roce. Proto je při vzdělávání velmi důležitá také spolupráce s oddělením výkonu vazby a trestu, ať už s dozorčí službou nebo odbornými zaměstnanci. Hlavně komunikace se speciálními pedagogy, vychovateli a vedením věznice je prakticky nepřetržitá. 

Pracovníci oddělení výkonu trestu se zúčastňují průběžného vyhodnocování jednotlivých odsouzených žen ve školském vzdělávacím středisku a řeší společně s učiteli jejich problémy, které přímo i nepřímo souvisí s výukou. 

Získání výučního listu, vysvědčení nebo potvrzení o absolvování odborného kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání po propuštění z výkonu trestu. Tím ŠVS významně přispívá k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody a je pevnou součástí mnohých programů zacházení.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kromě školského vzdělávacího střediska se věznice soustředí na vzdělávání žen formou rekvalifikací ve spolupráci s externími subjekty. 

Odsouzené ženy měly možnost získat osvědčení z rekvalifikačního kurzu Výpomoc při přípravě pokrmů. Dalším pak byl kurz Kadeřnice, který byl realizován v rámci memoranda uzavřeného mezi Vězeňskou službou České republiky a úřady práce o zvyšování kvalifikace odsouzených osob. V rámci vzdělávání odsouzených žen má věznice dlouhodobě navázanou spolupráci s OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, která se rovněž podílela na realizaci obou uvedných rekvalifikačních kurzů. 

Další rekvalifikační kurz byl zaměřen zahradnictví, konkrétně se jednalo o kurz Údržba veřejné zeleně. Ve spolupráci s věznicí jej zajišťovali zaměstnanci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, které má rekvalifikační kurz ve své nabídce.  Kurz byl financovaný z Evropských sociálních fondů, operační program Zaměstnanost, a realizován v rámci projektu organizace Volonté Czech „VOL technické zaměření“. 

Důležitým kritériem pro věznici při volbě nabídky rekvalifikačních kurzů je především vztah studovaného oboru k ženám.

 

Vzdělávání vězněných