Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Neziskové a další organizace, se kterými Věznice Světlá nad Sázavou dlouhodobě spolupracuje, nabízejí odsouzeným ženám pomoc například se zajištěním sociálního zázemí, udržováním kontaktů s rodinou,  utvářením představ o dalším životě po propuštění z výkonu trestu a  řešením závislostí na návykových látkách.

Nabídka služeb pro odsouzené s drogou v anamnéze

Sananim

Občanské sdružení SANANIM je poskytuje služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Základním cílem je poskytování profesionální pomoci osobám, které jsou ohroženy drogovou závislostí. Projekty jsou zaměřeny na rozšíření služeb pro úspěšné zařazení klientů do „běžného života“ a pracovní a sociální poradenství. Spolupráce mezi věznicí a SANANIM je navázána od roku 2011. Do věznice dochází pravidelně jedenkrát za 14 dnů.

Laxus

Nezisková organizace LAXUS nabízí poradenské služby a individuální i skupinovou péči odsouzeným, které před nástupem do výkonu trestu užívaly drogy. Odsouzené ženy navštěvují dva pracovníci jedenkrát za měsíc. S věznicí spolupracuje od roku 2015.

Podané ruce

Podané ruce o.p.s. se zaměřují na řešení problémů uživatelů drog. Pro odsouzené, které využívají jejich služeb, připravují informační besedy, individuální i skupinové poradenství a psychoterapie. Odsouzené připravují na výstup z vězení a zajišťují pro ně návaznou péči po výstupu z vězení (sociální pomoc a asistenci na úřadech, pomoc s řešením bydlení, testování na HIV a hepatitidy). Návštěvy probíhají jedenkrát měsíčně. Spolupráce byla navázána v roce 2013.

Nabídka služeb zaměřených na úspěšné začlenění do společnosti po propuštění z výkonu trestu

Al Paso Vysočina

AL PASO Vysočina poskytuje pomoc a podporu prostřednictvím terénního sociálního programu lidem pravomocně odsouzeným a propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě jejich blízkým z regionu Vysočina. Chce pomáhat při odstraňování bariér, které mohou bránit vracejícím se z výkonu trestu v sociálním začleňování, konkrétně podpůrnou asistenci při jednání na úřadech, individuální poradenství, nácvik sociálních dovedností, finanční poradenství (dluhy), pomoc s ubytováním. S věznicí spolupracuje od června 2012 formou besed konaných ve věznici. Návštěvy probíhají nepravidelně.

Semitam

SEMITAM je sociální firma, působící v Havlíčkově Brodě, která vytváří vhodná pracovní místa pro lidi sociálně a zdravotně znevýhodněné na trhu práce. Pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody hledá a vytváří pracovní místa odpovídající jejich možnostem a schopnostem, která však umožní rozvoj nových dovedností a získání využitelných zkušeností z pracovního procesu i dalšího společenského uplatnění. Spolupráci s věznicí navázala od počátku své vlastní existence, tedy od roku 2011. Vhodné adeptky z řad odsouzených doporučují odborní zaměstnanci věznice a ročně jsou přijaty 2-3 odsouzené. Zájem je však mnohem vyšší.

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu spolupracuje s Věznicí Světlá nad Sázavou dlouhodobě. Jedná se především o formu spolupráce v rámci projektu S_ANIMA – motivační kurz pro odsouzené ženy s následnou pomocí při hledání zaměstnání a ubytování po propuštění z výkonu trestu, který je zaměřen na rozvoj motivace odsouzených žen před propuštěním z VTOS, sociální inkluzi a návrat na trh práce na základě rovných příležitostí a sociálního začleňování. Spolupráce je navázána od roku 2014.

Mezinárodní vězeňské společenství

Projekt Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu 

Projekt „Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu“ realizuje Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) ve věznici dlouhodobě. Jeho cílem je zařazení odsouzených žen po propuštění zpět do společnosti, snížení jejich rizik pro recidivu, pomoc pro udržení soudržnosti narušených rodinných vazeb, učení se schopnosti samostatného odpovědného jednání, minimalizace důsledků uvěznění, hledání zaměstnání, ubytování a další konkrétní pomoci v občanském životě propuštěných žen. Setkání jsou realizována 1x měsíčně. 

Kurz Vězňova cesta 

Do kurzu MVS „Vězňova cesta“, který ve věznici koordinuje a vede místní kaplan, se mohou odsouzené ženy zapojit od roku 2019. Cílem kurzu je seznámení se se základními principy křesťanství a křesťanské etiky, hledání duchovního směru s jiným hodnotovým žebříčkem, samostatné uvažování i komunikace a rovněž posílení pozitivních dovedností ve výkonu trestu i v civilním životě. Program je interaktivní a je koncipován na 8 setkání. 

Další aktivity MVS 

Členové MVS pravidelně působí na specializovaném oddílu pro matky s dětmi a realizují besedy pro drogově závislé, trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a odsouzené vykonávající výkon trestu v typu věznice zvýšená ostraha. 

Ze sponzorských darů a sbírek věřících poskytuje MVS nemajetným odsouzeným hygienu, potřeby pro program zacházení, knihy (bible), oblečení na sportovní aktivity nebo na výstup. Po domluvě odvezou propuštěnou ženu od věznice do místa bydliště nebo na zajištěnou ubytovnu. Lze zajistit i doprovod dobrovolníka z nádraží k domluvené ubytovně. Pro propuštěné provozují v Praze poradnu a klub „Dvě ryby“. Před Vánoci spoluorganizují akci „Andělský strom“ – dárky pro děti odsouzených rodičů, tato akce je součástí projektu „Podpora resilience rodin“.

RUBIKON Centrum

Nestátní nezisková organizace RUBIKON centrum podporuje odsouzené ženy na cestě zpět na svobodu. Jejím cílem je začlenění osob po výkonu trestu zpět do společnosti. Pomáhá v zajištění ubytování, získání zaměstnání, poskytuje dluhové poradenství.

Projekt Společně na svobodu

Projekt RUBIKON Centra „Společně na svobodu“ byl ve věznici zahájen v červnu 2018. Jeho cílem je propojení standardizovaných postupů zaměstnanců věznice s podpůrnými integračními službami organizace a následné zefektivnění realizovaných aktivit.

Bílý kruh bezpečí – spolek pro pomoc obětem a svědkům trestných činů

Organizace Bílý kruh bezpečí, konkrétně pobočka Jihlava, spolupracuje s věznicí od roku 2015. Svoje služby nabízí obětem trestných činů a svědkům trestné činnosti. Frekvence spolupráce mezi organizací a věznicí je závislá na konkrétním případu. Nabízená pomoc je vždy individuální s přihlédnutím k osobnosti oběti / svědka i okolnostem trestného činu a probíhá pomocí pohovorů mezi odsouzenou ženou a pracovníkem poradny. Jedná se o přímou individuální spolupráci během výkonu trestu odnětí svobody.

Romodrom

Organizace Romodrom poskytuje služby v oblasti sociální služeb a s věznicí spolupracuje od roku 2017. 

Program Terénní programy – Vězeňský program 

V rámci programu „Terénní programy – Vězeňský program“ se o.p.s. Romodrom zaměřuje na pomoc v hledání bydlení, zaměstnání, poskytuje dluhové a sociální poradenství. Spolupráci navazuje již během výkonu trestu, setkání s odsouzenými ženami probíhají zpravidla 1x měsíčně.

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha s věznicí spolupracuje od roku 2016. Poskytuje specifické odborné služby v oblasti postpenitenciární péče, alternativních trestů, specifických sociálních služeb v trestním řízení se stabilní pozicí v oblasti restorativní justice. 

Resocializační integrační program BETA 

Resocializační integrační program „BETA“ je určen vězněným osobám, které budou v blízké době propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody.

Lighthouse

Organizace Lighthouse poskytuje dluhové poradenství. Spolupráce s věznicí byla navázána v roce 2014. 

Program Finance a výkon trestu 

Program „Finance a výkon trestu“ funguje od roku 2017. Jedná se o individuální poradenství, kterého se účastní odsouzená žena, 2–3 pracovníci spolku a sociální pracovník věznice. Odsouzeným ženám je vysvětlen princip a postup při mapování a řešení pohledávek. Řešeny jsou také otázky návratu do běžného života  a úhrady škody způsobené trestnou činností. Program nemá stanovená žádná kritéria, přihlásit se může každá odsouzená.

Volónte Czech, o.p.s

Projekt REBORN 

Dvouletý projekt „REBORN“ se zaměřuje na rostoucí počet osob, které nedokáží samy řešit svou dluhovou situaci a dostávají se do tzv. dluhové pasti. U těchto osob je identifikován problém a podle potřeby jsou nasazeni odborníci – právníci, finanční a insolvenční experti, likvidátoři aj. Cílovou skupinou jsou především takové odsouzené ženy, které jsou motivované a aktivně spolupracují s dluhovou poradkyní. Projekt byl zahájen dne 1. 10. 2018 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Projekt VOL Pomoc 

Projekt „VOL“ Pomoc se zaměřuje na cílovou skupinu předlužených osob ve výkonu, či po výkonu trestu odnětí svobody. Cílem je zvýšit uplatnitelnost těchto osob na legálním trhu práce bez dluhů a zamezit recidivnímu jednání. S ohledem na problematiku předluženosti je v projektu zapojena Exekutorská komora ČR jako metodický partner bez finančního příspěvku. Projekt byl ve Věznici Světlá nad Sázavou zahájen dne 1. 5. 2019. 

Projekt VOL zaměstnání 

Projekt „VOL zaměstnání“ je určen pro nízko kvalifikovanou skupinu odsouzených. V rámci projektu si zvyšují svoji kvalifikaci, aby zvýšily šanci na budoucí uplatnění na trhu práce. Ve věznici byl projekt zahájen dnem 1. 2. 2019. 

Projekt „Mámu potřebuji“ 

Projekt „Mámu potřebuji“ si klade za cíl je udržet pravidelný kontakt dětí ze sociálně slabých rodin a dětí umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech s jejich matkami, které se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody, a zachovat vzájemné citové vazby. Kontakt dětí s matkami je v rámci projektu realizován ve třech rovinách – skype hovory, asistované návštěvy, které jsou nad rámec běžných návštěv, a 2 dětské dny. Projekt je dvouletý a byl zahájen 1. 11. 2019.

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba (PMS) spolupracuje především s odsouzenými se závažnou trestnou činností násilného charakteru, které byly odsouzeny k delším trestům. 

Program Victim Impact Training 

Program „Victim Impact Training“ je zaměřen na zvýšení odpovědnosti odsouzených vůči obětem trestné činnosti. Cílem programu je především resocializační efekt odsouzených, tj. uznání vlastní viny a trestu, převzetí odpovědnosti za své jednání a nalezení vhodné nápravy či kompenzace způsobené újmy. Program je ve věznici pilotně ověřován, realizován je od ledna 2018 do dubna 2020 a následně bude vyhodnocena jeho účinnost.