Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Neziskové a další organizace, se kterými Věznice Světlá nad Sázavou dlouhodobě spolupracuje, nabízejí odsouzeným ženám pomoc například se zajištěním sociálního zázemí, udržováním kontaktů s rodinou,  utvářením představ o dalším životě po propuštění z výkonu trestu a  řešením závislostí na návykových látkách.

Nabídka služeb pro odsouzené s drogou v anamnéze

Sananim z.ú.

Organizace SANANIM poskytuje služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Základním cílem je poskytování profesionální pomoci osobám, které jsou ohroženy drogovou závislostí. Projekty jsou zaměřeny na rozšíření služeb pro úspěšné zařazení klientů do „běžného života“ a pracovní a sociální poradenství, zprostředkování kontaktu s poskytovanými sociálními a zdravotními službami následné péče po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Do věznice dochází pravidelně jedenkrát za 14 dnů. Spolupráce mezi věznicí a organizací SANANIM je navázána od roku 2011. 

Laxus z.ú. - Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené

Nezisková organizace LAXUS nabízí poradenské služby a individuální i skupinovou péči odsouzeným ženám, které před nástupem do výkonu trestu užívaly drogy. Cílem je především psychická stabilizace klientek, podpora při změně způsobu života směrem k abstinenci, příprava podmínek pro bezpečný výstup z výkonu trestu, pomoc při zprostředkování návazné služby, zejména v ambulantní formě a podpora v udržení a stabilizaci vztahů s rodinou.  Odsouzené ženy navštěvují dva pracovníci jedenkrát za měsíc. Spolupráce probíhá od roku 2015.

Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu 

Podané ruce o.p.s. se zaměřují na řešení problémů uživatelů drog. Pro odsouzené, které využívají jejich služeb, připravují informační besedy, individuální i skupinové poradenství a psychoterapie. Odsouzené připravují na výstup z vězení a zajišťují pro ně návaznou péči po výstupu z vězení (sociální pomoc a asistenci na úřadech, pomoc s řešením bydlení, testování na HIV a hepatitidy). Návštěvy probíhají jedenkrát měsíčně. Spolupráce byla navázána v roce 2013.

Nabídka služeb zaměřených na úspěšné začlenění do společnosti po propuštění z výkonu trestu

Al Paso Vysočina

AL PASO Vysočina poskytuje pomoc a podporu prostřednictvím terénního sociálního programu lidem pravomocně odsouzeným a propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě jejich blízkým z regionu Vysočina. Chce pomáhat při odstraňování bariér, které mohou bránit vracejícím se z výkonu trestu v sociálním začleňování, konkrétně podpůrnou asistenci při jednání na úřadech, individuální poradenství, nácvik sociálních dovedností, finanční poradenství (dluhy), pomoc s ubytováním. S věznicí spolupracuje od června 2012 formou besed konaných ve věznici. Návštěvy probíhají nepravidelně.

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu spolupracuje s Věznicí Světlá nad Sázavou dlouhodobě. Jedná se především o formu spolupráce v rámci projektu S_ANIMA – motivační kurz pro odsouzené ženy s následnou pomocí při hledání zaměstnání a ubytování po propuštění z výkonu trestu, který je zaměřen na rozvoj motivace odsouzených žen před propuštěním z VTOS, sociální inkluzi a návrat na trh práce na základě rovných příležitostí a sociálního začleňování. Spolupráce je navázána od roku 2014.

Mezinárodní vězeňské společenství

Projekt Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu 

Projekt „Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu“ realizuje Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) ve věznici dlouhodobě. Jeho cílem je zařazení odsouzených žen po propuštění zpět do společnosti, snížení jejich rizik pro recidivu, pomoc pro udržení soudržnosti narušených rodinných vazeb, učení se schopnosti samostatného odpovědného jednání, minimalizace důsledků uvěznění, hledání zaměstnání, ubytování a další konkrétní pomoci v občanském životě propuštěných žen. Setkání jsou realizována 1x měsíčně. 

Kurz Vězňova cesta 

Do kurzu MVS „Vězňova cesta“, který ve věznici koordinuje a vede místní kaplan, se mohou odsouzené ženy zapojit od roku 2019. Cílem kurzu je seznámení se se základními principy křesťanství a křesťanské etiky, hledání duchovního směru s jiným hodnotovým žebříčkem, samostatné uvažování i komunikace a rovněž posílení pozitivních dovedností ve výkonu trestu i v civilním životě. Program je interaktivní a je koncipován na 8 setkání. 

Další aktivity MVS 

Členové MVS pravidelně působí na specializovaném oddílu pro matky s dětmi a realizují besedy pro drogově závislé, trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a odsouzené vykonávající výkon trestu v typu věznice zvýšená ostraha. 

Ze sponzorských darů a sbírek věřících poskytuje MVS nemajetným odsouzeným hygienu, potřeby pro program zacházení, knihy (bible), oblečení na sportovní aktivity nebo na výstup. Po domluvě odvezou propuštěnou ženu od věznice do místa bydliště nebo na zajištěnou ubytovnu. Lze zajistit i doprovod dobrovolníka z nádraží k domluvené ubytovně. Pro propuštěné provozují v Praze poradnu a klub „Dvě ryby“. Před Vánoci spoluorganizují akci „Andělský strom“ – dárky pro děti odsouzených rodičů, tato akce je součástí projektu „Podpora resilience rodin“.

RUBIKON Centrum, z.ú.

Nestátní nezisková organizace RUBIKON centrum podporuje odsouzené ženy na cestě zpět na svobodu. Jejím cílem je začlenění osob po výkonu trestu zpět do společnosti. Pomáhá v zajištění ubytování, získání zaměstnání, poskytuje dluhové poradenství.

Projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring

Základním principem spolupráce s osobami opouštějícími VTOS je podpora v jejich aktivizaci a posílení schopností zvládat svou životní situaci. Tento princip provází celý proces spolupráce s odsouzenými tak, aby docházelo ke zplnomocnění a vyšší samostatnosti zapojených osob. Projekt byl zahájen 1. 3. 2022.

Projekt Jak na dluhy

Projekt "Jak na dluhy" reaguje na problém finanční nestability, zadluženosti a předluženosti osob s trestní minulostí. Cílem je zvýšení informovanosti o možnostech řešení zadluženosti a aktivizace odsouzených k využití podpory v projektu. Projekt byl ve věznici zahájen 1. 8. 2019.

Bílý kruh bezpečí – spolek pro pomoc obětem a svědkům trestných činů

Organizace Bílý kruh bezpečí, konkrétně pobočka Jihlava, spolupracuje s věznicí od roku 2015. Svoje služby nabízí obětem trestných činů a svědkům trestné činnosti. Frekvence spolupráce mezi organizací a věznicí je závislá na konkrétním případu. Nabízená pomoc je vždy individuální s přihlédnutím k osobnosti oběti / svědka i okolnostem trestného činu a probíhá pomocí pohovorů mezi odsouzenou ženou a pracovníkem poradny. Jedná se o přímou individuální spolupráci během výkonu trestu odnětí svobody.

Romodrom o.p.s.

Organizace Romodrom poskytuje služby v oblasti sociální služeb a s věznicí spolupracuje od roku 2017. 

Program Terénní programy – Vězeňský program 

V rámci programu „Terénní programy – Vězeňský program“ se o.p.s. Romodrom zaměřuje na pomoc v hledání bydlení, zaměstnání, poskytuje dluhové a sociální poradenství. Cílem programu je dosáhnout toho, aby odsouzená žena i její rodina byly připraveni na propuštění, ať už v rámci podmínečného propuštění či pevného výstupu. Spolupráci navazuje již během výkonu trestu, setkání s odsouzenými ženami probíhají zpravidla 1x měsíčně.

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha s věznicí spolupracuje od roku 2016. Poskytuje specifické odborné služby v oblasti postpenitenciární péče, alternativních trestů, specifických sociálních služeb v trestním řízení se stabilní pozicí v oblasti restorativní justice. 

Resocializační integrační program BETA 

Resocializační integrační program „BETA“ je určen vězněným osobám, které budou v blízké době propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody.

Lighthouse spolek

Spolek Lighthouse poskytuje dluhové poradenství. Spolupráce s věznicí byla navázána v roce 2014. 

Program FINANCE a VT 

Program „Finance a VT“ funguje od roku 2017. Jedná se o individuální poradenství, kterého se účastní odsouzená žena, 2–3 pracovníci spolku a sociální pracovník věznice. Odsouzeným ženám je vysvětlen princip a postup při mapování a řešení pohledávek. Řešeny jsou také otázky návratu do běžného života  a úhrady škody způsobené trestnou činností. Do programu je možné zařadit každou odsouzenou, která není zařazena v jiném programu dluhového poradenství.

Program oddlužení bez následků

Program je určený pro odsouzené, které mají zájem o řešení dluhové zátěže formou insolvence, či pro odsouzené nebo propuštěné bez účasti v programu FINANCE a VT. Program funguje od roku 2019.

Projekt VIM - výukové tabule

V rámci spolupráce se spolkem Lighthouse převzala věznice vytvořené informační tabule týkající se dluhové problematiky. Tyto výukové panely byly vyrobeny a věznici předány v rámci projektu VIM (výukové a informační materiály) spolkem Lighthouse academy. Informační tabule znázorňují přehledně zpracované otázky a odpovědi pro odsouzené vracející se do civilního života. Tyto panely jsou určeny k umístění na jednotlivé oddíly ve věznici, rozděleny podle specializace oddílů a obsahu jednotlivých panelů. Jejich využití je možné také při aktivitách sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a dalších odborných zaměstnanců věznice.

Volónte Czech, o.p.s

Projekt VOL Pomoc 

Projekt VOL Pomoc se zaměřuje na cílovou skupinu předlužených osob ve výkonu, či po výkonu trestu odnětí svobody. Cílem je zvýšit uplatnitelnost těchto osob na legálním trhu práce bez dluhů a zamezit recidivnímu jednání. S ohledem na problematiku předluženosti je v projektu zapojena Exekutorská komora ČR jako metodický partner bez finančního příspěvku. Ve věznici byl projekt zahájen dne 1. 5. 2019. 

Projekt VOL zaměstnání 

Projekt VOL zaměstnání je určen pro nízko kvalifikovanou skupinu odsouzených. V rámci tohoto projektu si odsouzené zvyšují svoji kvalifikaci, aby zvýšily šanci na budoucí uplatnění se na trhu práce. Ve věznici byl projekt zahájen  1. 2. 2019. 

Projekt VOL technické zaměření

Program reaguje na problém nízkokvalifikovaných žen ve výkonu trestu, se zřetelem na ženy romské menšiny, romského původu. Pracuje s problematikou nutnosti zvýšení kvalifikace těchto osob formou profesních kvalifikací. Ve věznici byl projekt zahájen 1. 7. 2022.

Projekt VOL mentorink

Nabídka projektu je připravena tak, aby mentor mohl přiřazovat odsouzeným služby dle potřeby a vytvořeného individuálního plánu, přičemž je účelem odsouzené směrovat, aby se aktivně zapojovaly do řešení svých problémových oblastí, jejich situace se stabilizovala a tím se snižovala recidiva. Zaměřuje se především na níže uvedené oblasti:

·        řešení finanční situace ve VTOS i po propuštění

·        pomoc při hledání zaměstnání, pracovní diagnostika, pracovní poradenství, nabídky práce, zaměstnání po propuštění, ubytování

·        právní, psychologické poradenství, mediace, workshopy na posílení rodičovských/rodinných kompetencí aj.

·        vzdělání, rekvalifikace

Ve věznici byl projekt zahájen 1. 11. 2021.

Projekt "Mámu potřebuji"

Projekt „Mámu potřebuji“ si klade za cíl udržet pravidelný kontakt dětí ze sociálně slabých rodin a dětí umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech s jejich matkami, které se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody, a zachovat vzájemné citové vazby. Kontakt dětí s matkami je v rámci projektu realizován ve třech rovinách – Skype hovory, asistované návštěvy, které jsou nad rámec běžných návštěv, organizovány byly také dětské dny. Projekt byl zahájen 1. 11. 2019.

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba (PMS) spolupracuje především s odsouzenými se závažnou trestnou činností násilného charakteru, které byly odsouzeny k delším trestům.  PMS je rovněž tvůrcem programu VIT (Victim Impact Training), který ve věznici rozšířil nabídku aktivit pracující s trestnou činností odsouzených.

Program VIT (Victim Impact Training ), Vnímám i Tebe

Program „Victim Impact Training“ tvoří poměrně novou součást restorativní práce s pachateli trestných činů v České republice.  Program v sobě integruje práci s kriminogenními riziky pachatelů a práci s dopady trestného činu na oběť.  Cílem je uznání vlastní viny a trestu, převzetí odpovědnosti za své jednání a nalezení vhodné nápravy či kompenzace způsobené újmy. Program byl ve věznici pilotně ověřován ve spolupráci s PMS, od roku 2020 je realizován jako speciálně-výchovná aktivita pracující s trestnou činností odsouzených.