Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Heřmanice je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených zařazených do věznice s ostrahou s oddělením se středním stupněm zabezpečení a oddělením s vysokým stupněm zabezpečení. Ve věznici je zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním alkoholu a patologickým hráčstvím v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a zvláštní oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých. Ve věznici je rovněž zřízena bezdrogová zóna se standardním zacházením a výstupní oddíly. Celková kapacita věznice je stanovena na 682 míst.

Vnitřní diferenciace ve věznici s ostrahou

Do I. PSVD se zařazují odsouzení, kteří převážně aktivně plní program zacházení i své další povinnosti, chovají se a jednají v souladu s vnitřním řádem, a kteří se aktivně ve spolupráci se zaměstnanci podílí na činnostech souvisejících s organizací života ve věznici nebo mimo ni. 

Do II. PSVD se zařazují odsouzení, kteří částečně plní program zacházení a převážně se chovají a jednají v souladu s vnitřním řádem, a kteří se občasně ve spolupráci se zaměstnanci podílí na činnostech souvisejících s organizací života ve věznici i mimo ni. 

Do III. PSVD se zařazují odsouzení, kteří převážně odmítají přijmout nebo neplní program zacházení, neplní své povinnosti či se chovají a jednají v rozporu s vnitřním řádem.

Zvýhodnění odsouzených spočívá zejména:

Motivační činitelé ve věznici s ostrahou v oddělení se středním stupněm zabezpečení

Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost:
 • rozhodnutí ředitele věznice o umístění odsouzených do nízkého stupně zabezpečení,
 • podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu,
 • udělení odměny podle § 45 odst. 2, písm. h) ZVTOS,
 • udělení odměny podle § 45 odst. 2, písm. g) ZVTOS,
 • předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou podle § 19 odst. 8 ZVTOS,
 • udělení volného pohybu k návštěvě akcí realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení anebo k docházce do školy, při plnění pracovních úkolů podle příslušných ustanovení ŘVTOS,
 • realizace vycházek podle možností věznice v rozsahu až 2 hodin,
 • povolení návštěv až 5 osob,
 • povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle § 19 odst. 5 ZVTOS,
 • přednostního zařazení do práce,
 • realizace nákupu potravin a věcí osobní potřeby minimálně dvakrát týdně,
 • jednorázového nákupu do výše 800,- Kč,
 • účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici bez omezení,
 • využívání místnosti pro kondiční cvičení,
 • sledování televizních programů do 24 hodin,
 • uplatnění estetických prvků více než 1 kusu od každého druhu v ubytovacím prostoru (např. květina, polička, obrázek),
 • používání dalších věcí.
Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že:
 • jednorázový nákup je umožněn do výše 600,- Kč,
 • rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin,
 • uplatnění estetických prvků 1 kusu od každého druhu v ubytovacím prostoru.
Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že:
 • jednorázový nákup je umožněn do výše 400,- Kč,
 • rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin.

Motivační činitelé ve věznici s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení

Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost:
 • rozhodnutí ředitele věznice o umístění odsouzených do oddělení se středním stupněm,
 • podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu,
 • udělení odměny podle § 45 odst. 2, písm. h) ZVTOS,
 • udělení odměny podle § 45 odst. 2, písm. g) ZVTOS,
 • předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou podle § 19 odst. 8 ZVTOS,
 • účast na akcích realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení podle příslušných ustanovení ŘVTOS,
 • realizace vycházek podle možností věznice v rozsahu až 1,5 hodiny,
 • podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle § 19 odst. 5 ZVTOS,
 • přednostního zařazení do práce,
 • jednorázového nákupu do výše 800,- Kč,
 • účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici,
 • využívání místnosti pro kondiční cvičení,
 • sledování televizních programů do 24 hodin,
 • používání dalších věcí pro aktivity programu zacházení.
Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že:
 • jednorázový nákup je umožněn do výše 600,- Kč,
 • rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin.
Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že:
 • jednorázový nákup je umožněn do výše 400,- Kč,
 • rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin.

Programy zacházení na úseku standardního výkonu trestu

Vedle stěžejní oblasti, jíž je pracovní uplatnění odsouzených (ať už zařazením na některé z pracovišť nebo formou brigádnických prací), mají odsouzení možnost využít nabídky vzdělávacích, speciálně výchovných nebo volnočasových aktivit, vedených vychovateli nebo odbornými zaměstnanci oddělení. 

Brigádnické práce jsou soustředěny do několika vybavených dílen. V dílně „Kiwanis“, zřízené ve spolupráci se stejnojmenným občanským sdružením, šijí odsouzení látkové panenky pro dětská oddělení nemocnic. V dalších šicích a dřevomodelářských dílnách zhotovují textilní a dřevěné hračky, rovněž dodávané do nemocnic a školských zařízení. Ze vzdělávacích aktivit se velkému zájmu odsouzených těší program počítačové gramotnosti, umožňující získání celoevropsky uznávané kvalifikace (European Computer Driving Licence) – ECDL Certifikát. Úspěšným absolventům nabízí větší možnosti uplatnění na trhu práce, a to nejen v ČR, ale i v dalších zemích Evropské unie. Výuka probíhá v profesionálních podmínkách, v prostředí, které má status akreditované učebny. 

Důležité místo v oblasti vzdělávání má Školské vzdělávací středisko, které nabízí – především nekvalifikovaným odsouzeným – absolvování záučních kurzů „Dělník v elektrotechnice“ a „Zámečnické práce“. 

Od ledna roku 2010 je ve věznici realizován projekt 3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se), kognitivně – behaviorální program s terapeutickými prvky, jehož hlavním cílem je vést odsouzené k vytvoření si adekvátního náhledu na trestnou činnost a uvědomit si a přijmout konkrétní důsledky vyplývající z jejího páchání. Jednotlivé body programu 3Z podněcují odsouzené ke změně postojů a myšlení vedoucích ke kriminálnímu jednání. Odsouzení jsou motivováni k získání nových sociálních dovedností a k nekriminálnímu soběstačnému způsobu života po propuštění. V současné době disponuje věznice dvěma lektorskými dvojicemi z řad odborných zaměstnanců, i tak ale zájem ze strany odsouzených převyšuje možnosti jejich zařazení do programu. 

Velká pozornost je věnována specifické skupině odsouzených, tzv. mladým dospělým (odsouzení ve věku 18-26 let). Pro ně je určen projekt „Studium informačních technologií“, zaměřený na získání základních dovedností v práci s PC ( pro ty nejschopnější je zároveň přípravou na absolvování výše zmíněného programu ECDL) a program „Poradenství pro mladé dospělé“ – cyklus šesti skupinových setkání s psychologem, speciálním pedagogem a sociální pracovnicí, jehož náplní jsou sociální otázky (riziko sociálního vyloučení po propuštění na svobodu, možnosti postpenitenciární péče, partnerské vztahy), základy finanční gramotnosti, právního vědomí, komunikace, sebereflexe apod.

Projekt Dobrá (v)úle

Při projektu Dobrá (v)úle Vězeňská služba ČR spolupracuje s Českým svazem včelařů. „Všichni víme, že včelařství je důležitá společensko-prospěšná činnost ať už pro opylování rostlin včelami, pro produkci medu a dalších včelích produktů nebo pro bezprostřední spojení s přírodou. Nyní přibyla další pozitivní stránka včelařství může pomoci vězňům nejen smysluplně naplnit jejich volný čas, ale pomůže jim lépe se zapojit do života po ukončení výkonu trestu. Věřím, že projekt bude úspěšný. Že věznic, které se k němu připojí, bude rychle přibývat,“ uvedla před časem Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů. 

První včelí sezonu máme v naší věznici za sebou. V areálu věznice „vyrostlo” v roce 2017 jedenáct úlů s bezmála půl milionem včel. Stočit se podařilo šedesát kilogramů medu. S výběrem názvu medu pomohl Deník, který po jarní návštěvě věznice vyhlásil anketu. Jednoznačně vyhrál Bručoun. Etiketa pak vzešla z návrhu odsouzených.

Program VIT

Skupinový program VIT je novým programem, který je od ledna 2018 realizován v sedmi věznicích v rámci projektu Křehká šance II. Program je zaměřen na zvyšování odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči oběti, primárně je určen pro pachatele násilné trestné činnosti (nebo ty, kteří poškodili konkrétní fyzické osoby). Program je veden lektory z vězeňské služby a probační a mediační služby. Program je realizován 2x ročně zpravidla na jaře a na podzim. Jeden běh programu trvá 12 týdnů. Skupina 8-10 odsouzených se schází v odpoledních hodinách jednou týdně na tři hodiny. V programu se pracuje s vlastním životním příběhem, odsouzení jsou vedeni k přijetí odpovědnosti a hledání možností vhodného odčinění újmy, kterou způsobili.

Projekt křehká šance II

Institut podmíněného propouštění je jedním z nástrojů včasného a účinného sociálního začleňování pachatelů trestných činů do života na svobodě. Smyslem projektu Křehká šance II je rozšířit praxi KPP do dalších 9 soudních okresů (věznic) a provázat jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele (program Victim Impact Training) a rozvoj spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění (program Rozvoj restorativní praxe). Zcela novou aktivitou projektu KŠ II je vytvoření a pravidelná činnost platformy odborníků zabývající se problematikou institutu podmíněného propuštění v ČR, jejímž cílem je analýza stávající praxe a příprava návrhu na její změnu, vč. návrhů legislativních opatření.

Projekt si klade 4 základní cíle:

 • Komplexní a objektivní posouzení odsouzených připravujících se na podmíněné propuštění prostřednictvím Komise pro podmíněné propuštění
 • Vytvoření nového programu zacházení s odsouzenými ve věznici ČR
 • Vytvoření účinného modelu spolupráce mezi místní komunitou a věznicí a jeho uvedení do praxe v 6 soudních okresech
 • Vytvoření návrhu systémového řešení institutu podmíněného propuštění vč. návrhu legislativních opatření

Komise pro podmíněné propuštění

V celkem 18 regionech (ve věznicích zařazených do projektu KŠ a věznicích nově zařazených do KŠ II) projekt zajistí pravidelně prováděnou činnost Komisí pro podmíněné propuštění. Cílem aktivity je podpořit do projektu zařazené vězněné osoby připravující se na podmíněné propuštění (dále jen PP) tím, že podmínky pro jejich propuštění budou profesionálněji, komplexněji a objektivně posouzeny (prostřednictvím KPP) a pro účely rozhodnutí soudu bude vytvořeno doporučení/nedoporučení PP pachatele. V případě doporučení PP bude vytvořen návrh plánu bezpečného propuštění, tj. návrh opatření, která mají ve zkušební době PP snížit riziko recidivy pachatele, zohlednit potřeby oběti a zvýšit bezpečnost veřejnosti. Projekt si v souvislosti s rozvoje a rozšířením praxe KPP za cíl klade rovněž zvýšení profesionality pracovníků věnující se práci s vězněnými osobami a jejich přípravě na PP.

Projekt Kola pro Afriku

 • V létě roku 2013 se věznice zapojila do projektu kola pro Afriku Ostrava.
 • Úspěšná spolupráce Věznice Heřmanice na projektu Kola pro Afriku pokračuje i v roce 2018.
 • V současné době dvanáct odsouzených ve věznici opravuje kola, která usnadní dětem africké Gambie cestu za vzděláním.

Projekt – Základy finanční gramotnosti

Primárním cílem projektu je poskytnout odsouzeným ve Věznici Heřmanice komplexní informace, které jim umožní po propuštění z VTOS smysluplně a rozvážně nakládat s finančními prostředky tak, aby se vyhnuli zadlužování  a finančně bezvýchodné situaci.

Sekundární cíle:

 • podnítit zájem o problematiku efektivního nakládání s osobními financemi,
 • motivovat k sebevzdělávání, k osvojování si nových znalostí a dovedností z problematiky bankovních i nebankovních subjektů a jejich produktů,
 • naučit se řešit situace spojené s neočekávanými výdaji bez zadlužování,
 • vést k uvážlivému jednání při zřizování půjčky, úvěru, hypotéky apod. a rozvíjet schopnost realisticky porovnat výhodnost různých typů půjček,
 • získání základního náhledu na problematiku zadlužování a dluhů obecně a možností jejich efektivního řešení,
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu využití finančních prostředků v domácnosti, osvojit si schopnost sestavení efektivního domácího rozpočtu a plánování výdajů,
 • posilovat vědomí hodnoty peněz a uvážlivého přístupu k jejich utrácení.

Úsek Výkonu trestního opatření odnětí svobody

Od dubna 2013 je v naší věznici zřízeno oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých odsouzených. Zacházení s mladistvými odsouzenými spočívá v uplatňování standardních bezpečnostních, psychologických a speciálně pedagogických postupů jako u ostatních mladistvých odsouzených standardního oddílu, převažují skupinové formy zacházení, které ovlivňují odsouzeného v jeho sebenáhledu na dosavadní rizikový životní styl a motivují jej ke zdravému životnímu stylu v průběhu VTOOS, resp. i po jeho skončení. Programy zacházení obsahují širokou škálu nejrůznějších aktivit, kdy mezi ty nejdůležitější patří vzdělávací a speciálně výchovné aktivity:

 • Plnění povinné školní docházky pro mladistvé odsouzené
 • Kurzu na ukončení základního vzdělání
 • Profesní vzdělávání v rámci ŠVS (záuční kurzy)
 • Základy českého jazyka
 • Studium informačních technologií – přípravný kurz Základy práce na PC
 • Poradenství pro mladistvé odsouzené
 • Korektivní komunity
 • Tréninkové skupiny
 • Abreaktivní terapie
 • Sociálně právní poradenství
 • Sociální výcviku a muzikoterapie
 • TP 21 JUNIOR
 • Skupinové poradenství pro drogově závislé (PDP)
 • Základy křesťanské etiky

V rámci zájmových a sportovních aktivit odsouzení využívají vězeňskou knihovnu, sledovali TV, navštěvují kroužek kondičního posilování a sportovních her, hráli stolní tenis, jezdí na rotopedu, zapojují se do kroužku společenských her a kroužku šipek. V oblasti extramurálních aktivit mohou odsouzení využívat veškerých forem jako ostatní odsouzení ve Věznici Heřmanice.

Projekt TP 21 Junior

Hlavním cílem programu je minimalizace násilných projevů v chování odsouzených mladistvých snížením jejich aktuální, situačně podmíněné hladiny agresivity. Prostřednictvím tříměsíčního edukačně terapeutického programu (cca 21 hod. týdně) je vést k motivaci a vytvoření náhledu na nevhodnost řešení konfliktních a zátěžových situací agresivním jednáním, uvědomit si vlastní zodpovědnost a přijetí konkrétních důsledků za své jednání a za porušování zásad slušného chování spojeného s násilím. Cílem programu je rovněž vést k příznivým změnám a naučit se využívat smysluplně svůj volný čas. Program je založen na skupinových terapeutických, poradenských, pracovních, sebeobslužných a řízených zájmově sportovních aktivitách, směřujících k pozitivnímu ovlivnění a změně postojů, hodnot a chování mladistvých. Tyto pravidelně realizované aktivity by měly vést k zvýšení komunikačních dovedností odsouzených zaměřených na řešení vzniklých konfliktů v kolektivu ubytovny, ventilování nahromaděného psychického napětí a usměrnění fyzické činnosti sociálně přiměřeným způsobem. K nosným částem standardizovaného programu patří speciálně výchovné aktivity (abreaktivní terapie, sociálně psychologický výcvik, sociálně právní poradenství, základy arteterapie a tréninková skupina). TP 21 JUNIOR dále obsahuje pracovní terapii, sebeobslužné činnosti, relaxační aktivity a tři volnočasové, zájmové a sportovní kroužky. Program probíhá zpravidla 2x ročně, vždy na jaře a podzim.

Úsek speciálního zacházení

Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek 

Cílovou skupinou jsou odsouzení muži ve věznici s ostrahou, zařazení do vysokého stupně zabezpečení, kteří mají dobrovolný zájem o řešení svého abúzu alkoholu a gamblerství. Indikací je problém s abúzem či závislostí na alkoholu či hráčství a zájem odsouzeného tento problém řešit. Kontraindikací jsou jazyková bariéra, jiné duševní onemocnění, významné osobnostní abnormality. Cílem Specializovaného oddílu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek (dále jen „SpOOL“) je především:

 • vytvoření kritického náhledu na alkoholovou či hráčskou kariéru odsouzeného a chorobnost užívání alkoholu či hraní, na souvislost závislosti a páchání trestné činnosti, motivovat k abstinenci a toto rozhodnutí posilovat,
 • redukovat riziko recidivy,
 • přestrukturování hodnotových schémat,
 • získání nových dovedností ke zvládání rizikových situací,
 • budování volních vlastností.

Hlavním prostředkem dosahování cílů specializovaného zacházení je režimový charakter programu, psychoterapeutická skupina a skupinové poradenství. Mezi garantované obligatorní aktivity programu zacházení patří:

 • komunitní systém,
 • relaxace,
 • psychoterapeutická skupina,
 • skupinové poradenství,
 • životopisná skupina,
 • sociální poradenství a tematická skupina,
 • práce s deníkem.

Specializovaný oddíl pro odsouzené s mentální retardací

Cílem Specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení (dále jen SpO) je prostřednictvím výchovně terapeutického programu zacházení minimalizovat možnost zneužívání slabších odsouzených a umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu v prostředí, které nebude dále zhoršovat jejich psychický stav, snižovat možné následky pobytu ve vězení u odsouzených již dříve omezených v rozumových schopnostech, snažit se zachovat žádané sociální dovednosti již dříve získané a dle možností je zlepšit. 

Po zařazení odsouzeného do SpO je program zacházení aktualizován a doplněn o aktivity terapeutického programu, přičemž rozsah aktivit, kterých se musí odsouzený účastnit, činí minimálně 15 hodin týdně. Mezi garantované obligatorní aktivity programu zacházení patří:

 • komunitní systém,
 • informativní komunita,
 • terapeutická skupina,
 • skupina nácviku sociálních a komunikačních dovedností,
 • sociálně právní poradenství,
 • základy arteterapie

Oddíl bezdrogové zóny

Ve věznici je zřízen oddíl bezdrogové zóny pro odsouzené zařazené do typu věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. Odsouzený je do oddílu bezdrogové zóny zařazován na základě vlastní písemné žádosti, jejíž součástí je i prohlášení odsouzeného, že se dobrovolně podřídí platnému řádu oddílu bezdrogové zóny a že je si vědom důsledků plynoucích z případného nedodržení stanoveného závazku, 

Na úseku speciálního zacházení je také realizován program GREPP, jež vychází z Usnesení vlády České republiky ze srpna 2006. 
Stanovuje postup zacházení s odsouzenými za trestné činy spáchané na dětech (osoby do 18 let – týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí i sexuální zneužívání bez komerčního aspektu).

Program GREPP 1

Je koncipován jako vzdělávací skupinový program pro 12 odsouzených, trvá 5 týdnů, pracuje s prvky skupinové dynamiky a je pro odsouzené, kteří odpovídají daným kritériím, povinný. Nejedná se o terapeutický program (cílem není změna osobnosti účastníků), ale o tzv. program „narovnání“. 

Cílem programu je poznání a uvědomění si konkrétních důsledků své TČ, identifikace toho, co lze změnit, nalezení primárního spouštěče pro páchání TČ na dětech (alkohol, peníze, drogy, porucha osobnosti) a hledání odpovědi na otázky co dál, tj. reintegrace do společnosti.

Program GREPP 2

Je dlouhodobým terapeutickým programem pro odsouzené, kteří úspěšné absolvovali GREPP 1. Probíhá jednou za dva roky, trvá 10 měsíců a jeho cílem je dosáhnout u zúčastněných odsouzených změny myšlení a chování.

Výstupní oddělení

Ve věznici je v rámci oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení zřízen výstupní oddíl (dále jen „VO“). V oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a v rámci výkonu trestního opatření odnětí svobody je výstupní oddíl tvořen tzv. výstupní ložnicí v rámci standardního oddílu. Činnost VO je realizována v souladu s ČRD. O zařazení odsouzeného do VO rozhoduje ředitel věznice na návrh odborné komise. O eventuálním vyřazení odsouzeného rozhoduje ředitel věznice na návrh odborné komise. 

Mezi garantované aktivity programu zacházení patří zpravidla:

 • komunitní setkání odsouzených,
 • sociálně právní poradenství
 • psychosociální poradenství
 • vzdělávací činnost
 • pracovní, extramurální, vzdělávací a sebeobslužné aktivity.