Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

 

1. Podmínky realizace návštěv

Návštěvy ve Věznici Heřmanice jsou realizovány v souladu s § 19 zákona č. 169/1999 Sb., 
o výkonu trestu odnětí svobody a §§ 26 až 28 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a Vnitřním řádem věznice Heřmanice.

O návštěvu žádá odsouzený písemně s dostatečným časovým předstihem.  

 

2. Pravidla vstupujících osob

K realizaci návštěvy se návštěvníci dostaví k hlavnímu vchodu věznice s platným dokladem totožnosti opatřeným fotografií a povolením k realizaci návštěvy (tzv. navštívenka), a to dle času, který je vyznačen na „Povolence k realizaci návštěvy“. Dostatečný časový předstih, který je v čase na povolení k návštěvě zahrnut, je určen k realizaci perlustrace v rámci vstupu do věznice.

 

3. Kontrola vstupujících osob

Vězeňská služba České republiky je podle zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence v objektech jí spravovaných a střežených (dále jen „střežený objekt“). Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je vlastníkem těchto objektů.

 

Střežený objekt je dle § 2 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 555/1992 Sb. místem, v němž je vykonávána vazba, trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, a dle § 13 a § 21a uvedeného zákona se na vstupující osoby vztahují následující pravidla:

1. Vstupující osoba bere na vědomí, že vstupuje do střeženého objektu.

2. Vstupující osoba je povinna dodržovat stanovená omezení pro vstup označená viditelně příslušnými piktogramy nebo nápisy.

3. Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

4. Vstupujícím osobám je zakázáno ve střeženém objektu pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy.

5. Vstupující osoba je povinna na výzvu příslušníka Vězeňské služby České republiky prokázat svoji totožnost a podrobit se bezpečnostní prohlídce, a to i za použití technických prostředků.

6. Vstupující osoba je povinna na výzvu příslušníka Vězeňské služby České republiky uložit na místo k tomu určené:

▪ mobilní telefon nebo jiné komunikační zařízení, fotoaparáty, kamery,

▪ nosiče dat,

▪ nebezpečný předmět, kterým je možné učinit útok proti tělu důraznějším (např. střelná zbraň, nůž, boxer, slzotvorný prostředek), výbušniny,

▪ omamné a psychotropní látky, jedy, léky a další předměty, které nemají přímou souvislost s účelem vstupu do věznice,

▪ další předměty, o kterých rozhodne příslušník vykonávající bezpečnostní prohlídku.

 

 

Po uzamčení nepovolených předmětů do určených skříněk jsou návštěvníci povinni projít rámovým detektorem kovů (vyjma osob se zdravotním omezením doložené lékařským potvrzením) a zavazadlo předložit ke kontrole realizované prostřednictvím rentgenového zařízení.

 

Při nedodržení uvedených pravidel je příslušník Vězeňské služby České republiky povinen vstupující osobu na tuto skutečnost upozornit, využít zákonné výzvy a v případě neuposlechnutí proti této osobě zakročit ve smyslu zákona č. 555/1992 Sb.

 

Po ukončení této kontrolní činnosti návštěvníci přechází do prostoru šatny, kde odloží svá zavazadla a další osobní věci do uzamykatelných skříněk, vyjma přiměřeného množství peněžní hotovosti k nákupu potravin v automatech. V případě, že vstupující návštěva předloží povolení k předání nárokového balíku či osobních věcí odsouzenému, jsou tyto předem zkontrolovány a nárokový balík se poté zapečetí. Návštěvníci následně nárokový balík, respektive osobní věci předají vězněné osobě v průběhu návštěvy.

 

4. Pravidla a podmínky realizace návštěv

Bezprostředně před započetím návštěv jsou návštěvnici vedoucím návštěv poučeni o průběhu, pravidlech a podmínkách realizace návštěv, zejména o skutečnosti, že v případě porušování kázně a pořádku, narušení bezpečnosti věznice, může být návštěva přerušena, případně předčasně ukončena.

 

5. Prostory pro realizaci návštěv

Pro realizaci návštěv je určena čekárna v hlavní administrativní budově, která je vybavena příslušnými právními normami upravujícími výkon trestu odnětí svobody a vnitřním řádem věznice, dále dvě návštěvní místnosti umístěné v suterénu budovy A, dětský koutek a místnosti pro návštěvy realizované přes průhlednou dělící přepážku či návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby.

 

6. Termíny pro realizaci návštěv

Termíny návštěv na konkrétní kalendářní měsíc jsou odsouzeným k dispozici s dostatečným časových předstihem a jsou plánovány zpravidla na dny pracovního volna nebo pracovního klidu.

 

7. Možnosti uzpůsobení návštěv

Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Mladistvý odsouzený má právo přijímat návštěvy na dobu 5 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Ředitel věznice může:

·         v zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu povolit odsouzenému návštěvu osob jiných než blízkých;

·         ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou osobami blízkými;

·         povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených;

·         v odůvodněných případech rozdělit návštěvu na více oddělených časových úseků, zejména v rámci uskutečnění návštěv s dětmi vězněných rodičů mladších 15. let k posílení kontaktu a komunikace dítěte a odsouzeného. Pro děti vězněných rodičů je v návštěvní místnosti zřízen dětský koutek.

·         povolit odsouzenému navýšení počtu návštěvníků, kdy počet dětí vězněného rodiče přesahuje 4 osoby,

·         z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit návštěvy častěji, a to i mimo původně určený čas. Pokud ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby odsouzenému povolí přijmout návštěvu osoby jiné než blízké, nezapočítává se doba do časového limitu pro návštěvy osob blízkých.

 

8. Realizace návštěvy z bezpečnostních důvodů, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou

V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou. Návštěvy z bezpečnostních důvodů se uplatňují vůči odsouzených, kteří zejména užili omamnou a psychotropní látku, odmítli se podrobit odběru tělní tekutiny na přítomnost omamných a psychotropních látek, užili lék neordinovaný lékařem nebo jiným závažným způsobem porušili normy upravující výkon trestu odnětí svobody ovlivňující bezpečnost 
ve věznici - držení nebo užití mobilního telefonu, SIM karty, paměťového média apod. V případě realizace této návštěvy, nelze odsouzenému zakoupit občerstvení, rovněž není umožněn fyzický kontakt jakoukoliv formou, a to ani při přivítání a rozloučení. Uvedená návštěva je realizována i v případě podezření, že civilní osoba vstupující do věznice pronáší do jejich prostor nepovolenou věc.

 

Dětský koutek na návštěvní místnosti:

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/hermanice/fotogalerie/detsky-koutek/1.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/hermanice/fotogalerie/detsky-koutek/116.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/hermanice/fotogalerie/detsky-koutek/111.jpg