Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

1. Soubory cookies 

V rámci provozu internetových stránek Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba ČR) jsou používány soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete používat.   

Vězeňská služba ČR se při nakládání se soubory cookies řídí právní úpravou, která je obsažena v § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů[1] (dále jen zákon o elektronických komunikacích). Tato právní úprava Vězeňské službě ČR výslovně povoluje shromažďovat některé informace i bez Vašeho souhlasu. Jedná se o ty informace, které jsou nezbytné pro zajištění technického chodu internetových stránek, bez těchto informací by internetové stránky provozované Vězeňskou službou ČR nefungovaly správně. V případě internetových stránek Vězeňské služby ČR se jedná o skupinu cookies souborů, která je označena jako „nezbytné“.

Jiné informace než ty, které slouží k zajištění technického fungování internetových stránek Vězeňské služby ČR, jsme oprávněni dle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích shromažďovat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas.

 

2. Nastavení cookies

Nastavení cookies souborů můžete změnit po rozkliknutí záložky „Spravovat cookies“, která se nachází uprostřed webových stránek. Zároveň většina webových prohlížečů umožňuje uživateli určitou kontrolu nad některými cookies soubory prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zde naleznete návody pro jednotlivé webové prohlížeče: 

Chrom

Microsoft Edge

Mozzila Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Safari.

Pokud se chcete odhlásit ze sledování Google Analytics, navštivte tyto internetové stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies soubory v sobě rovněž nesou takové informace, na základě kterých jsou osoby identifikované, případně se stávají identifikovatelnými. Z toho důvodu Vězeňská služba ČR jako správce osobních údajů přináší v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES[2] (dále jen „GDPR“) doplňující informace o tomto zpracování osobních údajů.

 

3. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4, adresa elektronické podatelny: e-podatelna@grvs.justice.cz, ID datové schránky:  b86abcb.

 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován statutárním orgánem Vězeňské služby České republiky v souladu s článkem 37 GDPR.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že máte za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR a rovněž u něj můžete uplatnit právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 15 GDPR.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Vězeňské služby ČR:

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, e-mail: poverenec@grvs.justice.cz,

sekretariát, tel.: + 420 244 024 802, ID datové schránky: nzz9tgu.

 

5. Zpracování osobních údajů obsažených v souborech obsahující informace, na základě kterých jsou       osoby identifikované, případně se stávají identifikovatelnými

Správce zpracovává osobní údaje pouze v případě, že k tomuto zpracování udělíte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete udělit buď pro všechny skupiny cookies souborů, nebo pouze pro vybranou skupinu/skupiny cookies souborů.

 

6. Rozsah zpracování osobních údajů

Preferenční cookies soubory umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace o návštěvníkovi (jaká témata vyhledával, jak dlouho se na stránce zdržel, jaké zařízení využil, jaká klíčová slova využil pro vyhledávání apod.) a z tohoto pohybu na stránkách jsou pro správce následně vytvářeny statistické údaje.

Marketingové cookies soubory jsou soubory třetích stran a slouží pro sledování pohybu návštěvníka na internetových stránkách správce s cílem zobrazit tomuto návštěvníkovi reklamu, která je pro něj zajímavá a relevantní a vyhodnotit účelnost reklamních kampaní, které správce provozuje. Marketingové cookies ze skupiny sociálních sítí (YouTube, Facebook, či Twitter) pak umožňují návštěvníkovi přehrát videa přímo na stránce správce.

 

7. Souhlas s použitím cookies souborů

Subjekt údajů není povinen udělit souhlas s použitím cookies souborů. Jak již bylo uvedeno výše v bodě 1 tohoto dokumentu, v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je Vězeňská služba ČR oprávněna bez souhlasu subjektu údajů využít pouze ty typy cookies souborů, které jsou nutné pro zajištění správného fungování našich internetových stránek (cookies soubory z kategorie „nezbytné“). V ostatních případech je na svobodné vůli subjektu údajů, zda souhlas udělí, či nikoli, a pokud tak neučiní, internetové stránky Vězeňské služby ČR zůstanou zcela přístupné a nebudou nijak omezeny.

V případě, že souhlas subjekt údajů udělí, dojde ke zpracování osobních údajů podle bodu 6 a v některých případech jsou osobní údaje na základě Vašeho souhlasu předány do třetích zemí, viz bod 8.

 

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pokud subjekt údajů zvolí možnost „Přijmout vše a zavřít“ či vybere takové cookies soubory, které jsou poskytovány společností Google, Facebook, Twitter či YouTube, vyjadřuje tím svůj výslovný souhlas s předáváním osobních údajů do třetích zemí (především do USA). Správce však upozorňuje na skutečnost, že po předání osobních údajů do třetích zemí nemá správce osobních údajů dostatečné právní a faktické nástroje k zajištění bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů.

 

9. Předávání osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům, pokud k tomu nemají zákonné zmocnění (např. orgány činné v trestním řízení), nebo k tomu návštěvník neudělil souhlas.

 

10. Jak dlouho bude správce osobní údaje zpracovávat

Tato informace je uvedena v části „spravovat cookies“ pod jednotlivými typy souborů cookies.

 

11. Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů

  • právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a   za podmínek stanovených čl. 15 GDPR
  • právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR
  • právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR
  • právo na omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních údajů
  • přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], nebo na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a provádí se automatizovaně; toto právo se však neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (k tomu viz čl. 20 GDPR)
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo podat stížnost – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu;

 

        Úřad pro ochranu osobních údajů

        Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

        e-mail: posta@uoou.cz

        ID datové schránky: qkbaa2n.


 

[1] Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním      osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).