Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Věznici Valdice jsou mimo standardních oddílů pro odsouzené v typu věznice ostraha - nejvyšší stupeň zabezpečení a střední stupeň zabezpečení, zvýšená ostraha, nástupního a výstupního oddílu i dva specializované oddíly. Zaměstnanci se snaží o to, aby i odsouzení s duševními poruchami byli schopní bezproblémového vykonání trestu a následně po propuštění z výkonu trestu se řádným způsobem zapojili do běžného občanského života.

Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování (SpO)

Dne 1.10.2010 byla opět zahájena činnost specializovaného oddílu dle platných předpisů. Dlouhodobým cílem terapeutického programu oddělení je zredukovat škodlivé či nebezpečné projevy chování odsouzených a naučit odsouzené vědomě kontrolovat své jednání a chování žádoucím směrem. 

Cely jsou malokapacitní (max. 4 lůžka v cele), celková kapacita oddělení je 16 lůžek. Aktivity probíhají na kulturních místnostech. Odborné zacházení na oddílu je personálně zajišťováno dvěma vychovateli-terapeuty, speciálním pedagogem a psycholožkou, která je zároveň garantem odborné činnosti. Veškeré aktivity na oddělení probíhají formou skupinové psychoterapie, individuálního terapeutické zacházení, speciálně-výchovných aktivit, pracovní, vzdělávací, kulturní a zájmové činnosti. 

Do programu nastoupilo 19 odsouzených, kteří byli rozděleni do dvou terapeutických skupin. Obě skupiny mají shodný terapeutický program zahrnující 4 hodiny odborných skupinových aktivit denně. Do SpO jsou přijímáni, na základě své žádosti, odsouzení, jejichž osobnostní struktura je dána trvalou změnou jednotlivých složek osobnosti v oblasti prožívání a chování. Jedná se o jedince výrazně narušené, s různými formami a stupni poruch osobnosti, často polymorfního typu, s nejrůznější, převážně však s velmi závažnou trestnou činností, všech věkových kategorií, s různou délkou zbytkového trestu, zařazených do věznice se zvýšenou ostrahou. 

Terapeutický program je členěn na tři fáze, dle hodnotících období. Úvodní fáze je zaměřená na adaptaci odsouzeného, jeho seznámení s podmínkami a cíli specializovaného oddělení. Cílem této etapy je především navázání kvalitního terapeutického kontaktu s odsouzeným a adaptace odsouzeného na komunitní formu komunikace. Střední fáze je zaměřena na intenzivní terapeutické působení individuální a skupinové, realizuje se intenzivně terapeutický program s využitím stanovených forem a metod, provádějí se skupinové řízené aktivity pod vedením odborných zaměstnanců specializovaného oddělení. Závěrečná fáze je zaměřená na ukončení a vyhodnocení působení odsouzeného na specializovaném oddělení, hodnocení míry naplnění stanovených individuálních cílů, zpracovávání podkladů a doporučení pro následnou péči. Cílem tohoto období je kromě hodnocení i příprava odsouzených na ukončení pobytu na oddělení a přechod do standardního výkonu trestu. Terapeutický program zahrnuje nácvik sociálních dovedností, skupinovou diskuzi, muzikoterapii, biblioterapii, relaxaci, psychoterapii, komunitní setkávání a další spec. výchovné a vzdělávací aktivity. 

Důvodem pro vyřazení z tohoto oddělení je dopuštění se jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, zneužití návykových látek, opakované odmítání účasti v řízených aktivitách a neplnění stanoveného programu zacházení a hrubé porušení základních povinností, vyplývajících ze ZVTOS, ŘVTOS a VŘ.

Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SpO/T)

Dne 1. 4. 2008 zahájilo svou činnost specializované oddělení (nyní specializovaný oddíl) pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek. V rámci jednotlivých fází terapeutického působení jsou, v závislosti na skupinových a individuálních aktivitách, používány metody skupinové psychoterapie, individuálního terapeutického zacházení, speciálně-výchovných aktivit, pracovní, vzdělávací, kulturní a zájmové činnosti. 

Cely jsou malokapacitní (max. 4 lůžka v cele), celková kapacita oddělení je 16 lůžek. 

Do SpO/T jsou přijímáni odsouzení s duševní poruchou a poruchou chování vyvolanou účinkem návykových látek, kteří prokázali motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému dobrovolným podáním žádosti o zařazení do oddělení a sepsáním motivačního dopisu. Jsou schopni alespoň částečně přiznat vinu a podíl na spáchání trestného činu, jsou schopni skupinové práce, předpokládáme u nich snahu o úspěšné znovuzačlenění se do společnosti a jsou zařazeni k výkonu trestu odnětí svobody do typu vězení zvýšená ostraha. 

Povinné skupinové aktivity jsou realizovány v počtu 21 hodin týdně a zajišťuje je stálý tým, který tvoří 2 vychovatelé-terapeuti, vychovatel, spec. pedagog a psycholožka a dle potřeby sociální pracovnice. Tyto aktivity zahrnují např. vzdělávací program, skupinovou práci a diskuzi, interakční výcvik, muzikoterapii a vedle toho zde jsou nabízeny i zájmové aktivity jako výtvarný kroužek, kroužek stolního tenisu a stolní kopané apod. 

Terapeutický program je rozdělen na tři šestiměsíční fáze. Úvodní fáze je zaměřena na adaptaci odsouzeného, jeho seznámení s podmínkami a cíli SpO/T. Cílem této etapy je především navázání kvalitního terapeutického kontaktu s odsouzeným, jeho adaptace na komunitní formu komunikace. Střední fáze je pak zaměřena na intenzivní terapeutické působení jak individuální tak skupinové, realizuje se intenzivně terapeutický program s využitím stanovených forem a metod, provádějí se skupinové řízené aktivity pod vedením odborných zaměstnanců oddělení. Závěrečná fáze zahrnuje vyhodnocení působení na SpO/T, hodnotí se míra naplnění stanovených individuálních cílů, zpracování podkladů a doporučení pro následnou péči. Cílem tohoto období je kromě hodnocení i příprava odsouzených na ukončení pobytu na tomto oddělení. 

Důvodem pro vyřazení z oddělení je projev jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, porušení abstinence, či zatajení informace o porušení abstinence spoluodsouzeným, jakékoli psychotropní, návykové či omamné látky (stejně tak při držení, získávání a výrobě těchto látek nebo za držení prostředků k jejich výrobě či aplikaci), odmítnutí podrobit se testu na přítomnost těchto látek v organismu, opakované odmítání účasti v řízených aktivitách a stanoveném programu zacházení a hrubé porušení základních povinností vyplývajících ze ZVTOS, ŘVTOS a VŘ.

Specializovaný oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné

Ve dvou ubytovnách došlo v závěru pololetí 2020 k vytvoření nových samostatných Specializovaných oddílů pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené. Kapacita pro odsouzené v O-VSZ je 5 míst (jedna ložnice) a pro odsouzené v ZO je kapacita 12 míst (3 cely). Program zacházení v oddílech pro TPN je zde přizpůsoben požadavkům na zacházení s danou kategorií odsouzených. Vzhledem k tomu, že tyto oddíly nejsou bezbariérové, zde mohou být umisťováni pouze odsouzení bez větších zdravotních obtíží. Odborné zacházení je zajištěno v rámci samostatných týmů, určených pro výstupní oddíly.

SPO