Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zacházení s touto skupinou vězňů upravuje Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který od 1. ledna 2014 v novém § 72a upravuje výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených. Odsouzení k doživotním trestům jsou umísťováni zpravidla po jednom na ubytovně se zesíleným stavebnětechnickým zařízením. Několik jednotlivců je však zařazeno na standardní ubytovně, a to v intencích zákona. Např. ke konci roku 2015 bylo ve věznici umístěno 23 doživotně odsouzených, z toho 21 bylo umístěno na oddělení se zesíleným stavebnětechnickým zabezpečením a 2 ve standardní ubytovně určené pro odsouzené ve zvýšené ostraze, v polovině roku 2022 se počty změnily na 17 celkem, z toho 10 zařazených ve standardní ubytovně. 

Každý odsouzený, doživotně odsouzeného nevyjímaje, má určen program zacházení. Cílem realizace programů zacházení u této skupiny odsouzených je zvýšení nebo prohloubení vzdělání, posilování poznávacích funkcí, udržení tělesného a duševního zdraví, eliminace důsledků vyplývajících z dlouhodobého uvěznění – sociální izolace, která s sebou nese ztrátu osobní zodpovědnosti, krizi identity, popřípadě závislost na trestní instituci, možnost přeřazení z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s mírnějším režimem a po uplynutí zákonem stanovené doby též příprava na případné podmíněné propuštění z výkonu trestu. 

Na základě podmínek a v souběhu s kritérii vnitřní diferenciace jsou tvořeny a aplikovány programy zacházení, jejichž zaměření má za účel eliminovat negativní důsledky dlouhodobého věznění. Náplně programu zacházení a jejich alternativy jsou zaměřeny tak, aby omezovaly důsledky institucionalizace, neboť vlivem ztráty samostatnosti a iniciativy vyvstávají nežádoucí změny postojů, vzorců chování a změny obranných mechanismů, které vedou k depresivním stavům, apatiím až postupné degradaci osobnosti. U této kategorie odsouzených se vyskytují určité poruchy osobnosti, takže vzorce chování se mění nepatrně a je nezbytné na ně působit efektivně a kromě skupinového zacházení s větším důrazem na individuální přístup. Programy zacházení jsou tedy stanoveny dle specifických potřeb jednotlivých odsouzených, a to dle věku, zájmů a intenzity sociálních kontaktů, včetně zohlednění osobnosti odsouzeného i s přihlédnutím k jeho aktuálnímu psychickému stavu a možnostem věznice. Naprostá většina této kategorie odsouzených dodržuje stanovený pořádek a kázeň a plní své povinnosti stanovené zákonem a vnitřním řádem věznice.

Speciálně výchovné aktivity

Společenské dění – jedná se o speciálně výchovnou aktivitu vedenou vychovatelem-terapeutem, jejíž zavedení přispěje zejména k smysluplnému trávení volného času odsouzených a k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody. Cílem této aktivity je zlepšit komunikativní schopnosti odsouzených, rozšířit přehled o současných společenských tématech a pokusit se narušit stereotyp v uvažování a myšlení vzniklý působením negativních účinků dlouhodobého výkonu trestu odnětí svobody. 

Kompetenční rozvoj – jedná se o řízenou aktivitu vedenou speciálním pedagogem. Cílem této formy zacházení je komplexní působení na odsouzené, které vytváří předpoklady k prohloubení vlastního sebepoznání a rozvoji sociálních a personálních kompetencí. Tak jsou vytvářeny předpoklady pro zlepšení schopností odsouzených samostatně řešit náročné životní situace.

Vzdělávací aktivity

Sociálně právní poradenství – jedná se o řízenou aktivitu vedenou sociální pracovnicí. Cílem této formy zacházení je komplexní působení na odsouzené, které vytváří podmínky k prohloubení jejich poznatků a k rozvoji klíčových sociálních a osobnostních kompetencí. 

Pěstování okrasných rostlin a zeleniny – jedná se o řízenou aktivitu vedenou vychovatelem. Cílem této aktivity je motivace ke změně chování, především v oblasti negativních projevů chování ve vztahu jak k personálu věznice, tak i mezi sebou navzájem, učení se sebekontrole i spolupráci, získávání základních dovedností a znalostí v oblasti agrotechniky.

Pracovní aktivity

Pracovní aktivity probíhají jednak formou placeného zaměstnávání odsouzených, kdy je z celkového počtu  odsouzených k DT zařazena většina. Náplní jejich práce je kompletace kovových objímek a provádění prací nutných k zajištění chodu věznice. Jedná se převážně o úklidové práce.

Zájmové aktivity

Jazykový kroužek – jedná se o aktivitu zajišťovanou vychovatelem, cílem je snaha o efektivní využití volného času odsouzených studiem cizích jazyků (angličtina, němčina, čínština) i o podporu rozvoje pozitivních vlastností (např. rozvoj trpělivosti, cílevědomosti a vytrvalosti) a rozšíření možnosti sociálního kontaktu mezi odsouzenými. 

Počítačový kroužek a elektronické hry – jedná se o aktivitu zajišťovanou vychovatelem. Primárním cílem aktivity je rekreativní funkce (snižování tenzí zapojených odsouzených), která přispívá k bezproblémovému průběhu výkonu trestu bez nutnosti přijímat mimořádná opatření, sekundárním cílem je využití počítačů jako podpůrných prostředků pro výuku cizích jazyků. 

Kondiční cvičení – jedná se o zájmovou sportovní aktivitu zajišťovanou vychovatelem. Je určena pro odsouzené s dlouhodobými tresty, která přispívá k udržení přiměřené fyzické kondice odsouzených i k posilování sociálních kontaktů mezi nimi a zmírnění negativních vlivů vězeňského prostředí. 

Stolní fotbal, stolní tenis – jedná se o zájmovou aktivitu zajišťovanou vychovatelem. Hlavním cílem je snižovat nežádoucí účinky a důsledky prizonizace, které vyplývají z dlouhodobého uvěznění. Aktivita umožňuje odsouzeným realizovat se společensky žádoucím způsobem a přispívá k odbourání negativních tenzí. 

Klub společenských a logických her, kroužek křížovek a sudoku – jedná se o zájmovou aktivitu zajišťovanou vychovatelem. Cílem této aktivity je motivace ke změně chování, především v oblasti negativních projevů chování ve vztahu jak k personálu věznice, tak i mezi sebou navzájem, učení se sebekontrole a přispívá k rozvoji pozitivních rysů osobnosti. 

Modelářský kroužek – jedná se o zájmovou aktivitu zajišťovanou vychovatelem-terapeutem, která přispívá zejména k smysluplnému trávení volného času odsouzených a k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody. 

Nabídka aktivit v oddělení se zesíleným stavebnětechnickým zařízením zahrnuje možnost sledování vysílání televize v povoleném rozsahu dle motivačních faktorů podle jednotlivých skupin i možnost půjčování knih z oddílové knihovny. Odsouzení mají dle své volby zajištěnu i duchovenskou a pastorační činnost, kterou zajišťují vězeňští kaplani. Velmi intenzivně jsou provozovány i venkovní sportovní aktivity na vycházkových dvorech včetně sportovního hřiště – je preferován převážně líný tenis, ale i prostory pro kondiční cvičení, dále klidová zóna vybavená stolem a lavicemi, která je využívána v rámci vycházky pro posezení s knihou, hraní společenských her apod. 

Veškeré aktivity s touto skupinou odsouzených jsou upravovány s ohledem na maximální bezpečnost zaměstnanců.

Problematika doživotně odsouzených