Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Do střeženého objektu Vězeňské služby je povolen vstup

  • na služební (dočasný) průkaz příslušníka Vězeňské služby,
  • na průkaz (dočasný) občanského pracovníka Vězeňské služby,
  • na zvláštní povolení,
  • na služební průkaz příslušníka policie, Bezpečnostní informační služby České republiky nebo Vojenské policie,
  • na občanský průkaz,
  • na cestovní pas, diplomatický pas, diplomatický průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který Česká republika uznává,
  • na průkaz člena Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; na průkaz zaměstnance Kanceláře veřejného ochránce práv.

Vstup do objektu se uskutečňuje zásadně v pracovních dnech a v pracovní době s výjimkou osob, které jsou členy Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Kanceláře veřejného ochránce práv, orgánů oprávněných k provádění kontroly a osob, které vstupují bez zvláštního povolení. 

Vstup do objektu lze povolit též osobě nebo orgánu, pokud prokáže oprávněný zájem a předloží platný občanský průkaz občana České republiky. Vstup osob na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud toto potvrzení není opatřeno fotografií. 

Vstup do objektu lze povolit osobě, pokud prokáže oprávněný zájem a předloží cestovní pas, diplomatický pas nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který Česká republika uznává, anebo diplomatický průkaz. 

Pracovníci jiných subjektů, popřípadě osoby, plnící úkoly vyplývající ze smluv nebo dohod uzavřených s Vězeňskou službou, např. lékaři, odborní hospodářští pracovníci, soukromí podnikatelé, jsou oprávněni vstupovat do objektů pokud předloží občanský průkaz a zvláštní povolení, o jehož vydání rozhoduje generální ředitelství nebo ředitel věznice. 

Je zakázáno vpustit do střeženého objektu zjevně podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem toxických látek a drog a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat!!! 

Příslušníci jsou při střežení objektů, dle zákona č. 555/1992Sb., oprávněni zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci a dopravní prostředky při vjezdu a výjezdu. 

Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla narušit výkon trestu odnětí svobody, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo věc odebrat.

Vstup do věznice