Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nástupní oddíl je umístěn v ubytovně C. V současné době je jeho celková ubytovací kapacita stanovena na 4 m2 31 míst. 

Věznice Valdice není tzv. příjmová věznice a není určena k přímému nástupu osob do výkonu trestu. Noví odsouzení jsou do Věznice Valdice eskortování zejména z příjmových věznic. Zde je odsouzeným zařazených do věznice s ostrahou stanoven příslušný stupeň zabezpečení. Nástupním oddílem dále prochází i odsouzení, kteří sem byli přemístěn k dalšímu výkonu trestu z jiných věznic. Ti po eskortě podstoupí vstupní lékařskou prohlídku zdravotní prohlídkou a nově nastoupivším je určena zdravotní klasifikace. Dále jsou všichni předvedeny před Komisi pro příjem odsouzených. Tato komise je poradní orgán ředitele věznice a zabezpečuje převzetí odsouzených do stavu, včetně vybavení všemi věcmi osobní potřeby a zjišťuje jejich eventuální žádosti a stížnosti. 

Po příchodu na nástupní oddíl jsou noví odsouzení proškoleni o povinnostech a právech ve věznici se zvýšenou ostrahou a ostrahou a seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pohybu ve věznici. Školení o BOZP, protipožární ochraně a první pomoci se provádí formou DVD – nahrávky. Dále jsou upozorněni na povinnost dodržovat vnitřní řád věznice a další předpisy týkající se výkonu trestu odnětí svobody (zejména ZVTOS a ŘVTOS). Kromě tohoto školení jsou odsouzení seznámení s možností následné spolupráce s Probační a mediační službou. Cizinci jsou proškoleni se ZVTOS a ŘVT v anglickém, ruském, německém a španělském jazyce. Dále jsou informování o specifických skutečnostech, určených pro odsouzené – cizince. 

Všichni odsouzení jsou zde dále seznámeni se Seznamem nabízených aktivit programu zacházení, který je zpracován formou nabídkového listu. Po zpracování těchto podkladů jsou odsouzení předvedeni k zařazovací komisi, která rozhoduje o jejich umístění do vnitřní prostupné diferenciační skupiny a o eventuálním pracovním zařazení. Po této komisi jsou odsouzení z nástupního oddílu vyřazeni a stěhují se na příslušné ubytovny.

Nejdůležitějším z úkonů, které jsou u nově nastoupivších odsouzených realizovány v rámci nástupního oddílu, je zpracování Komplexní zprávy SARPO, na které se podílejí vychovatel nástupního oddílu a určení odborní zaměstnanci (sociální pracovnice, speciální pedagog, psycholog). Komplexní zpráva se zpracovává nástrojem SARPO. U všech odsouzených se zbytkovým trestem nad 3 měsíce se dále zpracuje program zacházení ve VTOS.