Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených mužů s poruchou osobnosti a chováním, způsobenou užíváním návykových látek vstoupilo do druhého desetiletí své činnosti. Odsouzení v terapeutickém programu jsou průběžně hodnoceni komunitou i týmem zaměstnanců, přičemž hodnocení dosUžívání drog je odborníky posuzováno jako závažný rizikový kriminogenní faktor. Základním cílem činnosti specializovaného oddělení v Novém Sedle je zabezpečení diferencovaného výkonu trestu odnětí svobody pro uživatele drog směřujícího k eliminaci rizika relapsu odsouzených po ukončení výkonu trestu. Specializované zacházení na tomto oddělení zahrnuje především terapeuticko- výchovný program podléhající externí supervizi, jehož rozmanitost pokrývá potřeby osob závislých na drogách v podmínkách výkonu trestu. Program přitom vychází z obecných a specializovaných standardů. Je založen na komunitním systému - skupinové formě práce doplněné individuální formou odborného zacházení, obdobně jako v civilních zařízeních zajišťujících léčbu drogově závislých. Základním stavebním kamenem pro činnost specializovaného oddělení se stal dokument „Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky“. Specializované oddělení ve Věznici Nové Sedlo má současnou kapacitu 55 odsouzených mužů s profilací dozor – ostraha. Činnosti na oddělení zajišťuje pracovní tým 11 zaměstnanců. Odsouzení jsou ubytováni na samostatných ubytovnách v malých komunitních skupinách (cca 12 až 25 osob). Učí se zde novým sociálním rolím, přebírají zodpovědnost za sebe i za druhé, mění systém svých životních hodnot orientovaných především na abstinenci, posilují vlastní motivaci k řešení drogové závislosti. Terapeutický program je dlouhodobý, pobyt na specializovaném oddělení trvá zpravidla 12 měsíců. Odsouzení zařazení do programu naplňují speciálně výchovné aktivity programu zacházení v dotaci minimálně 21 hodin týdně. Aktivity terapeutického programu se zde realizují v následujících oblastech: 

  • speciálně výchovné – skupinová psychoterapie, biografická skupina, interakční výcvik, prevence relapsu, relaxační techniky, sociálně právní a pedagogické poradenství, garantské pohovory a denní komunitní setkání
  • vzdělávací – kurz právního minima, kurz práce s výpočetní technikou, zdravá výživa (vaření), mediální výchova (sdělovací prostředky a informace), redakční kroužek (tvorba vlastního komunitního časopisu), certifikovaný rekvalifikační kurz
  • pracovní terapie – práce v dílnách na ubytovně (keramická a šicí dílna), práce na zahradě věznice
  • zájmové – sportovní hry (hřiště, tělocvična, kondiční cvičení), vězeňská knihovna, relaxační techniky, flora a fauna – svět kolem nás

ažených výsledků se provádí 1x měsíčně. V průběhu celého programu je jim poskytována pravidelná zpětná vazba na to, jak si počínají. Postupně procházejí jednotlivými fázemi programu se stále náročnějšími úkoly, včetně přidělení zodpovědnějších funkcí v komunitě. Dochází nejen ke zlepšování fyzické a psychické kondice, osvojení žádoucích psychosociálních návyků, ale i získání schopnosti řešit krizové situace a přijetí odpovědnosti za svůj život. V závěru programu pak odsouzení řeší zásadní skutečnosti mající vliv na úspěšnou abstinenci po VTOS (vztahy s blízkými, zázemí, práce, případná forma další následné péče po VTOS). Před ukončením programu odsouzení absolvují certifikovaný rekvalifikační kurz ,,Truhlářské práce“, nebo ,,Údržba veřejné zeleně“, financovaný z Norských fondů. Tyto kurzy ve věznici pořádá školící subjekt z civilního prostředí. Oba kurzy jsou primárně určeny pro odsouzené specializovaného oddělení se základním nebo neúplným vzděláním. Jejich cílem je nejen zvýšení možnosti uplatnění na vnitřních pracovištích věznice, ale současně i u subjektů, které zaměstnávají odsouzené ve výkonu trestu. Zvyšují se i šance na pracovní uplatnění po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V roce 2015 bylo do specializovaného oddělení zařazeno celkem 55 odsouzených a 44 odsouzených bylo za stejné období vyřazeno. Z vyřazených 44 odsouzených ukončilo celý program 39 odsouzených. Efektivitu terapeutického programu je těžké měřit, výsledky se obvykle projeví až v běžném životě bývalých „klientů“. Zvládli svou závislost? Jak žijí na svobodě? Stávající systém není nastaven na relevantní zpětnou vazbu, tedy věznice nezná na tyto otázky odpověď. Jen zlomek bývalých odsouzených specializovaného oddělení napíše zpět do věznice, jak dopadli, jaký je jejich další osud. Zatím lze hodnotit jen fakta, získaná po dobu zbytku jejich výkonu trestu. Přesto je považováno za významný dílčí úspěch alespoň to, že vidí svůj budoucí život v jiných souvislostech, než jen ve spojení s drogami. Často mají obnovené vztahy se svými blízkými a budují si ještě před ukončením trestu základy, na nichž mohou po opuštění věznice začít stavět nový život. Současně nelze opomenout získání pracovních návyků a dovedností, které doposud řada z nich vůbec neměla. Odsouzení z Nového Sedla dosahují dlouhodobě velmi dobrých výsledků v pracovní terapii nejen na zahradě a ve sklenících, ale i v prostorách ubytoven, keramické, šicí a výtvarné dílně. Při realizaci aktivit v prostoru zahrady dochází k plnému využití nefunkčního vodojemu, který byl po náročné rekonstrukci svépomocí přestavěn na altán pro volnočasové aktivity specializovaného oddělení a sklad zemědělských produktů. Nové prostory napomáhají vykrýt potřeby oddělení a dávají nové možnosti k provázání speciálně výchovných aktivit s pracovní terapií. Vybraní odsouzení specializovaného oddělení se pravidelně zúčastňují i pracovní terapie mimo věznici pod dohledem zaměstnanců. Tato pracovní terapie je součástí přípravy na pracovní zařazení po absolvování terapeuticko- výchovného programu. V loňském roce bylo z 39 odsouzených, kteří absolvovali celý terapeutický program, následně pracovně zařazeno 24 odsouzených. Žádný z těchto odsouzených nebyl později vyřazen z pracoviště pro nezručnost nebo odmítnutí práce. Naopak, zaměstnavatelem byli hodnoceni velmi dobře. Z těchto odsouzených bylo 13 s ukončením programu přeřazeno do mírnějšího typu věznice a později většinou i na pracoviště s „volným pohybem“. Nikdo z těchto odsouzených tuto skutečnost nezneužil. Potvrzuje se, že systematická a pravidelná individuální práce s „klientem“ dává předpoklad, že odsouzený po ukončení výkonu trestu odchází s určitým náhledem na život s návykovou látkou, jako jedním hlavním kriminogenním faktorem, umožňující začít znovu bez drogy. Komplexní odborné zacházení s odsouzeným je jedním z hlavních faktorů, který napomáhá resocializaci osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a významně snižuje riziko možné recidivy trestné činnosti. eko

Sdílet článek

Facebook
Platforma X