Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice se nachází v Ústeckém kraji na okraji obce Nové Sedlo. Původně byla zřízena jako pobočka pracovního tábora Vykmanov na Jáchymovsku v roce 1958, ale v dalších letech prošla řadou rekonstrukcí a organizačních změn. Od 1. ledna 2005 je profilována jako věznice s dozorem a oddělením specializovaným pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s dozorem. Celková ubytovací kapacita věznice činí 430 míst. Vězni jsou ubytováni ve dvou až devítilůžkových světnicích. Odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody v oddělení s dozorem, jsou umístěni na ubytovnách ve třech diferenciačních skupinách. Skupiny jsou rozlišeny podle povahy trestného činu, plnění programu zacházení, pravidelného pracovního zařazení a chování odsouzených. Průměrná délka výkonu trestu odsouzených mužů je 2 roky. Možnost trvalého pracovního zařazení odsouzených je ovlivněna geografickou polohou věznice, která leží v zemědělské oblasti. K pracím v tomto sektoru lze využít odsouzené převážně sezonně na nestřežených pracovištích. U firem působících v areálu věznice se vězni uplatňují při balení drogistického zboží a ve dřevovýrobě. Odsouzení se také podílejí na estetizaci prostor věznice a drobných údržbářských a úklidových pracích na ubytovnách. Cílem těchto prací je utváření autoregulačních mechanismů a rozvíjení pracovních návyků a tvořivosti. Vzdělávací aktivity odsouzených, které probíhají pod vedením zaměstnanců oddělení výkonu trestu, zahrnují kurz českého jazyka, právní minimum, dopravní výchovu, základy práce s PC a podobně. Od roku 2011, kdy byla ve věznici v Novém Sedle zřízena pobočka Středního odborného učiliště Věznice Vinařice, se mohou odsouzení vyučit oboru zahradník. Speciálně výchovné postupy se zajišťují formou individuální i skupinovou a vedou je odborní pracovníci oddělení výkonu trestu. V nabídce jsou psychoterapie, muzikoterapie, arteterapie, pastorační činnosti, zdravý životní styl, protidrogová osvěta a podobně. V oblasti sportovního vyžití nabízí věznice odsouzeným kondiční cvičení, sálovou kopanou, nohejbal a další míčové hry. Populární jsou pravidelné sportovní olympiády. Pro kulturní vyžití je možné využívat vězeňskou knihovnu nebo televizní vysílání. Mezi oblíbené zájmové činnosti patří sportovní činnosti, rybářský kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, historie světových válek, svět a příroda. S věznicí spolupracují zástupci církví, náboženských společností, Českého červeného kříže a dalších nevládních organizací. Ve věznici pracuje téměř 200 zaměstnanců, jimž se s přispěním Fondu kulturních a sociálních potřeb nabízejí různé možnosti sportovních, kulturních a poznávacích aktivit. V nabídce jsou individuální psychoterapie, sociálně-právní poradenství a dovednosti, zdravý životní styl, protidrogová osvěta nebo poradna drogové prevence.

Od 1.10.2017 je Věznice Nové Sedlo profilována jako věznice s ostrahou a specializovaným oddělením pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Objekt Nové Sedlo je členěn na oddělení s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení pro odsouzené muže. Objekt Drahonice je členěn na oddělení s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení pro odsouzené ženy. Celková kapacita Věznice Nové Sedlo je 479 odsouzený.