Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Kuřim 30. listopadu (VS ČR, MZ ČR) - Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření - Příloha usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 917 :

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to:

ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Výjimku tvoří děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.

 

Dále jsou stanoveny pravidla vstupu cizích osob do areálu věznice dle Mimořádného opatření MZ ze dne 18.11.2021:

1. Osoba před vstupem do věznice podepisuje Čestné prohlášení ve vztahu k preventivním opatřením přijímaným v souvislosti s šířením COVID-19 (koronavirus), ve kterém stvrzuje podpisem, že na ni nejsou uvalena žádná karanténní nebo izolační opatření a není jí známo, že by měla v současnosti onemocnění COVID-19.

2. V souladu s aktuálně platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví musí vstupující osoba (s výjimkou dítěte do dovršení 12 let) doložit, že splňuje následující podmínky, jinak nebude do věznice vpuštěna:

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ale pouze jde-li o osobu:

  • do dovršení 18 let,
  • nemůže se podrobit očkování,
  • pokud ještě neuplynula doba 14 dní od dokončení očkování.

3. Pokud bude vstupující osobě bezkontaktně naměřena tělesná teplota 37 °C a vyšší, nebude jí umožněn vstup do objektu věznice.

4. Osoby se řídí pokyny příslušníků a zaměstnanců věznice.

 

pak

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.