Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Oddíl specializovaný pro výkon ochranných léčení byl ve Věznici VS ČR Opava zřízen k 1. červenci 1999 jako realizace úkolu ze Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na léta 1998 – 2000.

Specializovaný oddíl pro výkon ochranných léčení

Oddíly specializované pro výkon ochranných léčení byly ve Věznici VS ČR Opava zřízeny k 1. červenci 1999 pro odsouzené ženy kategorií dohled, dozor a ostraha (od 1. 10. 2017 pro odsouzené ženy do věznice s ostrahou) jako realizace úkolu ze Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na léta 1998 – 2000, který byl vypracován Generálním ředitelstvím VS ČR jako reakce na naléhavou potřebu řešit drogový problém ve vězeňské populaci. Od 1. června 2004 je léčebný program uplatňován i pro odsouzené muže, pro které byly v areálu věznice Olomoucká vyčleněny samostatné prostory. Klientelu specializovaného oddílu tvoří odsouzené ženy a muži trpící alkoholovou nebo drogovou závislostí, kteří mají pobyt v tomto zařízení určen rozhodnutím soudu podrobit se ochrannému léčení, případně o to sami požádají na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí. V této souvislosti stojí za připomenutí dřívější praxe ochranné protialkoholní léčby, která ve vězeňských zařízeních fungovala s uplatněním psychiatrické a psychologické péče pod označením SPOL do roku 1990 a využívala doby výkonu trestu odnětí svobody k absolvování soudem nařízené protialkoholní léčby. Tehdy však sledovala především vyřešení problému nerealizovaných protialkoholních léčeb, které nestačila zajistit příslušná oddělení psychiatrických léčeben.

Specializovaný oddíl věznice v Opavě však má v současné době hlubší cíl, který úzce souvisí s novými názory na smysl a funkci samotného trestu odnětí svobody; ten má vězněným osobám vytvořit podmínky pro jejich resocializaci a pozitivně působit za změnu jejich hodnotových schémat tak, aby u nich bylo minimalizováno riziko možné další kriminální recidivy. Naplňování tohoto cíle sleduje léčebně-výchovný program, jenž byl vypracován odborným týmem interních pracovníků Věznice VS ČR Opava, kteří využili dosavadních poznatků a zkušeností civilních i vězeňských léčebných zařízení u nás i v zahraničí a aplikovali je na specifické podmínky opavské věznice. Po konzultacích se specialisty Psychiatrické léčebny v Opavě byl v konečné fázi akreditován zdravotnickým odborem Generálního ředitelství VS ČR. I v současné době specializovaný oddíl úzce spolupracuje s Psychiatrickou léčebnou v Opavě a udržuje aktivní kontakty s institucemi zabývajícími se drogovou problematikou. Pracovníci specializovaného oddílu se účastní odborných stáží, konferencí a seminářů k tématice prevence a terapie závislostí, jsou v trvalém kontaktu s protidrogovými koordinátory místních úřadů v celé České republice, s organizacemi praktikujícími péči o osoby závislé na psychotropních látkách, a s různými kontaktními centry, nestátními organizacemi SANANIMem, Renarconem aj. To umožňuje, že činnost specializovaného oddílu si udržuje standardní úroveň a že terapeutický program je průběžně aktualizován a zkvalitňován. 

Časově je léčebně-výchovný program, uplatňovaný ve specializovaném oddílu, rozvržen na dobu 7 měsíců až 1 roku a vnitřně je členěn do tří částí: V první, přijímací fázi, která trvá v průměru jeden měsíc, je každý klient specializovaného oddílu vyšetřen postupně somatickým lékařem, lékařem psychiatrem, speciálním pedagogem, psychologem, vychovatelkou – terapeutkou a sociální pracovnicí, a na základě výsledků těchto vyšetření je pro něj terapeutickým týmem vypracován individuální program zacházení. Ve druhé, intenzivní fázi, je klientům poskytována systematická psychiatrická a psychoterapeutická péče, detailně jsou zkoumány jejich psychické dispozice, hledají se souvislosti vzniku jejich alkoholové nebo drogové závislosti na sociálních, zdravotních či jiných negativních vlivech, registruje se jejich chování a dosavadní výsledky terapeutického působení. Přitom je využíváno celé široké škály speciálních terapeutických praktik od individuálních forem přes skupinovou psychoterapii ke komunitním terapeutickým postupům. Jejich smyslem je objasnění souvislosti kriminálního deliktu s konzumací návykové psychotropní látky, nalezení příčin, které na počátku jejich drogové kariéry vedly k setkání s touto látkou, objasnění psychologických a biologických mechanismů vedoucích u nich k vytvoření závislosti, zdravotních rizik toxikomanie apod. Konečným cílem je vytvoření vlastního náhledu u odsouzených klientů na škodlivost a nesmyslnost toxikomanického chování a utvrzení v potřebě trvalé abstinence. K tomu slouží zvláště metodiky vycházející z dynamických terapeutických směrů, psychodramatické prvky, ventilace a abreaktivní chování, nácvik relaxačních metod, meditace, jóga, psychogymnastika aj. Vedle těchto terapeutických aktivit se klienti mohou věnovat účelným zájmovým a vzdělávacím aktivitám pod vedením školených pracovníků specializovaného oddílu. Stabilizační fáze, je třetí závěrečnou etapou pobytu klienta ve specializovaném oddílu, a jejím cílem je upevnění těch pozitivních mechanismů, které byly u něj vytvořeny v předcházejících fázích, včetně poskytnutí podpory před návratem do občanského života po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. Osvědčuje se spolupráce s Probační a mediační službou ČR v rámci snahy odsouzených o vytváření předpokladů k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a spolupráce s extramurálními zařízeními zabývajícími se léčbou a poradenstvím v oboru závislostí. 

Programy zacházení s vězněnými osobami jsou ve specializovaném oddílu vytvářeny v souladu s ustanoveními zákona č. 169/1999 Sb., vyhláškou č. 345/1999 Sb. a pozměňující vyhláškou č. 378/2000 Sb., a dále rozšířeny o specifické aktivity, které vyžaduje realizace uplatňovaného terapeuticko-výchovného programu. Přitom jsou respektovány osobnostní dispozice a cíle zacházení u jednotlivých odsouzených, a jejich náplň je průběžně aktualizována podle konkrétních fází komplexního působení na odsouzené. Zpracování těchto programů zajišťuje terapeutický tým, který tvoří speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, vychovatelé a vychovatelka-terapeutka; dále jej doplňují externí pracovníci Psychiatrické léčebny v Opavě – lékaři-psychiatři a psychiatrické sestry. S terapeutickým týmem spolupracuje v případě nezbytné další zdravotnické péče o odsouzené i vězeňský lékař.

Uplatňovány jsou následující terapeuticko-výchovné aktivity

Terapeutické aktivity

 • skupinová a individuální psychoterapie,
 • terapeutická komunita,
 • arteterapie,
 • biblioterapie,
 • muzikoterapie,
 • pracovní terapie,
 • psychogymnastika,
 • relaxační techniky,
 • imaginace,
 • meditace,
 • jóga,
 • poradenství (individuální, psychologické, psychiatrické, sociální),
 • pastorační činnost.

Zájmové aktivity

 • kroužek výtvarný,
 • kroužek ručních prací,
 • kroužek keramický,
 • kroužek hudební,
 • kroužek rukodělný,
 • kroužek společenských her,
 • kroužek zahradnický,
 • kroužek šachový,
 • individuální zájmová činnost.

Sportovní aktivity

 • stolní tenis,
 • aerobik,
 • posilování,
 • vybíjená,
 • odbíjená,
 • minikopaná,
 • nohejbal,
 • kuželky.

Vzdělávací aktivity

Vzdělávání odsouzených je ve specializovaném oddílu prováděno pravidelně a systematicky, podílejí se na něm odborníci z Psychiatrické léčebny v Opavě, specialisté i vychovatelé oddělení a částečně participují vězeňský kaplan a řádová sestra. S ohledem na funkci specializovaného oddílu je zvýšená kapacita vzdělávacího času věnována tématice související s problematikou protitoxikomanické a protialkoholní prevence a léčby. V širším pojetí je vzděláváním veškerá činnost odsouzených, která racionálně naplňuje jejich denní program; jedná se o terapeutické a zájmové aktivity, rozhovory s pracovníky oddělení i s externisty, denní informace z psychoterapeutických komunit, naučné kvízy, soutěže apod.

V užším pojetí je vzdělávání realizováno

 • přednáškami s protialkoholní a protitoxikomanickou tématikou,
 • přednáškami se společenskou, historickou a kulturní tématikou,
 • přednáškami se sociální a právní tématikou,
 • přednáškami a besedami z oblasti duchovenského života,
 • všeobecnou osvětou,
 • besedami o filosofii,
 • výukou cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština),
 • výukou psaní na stroji,
 • rekvalifikačními kurzy.

Efektivnost realizovaného programu, a tím i výsledků práce specializovaného oddělení, prokazují setkání přeléčených odsouzených, propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, s personálem a stávající klientelou oddílu, která jsou pravidelně konána jednou ročně. Osloveni a pozváni jsou všichni, kteří absolvovali celou léčbu, a podle svých možností se dostaví buď osobně, nebo vrátí vyplněný anketní lístek mapující jejich abstinenci. Z informací, které byly takto získány vyplynulo, že téměř 29% z nich dokázalo abstinovat po dobu delší než jeden rok, a to je výsledek, kterého nedosahuje většina civilních léčeben. Tato setkání mají však svůj nezastupitelný význam zejména pro stávající klientelu specializovaného oddílu, pro kterou představují motivaci k léčbě a zároveň jsou i nadějí a živým příkladem toho, že abstinovat lze. 

Je nesporné, že péče věnovaná klientkám specializovaného oddílu je přínosem nejen terapeutickým ale i ekonomickým. Skutečnost, že nařízená ústavní ochranná léčba je absolvována ještě v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, přináší významné úspory na léčebných nákladech, které by jinak vznikly při léčbě těchto osob v protialkoholních nebo protitoxikomanických odděleních civilních psychiatrických léčeben.

Přímé ekonomické přínosy

 • Ústavní psychiatrická léčba – lůžko/den byla v minulosti v průměru 1.000,- Kč.
 • V současnosti je průměr 1.100,- Kč.
 • Průměrná doba léčby závislých osob v psychiatrické léčebně je kolem 90 dní.
 • Za dobu existence našeho oddělení bylo zde ukončeno 173 ochranných ústavních léčeb
 • Celková úspora nákladů za vykonané ústavní ochranné léčby během dosavadního fungování našeho oddělení činí: 15.570.000,- Kč.
 • Celková úspora nákladů za všechny vykonané léčby (i dobrovolné) činí: 37.350.000,- Kč.

Oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených žen s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením

Programy zacházení jsou vytvářeny a realizovány v souladu s ustanoveními zák. č. 169/1999 Sb., vyhl. Č. 345/1999 Sb. a pozměňující vyhl. č. 378/2000 Sb.a rozšířeny o specifické aktivity terapeuticko-výchovného programu aplikovaného ve specializovaném oddílu. Jejich zpracování zajišťuje speciální pedagog ve spolupráci s celým terapeutickým týmem; přitom jsou respektovány psychiatrické, psychické i somatické dispozice jednotlivých odsouzených žen včetně typu poruchy osobnosti a s ohledem na jejich „narušenost“ jsou pro ně stanoveny konkrétní cíle zacházení. V průběhu pobytu odsouzených ve specializovaném oddílu jsou pak tyto programy aktualizovány podle výsledků, jichž dosáhly při plnění úkolů a plnění programu zacházení. Hlavní důraz v programu zacházení je položen na dodržování medikace a respektování léčebných opatření daných ošetřujícím lékařem – psychiatrem.

Uplatňovány jsou dle možností odsouzených následující terapeuticko-výchovné aktivity

Terapeutické aktivity

 • nácvik komunikace,
 • arteterapie,
 • biblioterapie,
 • muzikoterapie,
 • pracovní terapie,
 • relaxační techniky,
 • imaginace,
 • poradenství (individuální, psychologické, psychiatrické, sociální),
 • pastorační činnost,
 • skupinová a individuální psychoterapie.

Zájmové aktivity

 • kroužek výtvarný,
 • kroužek ručních prací,
 • kroužek společenských her,
 • individuální zájmová činnost,
 • videokroužek.

Sportovní aktivity

 • stolní tenis,
 • šipky,
 • méně náročné hry na hřišti (kroket, kuželky).