Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky návštěv obviněných  stanovené Zákonem o výkonu vazby č.293/1993 Sb.  Ustanovení § 14

 

Návštěvy obviněných

 

                (1) Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut.

                (2) U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném  řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce.

                (3) U osob ve vazbě podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, předseda senátu. Jde-li o osobu v předběžné vazbě vykonávané v předběžném šetření nebo ve vazbě v rámci dočasného převzetí za účelem provedení úkonu přípravného řízení, stanoví tyto podmínky státní zástupce.

                (4) Návštěvy probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení.

                (5) V odůvodněných případech může ředitel věznice umožnit uskutečnění návštěvy bez sluchové, popřípadě i zrakové kontroly.

                (6) V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od obviněného oddělen přepážkou.

                (7) Nejsou-li splněny podmínky stanovené podle ustanovení odstavce 2, Vězeňská služba návštěvu neumožní a tuto skutečnost zaznamená do osobního spisu obviněného.

                (8) Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve věznici; stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu za podmínek stanovených podle odstavce 2, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

              (9) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden.

 

 

Řád výkonu vazby č. 109/1994 sb. Ustanovení § 44

 

Návštěvy obviněných

 

                (1) Návštěvy obviněných se uskutečňují v rozsahu a za podmínek stanovených v § 14 zákona. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

                (2) Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníku umožní po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Vstup osob na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní.

(3) Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně.

                (4) Návštěvy se uskutečňují zpravidla v pracovních dnech v denní době v návštěvní místnosti věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená. Úprava místnosti, kde je návštěvník od obviněného oddělen přepážkou (§ 14 odst. 6 zákona), zejména dělící přepážka a použité dorozumívací prostředky, nesmí    bránit běžnému hovoru a vizuálnímu kontaktu obviněného s návštěvníky

                (5) U návštěv, k nimž je nutný předchozí písemný souhlas a orgán činný v trestním řízení dal písemný souhlas k provedení návštěvy bez přítomnosti zástupce orgánu činného v trestním řízení, odpovídá příslušník Vězeňské služby pouze za organizaci a bezpečné zajištění průběhu návštěvy.

                (6) Uskutečnění návštěvy bez sluchové a popřípadě zrakové kontroly ředitel věznice neumožní, pokud je obviněný ve výkonu vazby z důvodu podle § 67 písm. b) trestního řádu, nebo hrozí-li narušení pořádku či bezpečnosti ve věznici.

 

 

Podmínky návštěv obviněných ve VV a ÚpVZD Praha Pankrác:

 

 1. V písemné žádosti o návštěvu uvede obviněný jméno, příjmení a adresy osob, včetně nezletilých dětí. Žádost spolu s korespondencí nebo nadepsanou obálkou opatřenou známkou předají nejpozději 10 dní před konáním návštěvy, zpravidla vrchnímu dozorci.
 2. Odevzdáním písemné žádosti obviněný stvrzuje, že uváděné údaje jsou přesné, pravdivé a úplné. Dodatečné změny v žádosti nebudou akceptovány. Návštěvy jsou realizovány v pracovních dnech. Stanovený termín, okruh pozvaných osob a čas návštěvy jsou závazné.
 3. Povolení k návštěvě včetně poučení se odesílá na adresu uvedou obviněným.
 4. Návštěvy jsou realizovány v pracovních dnech.
 5. Ve VV a ÚpVZD Praha Pankrác nerealizujeme návštěvy obviněných bez zrakové a sluchové kontroly.
 6. Při konání návštěv nesmí mít s sebou obviněný kapesní nebo náramkové hodinky.
 7. Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníku umožní po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Vstup osob na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní.
 8. Návštěvníci se s obviněným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standardních návštěv povolen. Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen.
 9. V průběhu standardní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi obviněným a nezletilým dítětem (pochování apod.) V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí, je zaměstnanec věznice oprávněn kontakt přerušit. Osobní kontakt mezi obviněným a nezletilým dítětem není povolen v případě realizace návštěvy za dělící přepážkou.
 10. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve věznici. Stejné oprávnění má i přítomný orgán činný v trestním řízení, jde-li o návštěvu, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.
 11. V souvislosti s návštěvou může obviněný při návštěvě přijmout balíček a věci na základě řádu výkonu vazby. V případě, že balíček má vyšší než povolenou hmotnost nebo obsahuje věci, které není dovoleno mít na cele, vrátí se balíček nebo jeho nepředaná část návštěvníkovi.