Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Provoz oddělení výkonu vazby se řídí především zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby v platném znění a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 109/1994, kterou se vydává řád výkonu vazby v platném znění, jakož i jinými právními normami a předpisy, jako je např. Listina základních práv a svobod, příslušná Nařízení generálního ředitele VS ČR upravující výkon vazby a činnost příslušníků , občanských pracovníků a specialistů pracujících na úseku výkonu vazby, Vnitřním řádem pro obviněné atd. 

Obviněné osoby jsou přijímány do výkonu vazby na základě rozhodnutí příslušného orgánu činného v trestním řízení. Při přijetí se obvinění seznámí se všemi právními normami a nařízeními upravujícími výkon vazby a podrobí se vstupní lékařské prohlídce. Oddělení výkonu vazby je celoročně obsazeno v průměru přesahujícím 90%, přičemž až 30% z tohoto počtu obvinění cizí státní příslušnosti. 

Na oddělení výkonu vazby vykonávají výkon vazby obvinění muži a ženy, mladiství a obvinění blízcí věku mladistvých, dále obvinění muži umístění na oddělení se zmírněným režimem, obvinění muži umístění na oddělení se zvýšeným dohledem (podezřelí ze spáchání závažné, převážně násilné nebo teroristické trestné činnosti a obvinění zařazení ve jmenném seznamu nebezpečných osob) a v neposlední řadě obvinění muži a ženy hospitalizovaní ve vězeňské nemocnici. 

Specifickou skupinu mezi obviněnými tvoří bezesporu obvinění cizí státní příslušníci. Ve výkonu vazby jsou jak pro podezření z páchání trestné činnosti na území ČR, tak i z důvodů vyplývajících ze statutu předběžné, vydávací a vyhošťovací vazby. Tato skupina kromě jazykové bariéry vykazuje i různé národnostní a kulturní zvyklosti, náboženská vyznání a odlišné stravování. U řady z nich jsou častá infekční či jiná onemocnění. Všechny uvedené skutečnosti kladou na zaměstnance tohoto oddělení zvýšené nároky. Nejsilněji zastoupenou cizí komunitou jsou ve výkonu vazby Ukrajinci následování občany Slovenska a Vietnamu.

Pro obviněné jsou organizovány preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy. Tyto aktivity jsou zajišťovány jak v průběhu celého pracovního týdne, tak i o víkendech a svátcích odbornými zaměstnanci (psychology, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky a pedagogem volného času). 

Počet aktivit se od roku 2021 zvýšil bez ohledu na národnost a věk obviněných. K realizaci průběhu aktivit jsou využívány nejen cely a prostory k tomu zřízené (tři kulturní místnosti, keramická dílna, tělocvična, vycházkové dvory a kuchyňka), ale i chodby jednotlivých oddělení, kde probíhají sportovně relaxační činnosti. 

Cílem působení odborných zaměstnanců je zejména omezení negativních účinků izolace obviněného od společnosti, ale také nabídka hodnotného trávení volného času v průběhu vazebního uvěznění. Činnosti odborných zaměstnanců jsou zaměřené i na řešení psychických problémů, žádostí, stížností, poskytují krizovou intervenci, poradenskou, pedagogickou, sociální a psychologickou pomoc obviněným, kteří odmítají stravu či jsou vedeni v kategorii možný objekt násilí nebo možný pachatel násilí. Rovněž spolupracují při korekci nežádoucích vzorců chování, které by narušovaly naplňování účelu výkonu vazby apod. 

Nedílnou součástí vazebního oddělení věznice jsou i aktivity zaměřené na drogovou oblast. Odborní zaměstnanci poskytují v rámci své profese pomoc obviněným přicházejícím do vězení s dlouholetými abúzy různých toxických látek. Překonávání abstinenčních příznaků, emocionální lability, úzkostných stavů a depresí, postupující degradace osobnosti atd. jsou běžnou náplní protidrogových poraden a péče o závislé obviněné. V neposlední řadě oddělení výkonu vazby zabezpečuje nelékařské činnosti u nemocných obviněných umístěných v nemocnici. Nedílnou součástí činnosti oddělení výkonu vazby je mnohdy nelehká služba dozorců a vrchních dozorců.

V průběhu výkonu vazby jsou obviněným zajišťována všechna práva dle zákona č. 293/1993 Sb.

  • Věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku, jakož i k náboženskému založení obviněného,
  • obviněný může přijímat a na svoje náklady a odesílat korespondenci bez omezení, obsah soukromé korespondence podléhá kontrole zaměstnanců VS ČR, popř. OČTŘ,
  • věznice zajišťuje právo obviněným na poskytování duchovních a sociálních služeb, obvinění mají právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně 1 x týdně,
  • věznice zajišťuje obviněným zapůjčení knih, nákup denního tisku a časopisů,
  • obvinění mají právo používat ve výkonu vazby vlastní oděv prádlo a obuv za předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti a je zajištěna jeho pravidelná výměna,
  • koupání je obviněným zajištěno v teplé vodě, nejméně 3x týdně,
  • obviněným je umožněno používat za stanovených podmínek vlastní elektrospotřebiče (např. TV, radiopřijímač, holicí strojek – musí však mít vlastní zdroj energie),
  • obviněným je zajišťována denně vycházka v trvání 2 hodiny
  • obviněným je zajišťována zdravotní péče