Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Balíčkem se rozumí rovněž psaní, pokud obsahuje potraviny, nebo věci osobní potřeby. Podmínky přijetí balíčku stanoví § 32 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “ŘVTOS”). Věci, které balíček nemůže obsahovat, jsou uvedeny v § 33, odst. 1 ŘVTOS a rovněž v příloze “Poučení pro odesílatele balíčku”. 

Dospělý odsouzený má nárok na příjem balíčku s potravinami, hygienou a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg (včetně obalu) 1x za 6 měsíců. Mladistvý odsouzený má nárok na přijetí balíčku 4x ročně do hmotnosti 5 kg. Balíčkem se rozumí rovněž zásilka či psaní, pokud taková obsahuje potraviny nebo věci osobní potřeby. Omezení se nevztahuje na balíčky obsahující knihy, denní tisk, časopisy a korespondenční potřeby (množství je omezeno možností uložení těchto věcí ve skříňce odsouzeného). Takovéto balíčky nebo zásilky je potřebné označit na vyhrazeném místě průvodky i obalu dle pokynů uvedených na formuláři poučení pro odesílatele balíčku. Odsouzenému může být balíček zaslán poštou nebo předán při návštěvě (v případě, že balíček bude předán při návštěvě, musí být předloženo potvrzení o právu na balíček zaslané vazební věznicí). Při návštěvě může být uskutečněno přímé předání a převzetí vlastního oděvu, prádla, obuvi jen na základě předem schválené žádosti odsouzeného o předání – převzetí věci.