Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve vztahu k nevládním organizacím je ve Vazební věznici Ostrava nejčastější situace, kdy spolupráce se realizuje na základě aktuální potřeby při řešení problémů vězněných osob. Při činnosti sociálních pracovníků, která směřuje k přechodu vězněných osob na život na svobodě, se někdy stává, že tato nemá dostatek finančních prostředků, ani fungující rodinné zázemí. Ve většině případů pak nastává potřeba spolupráce zejména s azylovými domy, které jsou mnohokrát zřizovány nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“), zejména Charitou, Armádou spásy, zapsaným spolkem Nová šance, či Diakonií.  

Ze strany oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě a Charity Ostrava je občas poskytnuta výpomoc sociálně potřebným vězněným osobám formou jednorázového balíčku s hygienou, či věcmi potřebnými ke korespondenci, či programu zacházení. Jindy jim darují potřebné ošacení sloužící k programu zacházení nebo při propuštění (zejména v zimním období), popřípadě brýle. Vhodnost a potřebnost této pomoci tyto organizace vždy konzultují se sociálními pracovníky.

V měsíci září 2017 byla uzavřena Smlouva o spolupráci se zapsaným ústavem RUBIKON CENTRUM. Tato NNO má již dlouholeté zkušenosti se začleňováním lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvojem jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace. Tím významně pomáhá v začleňování rizikových skupin a ke snižování jejich recidivy. Samotná spolupráce spočívá v poskytování informací a poradenství v oblasti řešení zadluženosti, zajištění zaměstnání po propuštění z výkonu trestu, které je mnohdy spojeno s možností ubytování, a to v rámci celé ČR. Spolupráce se zapsaným ústavem RUBIKON CENTRUM v oblasti řešení zadluženosti odsouzených přináší konkrétní výsledky v podobě podaných insolvenčních návrhů a komunikace s exekutory, čímž zvyšuje možnosti odsouzených řešit zadluženost, stejně jako i v oblasti bydlení a zaměstnání po propuštění.

Již od srpna 2012 pokračuje spolupráce na projektu Panenka dětem (v minulosti občanské sdružení Kiwanis Ostrava). Prioritou je pomoc nemocným a osamělým dětem. Cílem spolupráce je vytvoření textilní hračky pro dětské pacienty v nemocnicích. Součinnost je upravena Dohodou o spolupráci. Do speciálně výchovné aktivity, která je v této souvislosti průběžně realizována se zapojují především odsouzené ženy. Aktivita byla sestavena na základě možností a schopností odsouzených, kdy je především kladen důraz na vlastní kreativitu, pečlivost a snaživost odsouzených. Aktivní účast na této aktivitě, která probíhá v prostorách vazební věznice, umožňuje odsouzeným naplnit vlastní potřeby odpovědným způsobem, čímž se stává tato činnost smysluplnou. Dále v rámci této aktivity byly vyrobeny další hračky, které byly předány Charitě Ostrava jako velikonoční a vánoční dárky od odsouzených.

V rámci poskytování protidrogových služeb Poradnou drogové prevence (dále jen „PDP“) vazební věznice spolupracuje obecně prospěšnou společností Renarkon, o. p. s., se kterou byla 21.3.2018 uzavřena Smlouva o spolupráci. Renarkon, o. p. s. zajišťuje certifikovanou ambulantní léčbu závislostí. Její Terapeutické centrum má certifikát odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, který byl udělen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Tato spolupráce probíhá již od měsíce září 2017 kdy tato NNO poskytuje službu pro osoby v konfliktu se zákonem, která má jako cílovou skupinu i osoby nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody (dále „VTOS“) či výkonu vazby. Spolupráce vazební věznice se společností Renarkon, o. p. s. spočívá ve vytvoření a rozvíjení nabídky poradenské pomoci, skupinových i individuálních konzultací a odborného sociálního poradenství pro odsouzené s primárním cílem účelně řešit problémy související se zneužíváním a závislostí na návykových látkách, včetně alkoholu, a na patologickém hráčství, zejména pak rozvíjení a udržování motivace vězněných osob k trvalé abstinenci na omamně psychotropních látkách a patologickém hráčství nejen během výkonu vazby a trestu odnětí svobody, ale především po jejich ukončení.  

Aniž by vazební věznice uzavřela smlouvu, probíhá spolupráce Vazební věznice Ostrava s Mezinárodním vězeňským společenstvím, z.s. v rámci projektu Andělský strom. Prostřednictvím tohoto projektu dostávají děti odsouzených z ekonomicky slabých rodin vánoční dárky spolu s dopisem od svého odsouzeného rodiče. Cílem tohoto projektu je pomoci prohloubit vztahy mezi rodiči a dětmi a tím podpořit udržení rodiny během výkonu trestu.

V rámci spolupráce s nevládními organizacemi je vhodné zmínit i spolupráci se subjekty, které nelze vždy označit jako NNO. Jedná se o to, že v rámci extramurálních aktivit formou opuštění věznice v doprovodu zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu, se vazební věznici daří uskutečňovat záslužné akce, které dále přispívají k upevňování morálních hodnot, pracovních návyků a smyslu společenské potřebnosti odsouzených.  

Na základě spolupráce s Úřadem Městského Obvodu Slezská Ostrava je realizována aktivita pod názvem „Ukliďme Česko“ zaměřena na úklid a likvidaci rozptýleného odpadu kolem řeky Ostravice, cyklostezky a okolí Slezskoostravského hradu.  

Protože environmentální výchova zaměřuje svou aktivitu na koexistenci mezi člověka a přírodu, bude hlavní pozornost aktivity zaměřena na práci s černými skládkami a jejich odstraňování a jinými negativními vlivy člověka na životní prostředí. Tento andragogický projekt má ambice zvýšit u odsouzených nejen povědomí a pocit vlastní potřebnosti, ale především vlastního aktivního zapojení do ochrany životního prostředí. Aktivita chce přimět odsouzené k zamyšlení a osvětě v oblasti ekologie a budoucnosti naší planety.

Odsouzení muži i ženy provádějí brigádnickou činnost (zejména pomocné práce a údržba objektu) pro domov pro seniory Domov Sluníčko, příspěvková organizace v Ostravě – Vítkovicích, Charitativního domu sv. Alžběty v Ostravě, zapsaný spolek Sdružení Telepace z Ostravy a ve prospěch Charity Ostrava.  

Odsouzené ženy v doprovodu zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu se pravidelně aktivně zapojují do přípravy pro Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou ČR. V prostorách Charity ČR připravují pokladničky pro tuto charitativní sbírku.  

Ve prospěch Římskokatolické farnosti Moravská Ostrava odsouzení muži v doprovodu zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu několikrát ročně provádějí úklidové práce v kostelích a jejich bezprostředním okolí – jedná se o Katedrálu Božského Spasitele, kostel sv. Václava a kostel sv. Josefa.

Odsouzení muži v doprovodu zaměstnanců OVVaT zapojili do údržby a opravy oplocení v areálu Kynologického klubu Hlučín – Rovniny.

Mimo to odsouzení muži se pravidelně aktivně zapojují do výstavby mobilního oplocení, vyvěšování reklamních bannerů a jiných materiálů, vykládání a stěhování mobiliáře, čištění reklamních ploch a demontáže areálu v rámci akce Dny NATO v Ostravě.  

V činnostech obecně prospěšného charakteru bude Vazební věznice Ostrava pokračovat i v budoucnu.