Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve vztahu k nevládním organizacím je ve Vazební věznici Ostrava nejčastější situace, kdy spolupráce se realizuje na základě aktuální potřeby při řešení problémů vězněných osob. Při činnosti sociálních pracovníků, která směřuje k přechodu vězněných osob na život na svobodě, se někdy stává, že tato nemá dostatek finančních prostředků, ani fungující rodinné zázemí. Ve většině případů pak nastává potřeba spolupráce zejména s azylovými domy, které jsou mnohokrát zřizovány nestátními neziskovými organizacemi, zejména Charitou, Armádou spásy, či Diakonií. 

Formou Smlouvy o spolupráci od května 2015 Vazební věznice Ostrava spolupracuje s obecně prospěšnou společností Poradna při finanční tísni. Součinnost je zaměřena především do oblasti informování odsouzených v otázce dluhové problematiky, tzv. finanční gramotnosti a individuálního poradenství. Zaměstnanec Poradny při finanční tísni dochází jednou měsíčně do vazební věznice a prostřednictvím přednášek, besed a individuálního poradenství je nápomocen vězněným osobám v uvedené problematice. 

V měsíci září 2017 byla uzavřena Smlouva o spolupráci se zapsaným ústavem RUBIKON CENTRUM. Tato nezisková organizace má již dlouholeté zkušenosti se začleňováním lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvojem jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace. Tím významně pomáhá v začleňování rizikových skupin a ke snižování jejich recidivy. Samotná spolupráce spočívá v poskytování informací a poradenství v oblasti řešení zadluženosti, získání zaměstnání ve skupinové formě, na které navazuje individuální poradenství v oblasti dluhové problematiky a získání zaměstnání pro osoby před propuštěním. 

Vazební věznice Ostrava rovněž dlouhodobě intenzivně spolupracuje se zapsaným spolkem Nová šance. Spolupráce spočívá jednak v oblasti zajištění ubytování odsouzených po propuštění v azylovém domě zřízeném touto organizací, ale i účastí odsouzených, vykonávajících trest odnětí svobody ve Vazební věznici Ostrava na seminářích pořádaných touto nevládní neziskovou organizací, které jsou věnovány zadluženosti, hospodaření s penězi, bydlení, zaměstnanosti, prevenci recidivy, komunikaci, řešení konfliktů, šikaně apod. 

Již od srpna 2012 pokračuje spolupráce s občanským sdružením Kiwanis Ostrava, která je upravena dohodou o spolupráci mezi Vazební věznicí Ostrava a tímto občanským sdružením. Prioritou o. s. Kiwanis je pomoc nemocným a osamělým dětem. Cílem spolupráce je vytvoření textilní hračky pro dětské pacienty v nemocnicích. Speciálně výchovná aktivita byla sestavena na základě možností a schopností odsouzených, kdy je především kladen důraz na vlastní kreativitu, pečlivost a snaživost odsouzených. Aktivní účast na této aktivitě, která probíhá v prostorách vazební věznice, umožňuje odsouzeným naplnit vlastní potřeby odpovědným způsobem, čímž se stává tato činnost smysluplnou. 

Ve spolupráci s Českým červeným křížem probíhají ve Vazební věznici vzdělávací kurzy Základní normy zdravotnických znalostí. Ze strany oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě je občas poskytnuta výpomoc sociálně potřebným vězněným osobám formou jednorázového balíčku s hygienou, či věcmi potřebnými ke korespondenci, či programu zacházení. Jindy jim darují potřebné ošacení sloužící k programu zacházení nebo při propuštění, popřípadě brýle. Vhodnost a potřebnost této pomoci tyto organizace vždy konzultují se sociálními pracovníky. 

Vazební věznice Ostrava dále spolupracuje v oblasti protidrogových služeb s nestátní neziskovou organizací Renarkon o.p.s. která zajišťuje certifikovanou ambulantní léčbu závislostí. Její Terapeutické centrum má certifikát odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, který mu byl udělen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Spolupráce vazební věznice se společností Renarkon spočívá ve vytvoření a rozvíjení nabídky poradenské pomoci, skupinových i individuálních konzultací a odborného sociálního poradenství pro odsouzené s primárním cílem účelně řešit problémy související se zneužíváním a závislostí na návykových látkách, včetně alkoholu, a na patologickém hráčství, zejména pak rozvíjení a udržování motivace vězněných osob k trvalé abstinenci na omamně psychotropních látkách a patologickém hráčství nejen během výkonu vazby a trestu odnětí svobody, ale především po jejich ukončení. 

V rámci spolupráce s nevládními organizacemi je vhodné zmínit i spolupráci se subjekty, které nelze vždy označit jako nestátní neziskové organizace. Jedná se o to, že v rámci extramurálních aktivit formou opuštění věznice v doprovodu zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu, se vazební věznici daří uskutečňovat záslužné akce, které dále přispívají k upevňování morálních hodnot, pracovních návyků a smyslu společenské potřebnosti odsouzených. 

Ve vazební věznici je realizována Environmentální výchova, jejíž hlavním cílem je přispívat k budování pozitivního vztahu ke svému okolí a ochraně životního prostředí u odsouzených, a to prostřednictvím kombinace teoretických přednášek, ale především prostřednictvím pracovních činností. Protože environmentální výchova zaměřuje svou aktivitu na koexistenci mezi člověka a přírodu, je hlavní pozornost aktivity zaměřena na práci s černými skládkami a jejich odstraňování a jinými negativními vlivy člověka na životní prostředí. Tento andragogický projekt má ambice zvýšit u odsouzených nejen povědomí a pocit vlastní potřebnosti, ale především vlastního aktivního zapojení do ochrany životního prostředí. Aktivita chce přimět odsouzené k zamyšlení a osvětě v oblasti ekologie a budoucnosti naší planety. Aktivita je realizována na základě dlouhodobé spolupráce s s.p. Lesy ČR, se kterými Vazební věznice Ostrava uzavřela v květnu 2017 „Dohodu o výpomoci – úklidu pozemků ve správě Lesů ČR“. 

Formou opuštění věznice v doprovodu zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu dále odsouzení provádí dle aktuální potřeby brigádnickou činnost pro domov pro seniory Domov Sluníčko – příspěvková organizace v Ostravě -Vítkovicích, Církev Římskokatolickou – Farnost Moravská Ostrava a Sdružení Telepace, z.s. v Ostravě.