Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
 • Návštěvy odsouzených upravuje Vnitřní řád Vazební věznice Ostrava pro odsouzené v souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších úprav.
 • Návštěvy odsouzených (ne kmenově zařazených) probíhají zpravidla v pracovní dny pondělí–čtvrtek v době od 07.20 – 14.30 hodin.
 • Návštěvy odsouzených (kmenově zařazených) probíhají zpravidla v sobotu v době od 07.30 – 15.30 hodin.
 • Dospělý odsouzený má nárok na přijetí návštěvy ve vazební věznici v období jednoho měsíce v celkové délce až 3 hodiny.
 • Mladistvý odsouzený má nárok na přijetí návštěv ve vazební věznici v období jednoho měsíce v celkové délce až 5 hodin.
 • Návštěvy odsouzených se uskutečňují v návštěvní místnosti vazební věznice zpravidla v devadesátiminutových blocích.
 • Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby ČR rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou v § 19 odst. 1 a § 61 odst. 8 ZVTOS na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.
 • Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.
 • Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy na žádost odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených.
 • Pokud tomu nebrání bezpečnostní či jiné objektivní důvody je podporována realizace návštěvy s dětskými návštěvníky v prostoru bez zrakové a sluchové kontroly vybaveném dětským koutkem.
 • Ředitel věznice může v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.  
 • Ředitel věznice může dle § 19 odst. 8 a § 45 odst.8 ZVTOS povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.
 • Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.
 • Vstup do prostor vazební věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu nebo pasu s povolením k realizaci návštěvy tzv. Povolenky k návštěvě. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní.
 • Stanovený termín a čas návštěvy jsou závazné s doporučením příchodu minimálně 30 minut před zahájením návštěvy v souvislosti s realizaci kontrolních a administrativních procesů při vstupu do vazební věznice.
 • Po vstupu do prostor vazební věznice je povinností vstupujících osob uložit mobilní telefony, zbraně a jiné nepovolené věci do příslušných schránek a skříněk k tomuto účelu zřízených, případně odevzdat zaměstnanci VV. Všechny osoby se individuálně podrobí perlustraci a odloží do připravené přepravky své zavazadlo(a), včetně všech ostatních věcí (klíče, peněženky, doklady apod.) a tuto přepravku položí na pás RTG pro zavazadla. Po výzvě službu konajícího příslušníka se vstupující osoba podrobí prohlídce prostřednictvím detekčního rámu, případně ručního detektoru kovových předmětů. Po provedené prohlídce si odebere zavazadlo, včetně ostatních věcí z přepravky, která byla zkontrolována RTG pro zavazadla a opustí kontrolní prostor do čekárny pro návštěvy.
 • V čekárně pro návštěvníky, která je vybavena právními předpisy, vnitřním řádem věznice a dalšími základními informacemi, jsou návštěvníci vedoucím návštěv poučeni o pravidlech a podmínkách realizace návštěv a v určený čas je doprovodí do návštěvní místnosti, kde předají vedoucímu návštěv balíčky určené pro vězněné osoby.

Poučení pro návštěvníky (pravidla a podmínky realizace návštěv)

 • Řádné návštěvy probíhají ve střeženém objektu Vazební věznice Ostrava (dále jen „VV“). Prostory VV jsou trvale monitorovány kamerami průmyslové televize. Dbejte pokynů zaměstnanců VS, kteří návštěvy zajišťují.
 • Mobilní telefony, zbraně a jiné nepovolené věci jste povinni při vstupu do vazební věznice uložit do příslušných schránek a skříněk k tomuto účelu zřízených, případně odevzdat zaměstnanci VV. Po ukončení návštěvy vám budou věci vráceny. Před vstupem do návštěvních místností si věci nepotřebné k návštěvě uložte do uzamykatelných skříněk a klíček si vezměte s sebou, na tyto věci nezapomeňte při odchodu z VV.
 • V průběhu návštěvy můžete využít přítomnosti vedoucího návštěv k projednání problémů, týkajících se výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody vašich blízkých. (např. předání balíčku, výměny civilního prádla apod.).
 • Návštěvy jsou prováděny v místnostech k tomu určených, dle stanoveného zasedacího pořádku. V odůvodněných případech se může návštěva uskutečnit v místnosti, kde je návštěvník od vězněné osoby oddělen přepážkou.
 • Vzhledem ke kumulaci většího počtu osob a omezeným prostorovým podmínkám dbejte na vzájemnou ohleduplnost, neobtěžujte ostatní návštěvníky hlukem či nevhodným chováním.
 • V průběhu návštěvy není možné předávat ani přijímat jakékoliv nepovolené věci, kouřit, ani u stolu požívat jakékoliv nápoje a potraviny (vyjma nápojů a cukrovinek zakoupených v automatu v čekárně či návštěvní místnosti). Osoby s malými dětmi nebo nemocné osoby, které v průběhu návštěvy musí dodržovat pitný a stravovací režim, budou na požádání odvedeni do určeného prostoru, kde jim toto bude umožněno. Tuto skutečnost nahlásí předem vedoucímu návštěv.
 • Osoby s malými dětmi zajistí, s ohledem na jejich bezpečnost a zdraví, aby se tyto zdržovaly u stolu a nepobíhaly po návštěvní místnosti.
 • V průběhu návštěvy není možné, aby se osoby pohybovaly mimo návštěvní místnost, bez vědomí a povolení odpovědného zaměstnance VV.
 • V případě potřeby využití toalety oslovte přítomného zaměstnance VV.
 • Obviněný či odsouzený se může přivítat a rozloučit s návštěvou běžným společenským způsobem, což je podání ruky apod. U osob blízkých lze povolit i jiný kontakt (obejmutí, polibek). U kontaktu s nezletilým dítětem během návštěvy pochování apod. V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno k předávání nepovolených věcí, pověřený zaměstnanec VV kontakt přeruší. Vězněné osoby nebudou během celé návštěvy zaujímat místo k sezení vedle osoby blízké (vyjma pochování dítěte, jak již bylo uvedeno). Osoby blízké sedí naproti vězněné osoby, popř. z boku stolu.
 • V případě ohrožení bezpečnosti či porušování vnitřního pořádku, je zaměstnanec VV oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit. Stejné oprávnění má i orgán činný v trestním řízení je-li přítomen u návštěvy vězněné osoby, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.
 • Ukončení návštěv předem oznámí vedoucí návštěv. Poté se rozlučte s vězněnými osobami, tyto budou následně odvedeny a připravte se k odchodu. Na vyzvání opusťte návštěvní místnost dle pokynu vedoucího návštěv. Při odchodu na hlavním vstupu opět bez vyzvání předložte průkaz totožnosti ke kontrole zaměstnanci VV a odevzdejte identifikační štítek „NÁVŠTĚVA“.